Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Quantitative Business Methods

Opis kursa

Na kursu se upoznajete sa operacionim istraživanjima u elektronskom poslovanju, numeričkim metodama u finansijama, statističkim modelima u finansijama, statističkim metodama u marketingu, elementima dinamičke analize, matematičkim modelima efikasnosti, teorijom igara, metodama optimizacije, pouzdanosti i raspoloživosti računarskih sistema i formalnim metodama za inteligentne sisteme.

Početne metodske jedinice obuhvataju analizu ponude i tražnje kao i troškova, prihoda i dobitka kao osnovnih parametara poslovanja. Zatim sledi upoznavanje sa predstavljanjem podataka i sa osnovama njihovog tumačenja. Potom se sagledavaju osnove procesa poslovnog odlučivanja kao i značaj marketing istraživanja za odlučivanje sa primerima primene u praksi. Na kraju, obrađena je i teorija igara koja ima značajnu primenu u analizi, formulisanju i primeni poslovne strategije.

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete znanje o osnovnim teorijskim i praktičnim elementima matematike za potrebe strukovnih zanimanja iz oblasti menadžmenta i mogućnostima primene matematičkih rešenja u problemima vezanim za upravljanje. Cilj kursa je upoznavanje sa osnovama prikupljanja, predstavljanja i analize podataka kao i upoznavanje sa primenom modela istraživanja i odlučivanja u marketinškoj praksi.