Database and SQL Administration

Cilj kursa:

Osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL server baze podataka, održavanje i administracija SQL servera.
Stiče se zaokruženo znanje programera u kreiranju projekata ili aplikacija povezanih sa pripadajućom bazom podataka.

Sadržaj:

 • Razlika između podataka i informacija
 • Upravljanje podacima
 • Koncept baza podataka
 • Jezici za rad sa bazama podataka
 • Pregled sistema za rad sa bazama podataka
 • Sistemi za upravljanje bazom podataka
 • Komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka
 • Model entiteti-veze
 • Konceptualno modeliranje
 • Dijagram entiteti-veze
 • Specijalne vrste veza (specijalizacija, generalizacija, agregacija)
 • Relacioni model
 • Atributi i ključ
 • Uslovi integriteta
 • Transformacija modela entiteti-veze u relacioni model
 • Relacioni upitni jezici
 • Relaciona algebra
 • Normalne forme
 • Fizička struktura baze podataka
 • Paralelni pristup
 • Indeksne strukture
 • Održavanje baze podataka
 • Programi za rad sa bazama podataka
 • Kreiranje formi i tabela
 • Kreiranje upita i generisanje izveštaja
 • Klijent-server baze podataka
 • Dizajniranje SQL server baze podataka
 • Ograničenja i referencijalni integritet
 • Administracija i bezbednost SQL servera
 • Kreiranje rezervnih kopija i restauracija baze
 • Uskladištene procedure
 • Korisnički definisane funkcije
 • Transakcije i zaključavanje

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde