Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online Project Management

Da bi bilo koji projekat mogao da bude realizovan, potrebno je da njime rukovodi stručna osoba koja će umeti da organizuje posao efikasno. Upravljanje projektima na internetu danas zahteva unapređenje organizacionih veština, sa posebnim osvrtom na njihovu primenljivost u online sferi poslovanja. Zbog svoje neophodnosti, online project menadžment neodvojiv je segment poslovanja na internetu, zbog čega se ova oblast smatra jednom od najvažnijih kada je rukovođenje e-poslovanjem u pitanju.

Upravljanje projektima odnosi se na planiranje, izvođenje, kontrolisanje i evaluaciju realizovanog učinka u okviru projekta. Upravljanje projektima na internetu dovelo je do toga da se danas može raspoznati širok dijapazon projekata različitih namena i tipova. Zato treba pomenuti da ne postoji isti projekat. 

Koliko je važno znati odgovoriti na izazove svakog projekta, toliko je važno znati i umeti upravljati različitim timovima u okviru njega. Jedan projekat ima različite timove, koji su zaduženi za različite oblasti u jednom projektu, i svaki od njih zahteva poseban vid komunikacije i uslove rada. U kontekstu projekta, od posebne važnosti jesu sposobnosti menadžera na projektu, odnosno njegove komunikacione ali i organizacione veštine, pomoću kojih će na najbolji način odgovoriti potrebama kako projekta, tako i timova u okviru njega. 

Donošenje adekvatne odluke, ali i uspešno upravljanje jednim projektom, zavisiće ne samo od tima koji izvršava zadatke jednog projekta već i od posebnosti konkretnog projekta. 

Opis i cilj modula Online Project Management

Oblast upravljanja projektima na internetu organizovana je u dvanaest delova ili kurseva, u kojima je upravljanje projektom sagledano kroz različite problemske okvire. Iako je upravljanje projektima na internetu interpretirano kroz brojne kurseve, svi oni mogu da se povežu u dve celine: celinu posvećenu tradicionalnom upravljanju projektima i celinu upravljanja projektima na internetu. 

Nakon uvodnog pojašnjenja šta predstavlja veb-projekat, kroz nekoliko kurseva u okviru modula biće predstavljene oblasti znanja u okviru projektnog upravljanja, koje su svojstvene i online projektnom upravljanju. Sa tim u vezi, oblast projektnog upravljanja predstavljena je kroz izdvojene i zasebne oblasti, kao što su upravljanje celinom na projektu, odnosno integracijom projekta, upravljanje obimom, vremenom i troškovima na projektu, zatim upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom projekta, kao i upravljanje rizicima i nabavkama u okviru projekta. Kako se online upravljanje projektima u većoj meri oslanja na tradicionalno upravljanje projektima, biće reči i o online alatima koji mogu biti korisni u tradicionalnom upravljanju projektima. 

Drugi deo u kom je obrađena oblast upravljanja projektima na internetu posvećen je predstavljanju različitih metodologija ili metoda upravljanja projektima. Imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa agilnim projektnim upravljanjem i sa onim što ono predstavlja. Agilno projektno upravljanje biće sagledano kroz različite tehnike kao što su Scrum, Kanban, Lean metodologija, koja je posebno interesantna u startup poslovnim projektima, a više reči biće i o agilnom liderstvu. Poseban segment u okviru oblasti upravljanja projektima predstavljaju različiti collaboration alati, koji mogu ubrzati, unaprediti ali i olakšati upravljanje projektima na internetu. 

 

Jedna od osnovnih ideja ovog modula jeste da olakša razumevanje različitih projekata i upravljanje njima u okviru IT industrije kao što su pravljenja sajtova, kreiranje aplikacija, instaliranje kompjuterskih mreža, pa čak i osnivanje online kompanija. 

Po završetku modula, polaznici će moći praktično i proaktivno da primenjuju usvojena znanja i veštine koji se odnose na rukovođenje online projektima, da samostalno biraju odgovarajuće strategije upravljanja biznisom i da definišu organizaciju zadataka čijom će realizacijom rasti uspešnost biznisa koji vode. 

Modul će vam odgovoriti na pitanja: 

 • Šta je projekat?

Projekat podrazumeva proces koji je sačinjen iz niza aktivnosti ili zadataka koji su definisani određenim rokom, tako da vreme između početka i kraja tih aktivnosti podrazumeva i trajanje projekta. U okviru projekta su prisutni ljudski, finansijski i drugi resursi, kojima je neophodno adekvatno upravljati kako bi se projekat realizovao u planiranim granicama i prema očekivanim kriterijumima. Planiranim aktivnostima u okviru projekta važno je da se zadovolje ukupne potrebe klijenta. Projekat može označavati i vremenski ograničen napor koji se čini kako bi se kreirao jedan jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. Svaki projekat je jedinstven u određenom kontekstu, zbog čega se posebno ističe po svom neponovljivom karakteru i vremenskom trajanju. Projekat počinje idejom i teži ka dostizanju cilja, odnosno ka realizovanju određenog proizvoda ili usluge.

 • Šta je životni ciklus projekta?

Životnim ciklusom projekta definišu se faze projekta kojima se povezuju početak i kraj jednog projekta. Definicija životnog ciklusa projekta može se predstaviti kao period u kom se kroz različite faze i aktivnosti projekat dovodi do kraja. Drugim rečima, životni ciklus projekta je kontinuiran proces izvođenja projekta i karakterišu ga sledeće faze: 

 • početak, za koji je karakteristično određivanje svrhe i načina izvođenja projekta;
 • planiranje ili razvoj plana i obima projekta sa određenim koracima upravljanja projektom, njegovim vremenskim okvirom i redosledom izvođenja aktivnosti na projektu, shodno prethodno postavljenim ciljevima; 
 • izvršavanje, tj. obavljanje definisanih zadataka pomoću raspoređenih resursa; 
 • praćenje i kontrola se odnose na nadgledanje obavljenog posla kroz projektne dokumente;
 • zatvaranje se odnosi na procenu performansi projekta i timova na projektu sa ciljem prepoznavanja dobrih organizacionih i menadžerskih praksi projekta. 
 • Koja je uloga projektnog menadžera?

Projektni menadžer je osoba koja je zadužena za ispunjavanje ciljeva projekta. Zadatak projektnog menadžera je da dostigne cilj u određenom vremenu, prema planiranoj ceni, sa namerom ispunjenja planiranih kvalitativnih kriterijuma. Projektni menadžer je zadužen da se posao uradi na takav način da doprinosi postizanju željenih rezultata. Vrlo je važno istaći i da je projektni menadžer prva osoba koja se definiše prilikom pokretanja jednog projekta. On je osoba koja je odgovorna za planiranje i realizaciju projekta, pri čemu je neophodno da teži minimizovanju svih onih rizika koji se mogu javiti u okviru jednog projekta. Neke od karakteristika svakog dobrog projektnog menadžera jesu dobro poznavanje svih sistemskih veština menadžera, samoorganizovanost, visok nivo znanja, sposobnost racionalne procene koja se odnosi na realizaciju projekta. 

Plan i program predavanja 

 • Uvod u web project
 • Upravljanje celinom projekta – integracija
 • Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta
 • Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom projekata
 • Upravljanje rizicima i nabavkama u okviru projekata
 • Bitrix – alat za tradicionalno upravljanje projektima
 • Agilno projektno upravljanje
 • Scrum
 • Kanban
 • Lean Startup metodologija
 • Agilni leadership
 • Kolaborativni alati za upravljanje projektima na internetu

Kurs Online Project Management
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se