Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs A1 Level German

Kurs nemačkog jezika na nivou A1 je namenjen učenicima srednjih škola, studentima i odraslima koji žele da savladaju osnovne jezičke veštine koje se odnose na čitanje, pisanje, razumevanje jezika i govora. Ovaj kurs je sastavljen iz više modula, a kroz konkretne, praktične i zanimljive primere obrađuje gramatiku, pravopis, vokabular i sl.

Cilj kursa jeste da se polaznik osposobi za svakodnevnu komunikaciju, tačnije u komuniciranju sa drugim osobama, da se snalazi u nekim osnovnim situacijama, kao što je recimo naručivanje priće i hrane u restoranima, da poznaje brojeve, boje, da pita za pravac, datum i vreme itd. Svakako, po završetku ovog osnovnog nivoa kursa polaznici će znati i osnovna gramatička pravila, različite vrste reči, padeže, rodove imenica, menjanje glagola kroz četiri lica, prisvojne zamenice i predloge za mesto i vreme i moći će samostalno da grade reći, tačnije složenice. 

Plan i program

1. Prve reči i konjugacija

 • Alfabet i prve reči – Alphabet und erste Wörter
 • Predstavljanje, pozdravi – Begrüßung, Verabschiedung, sich vorstellen
 • Konjugacija glagola – Konjugation
 • W-pitanja – W-Fragen
 • Da/ne pitanja – Ja/Nein-Fragen
 • Negacija – Verneinung

2. Članovi i zamenice

 • Određeni član – Der bestimmte Artikel
 • Neodređeni član – Der unbestimmte Artikel und Negativartikel
 • Imenice – Jednina i množina – Nomen – Singular und Plural
 • Lične zamenice – Personalpronomen
 • Prisvojne zamenice – Possessivpronomen
 • Bezlična forma „man” – Unpersönliche Form „man”
 • Brojevi – Zahlen

3. Građenje rečenice

 • Građenje rečenice – Satzbau
 • Vrste glagola – Verbsorten
 • Prezent slabih glagola – Präsens von schwachen Verben
 • Prezent jakih i pomoćnih glagola; Ablaut – Präsens von starken Verben und Hilfsverben; Ablaut
 • Prezent modalnih glagola – Präsens von Modalverben
 • Glagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima – Trennbare und untrennbare Verben

4. Predlozi

 • Lične zamenice u dativu i akuzativu – Personalpronomen im Dativ und Akkusativ
 • Lokalni predlozi za dativ i akuzativ – Lokale Präpositionen im Dativ und Akkusativ
 • Vremenski predlozi – Temporale Präpositionen

5. Glagolska vremena

 • Perfekat
 • Preterit – Präteritum
 • Futur I

6. Pridevi i složenice

 • Redni brojevi – Ordinalzahlen
 • Komparacija prideva – Komparation der Adjektive
 • Građenje prideva – Adjektivbildung
 • Građenje složenica – Wortbildung
 • Imperativ

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se