Promenite život u 2017.

Microsoft Azure Cloud Development 4 – za ljude koji žive za budućnost

Microsoft Azure Cloud Development program obuhvata praktičnu upotrebu Microsoft C# i ASP.NET tehnologija. Na ovom programu ćete se, nakon uvoda u principe objektno orijentisanih tehnologija, upoznavati redom sa mogućnostima razvoja aplikacija u Windows, a zatim i u web okruženju. Radićete sa Microsoft Visual Studio alatima, Microsoft SQL Server upitima.

Naučićete kako da optimizujete rad aplikacija za potpuno web okruženje. Sa Azure tehnologijom postaćete nezavisni od vaših hardverskih ograničenja servera ili servera kompanije u kojoj radite.

Program ima za cilj da vas osposobi za potpuno samostalno pisanje, održavanje i projektovanje web baziranih aplikacija koje će u budućnosti predstavljati osnovu aplikativnog softvera dostupnu svim korisnicima interneta. Znanja koja ćete ovde savladati biće naplativa dugi niz godina od danas.

Dizajnirajte Azure aplikacije

Nakon završenog Microsoft Azure Development programa, znaćete kako da dizajnirate, objavljujete i pratite .NET aplikacije na Azure operativnom sistemu.

Upoznajte cloud tehnologiju

Obradićete osnovne pojmove cloud computinga i imati prilike da naučite da radite sa Microsoft cloud tehnologijama.

Veštine vezane za cloud predstavljaju praktično sve prilike za razvoj u sferi IT zaposlenja širom sveta. Godišnji rast potražnje za poslovima vezanim za cloud tolikom brzinom raste, da se prognozira da će do 2015. godine broj raspoloživih radnih mesta dostići će cifru od 7 miliona, što govori o porastu novootvorenih radnih mesta za neverovatnih 92%.

Budite vešti sa bazama podataka

Iz različitih tipova izvora, uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija, naučićete kako pravilno da rukujete podacima. Upoznaćete se sa Microsoft tehnologijama koje će Vam omogućiti samostalno kreiranje, preuzimanje, brisanje i modifikovanje podataka unutar baze podataka.


Microsoft Azure Development 4 – plan i program 2013/2014.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 40
2 ITP Introduction to Programming in C# 20
3 WAD Introduction to Web Application Development 40
4 SQL SQL Programming and Administration 48
5 WAD Design and Developing Azure Applications 24
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SCA Service Communication Application 32
8 DA Data Access 32
9 SWE Software Engineering 16
10 WAD Web Application Development
44
11 EL2 English Language 2 online
12 PRJ Project /
13 FCE FCE/BEC Vantage*
online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.


Program Microsoft Web Development 4 obuhvata 13 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming

Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#

Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to Web Application Development

Obrađuje osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu 4.0, pomoću programa Visual Studio 2010. U okviru njega se uče koncepti API-ja za razvijanje MVC 2 i AJAX Web aplikacija, server kontrole, događaji unutar web aplikacija, komunikacija web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologija MVC2...

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Design & Developing Azure Applications

Kurs obrađuje osnovne pojmove cloud computinga, sa akcentom na Microsoft cloud tehnologijama, baziranim na Azure operativnom sistemu. Polaznik će nakon odslušanog kursa biti upoznat sa cloud computingom, kroz Microsoft Azure cloud operativni sistem. Moći će samostalno da kreira, objavi i prati .NET aplikacije na Azure sistemu.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • - Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.

  • - Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Service Communication Application

Kurs obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta. Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za kreiranje windows servisa, kao i web servisa putem Windows Communication Foundation tehnologije.

8. Data Access

Ovaj kurs, pre svega, treba da osposobi polaznika da samostalno kreira aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka i upozna ga sa konceptima okruženja za razvijanje aplikacije koje rade sa bazama podataka različitih tipova pomoću Entity Frameworka.

9. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

10. Web Applications Development

Osposobljava polaznika za kreiranje naprednih web aplikacija, uz pomoć Microsoft MVC framework i Web Forms tehnologija. Unutar kursa proučavaju se tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije. Nakon odslušanog kursa, korisnik će moći da kreira sopstvenu web aplikaciju i izvrši njeno objavljivanje na IIS serveru.

11. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • - Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

  • - Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

12. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

13. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.


Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski, već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.


Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Za Microsoft Web Development program raspoloživa su dva nivoa sertifikacije:

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • - .NET Framework 4, Windows Applications
  • - .NET Framework 4, Server Communication Applications
  • - .NET Framework 4, Data Access
  • - .NET Framework 4, Web Applications

MCPD - Microsoft Certified Professional Developer:

  • - Web Developer 4

Polaganjem za ove sertifikate steći ćete potrebna znanja i veštine za kreiranje ASP.NET web aplikacija korišćenjem okruženja Visual Studio 2010. Naučićete da kreirate ASP.NET web aplikaciju, dodajete i konfigurišete serverske kontrole, održavate stanje u web aplikaciji, pristupate podacima iz baze podataka, prikazujete podatke iz baze podataka na web strani i da postavite web aplikaciju na web server.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde