SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Uvod u strategijski menadžment

Da bi se posao organizovao na najbolji mogući način, neophodno je efikasno koristiti resurse koji su na raspolaganju. Bez obzira na veličinu kompanije, važno je blagovremeno planirati aktivnosti kako bi se obezbedila dobra pozicija u tržišnoj utakmici. Za sprovođenje ovih zamisli neophodno je dobro savladati strategijski menadžment.

strategijski menadžment

Organizovanje ljudi kako bi se postigli kratkoročni i dugoročni ciljevi deo je naše civilizacije od samih početaka. Već tada su ljudi shvatili da udruženim radom i dobrom organizacijom mogu da postignu mnogo više. Iako su tada ciljevi bili mnogo jednostavniji, oni su bili začetnici modernog menadžmenta.

Savremeni način organizacije je evoluirao, ciljevi su drugačiji, a metode višestruko efikasnije. Ipak, u svojoj osnovi, ideja je ostala ista – rad na rešavanju izazova pomoću raspoloživih sredstava. 

Kako bi neka kompanija bila uspešna, potrebno je da se odrede strateški ciljevi i principi rada na osnovu kojih će se doći do željenih rezultata. Za početak je potrebno definisati misiju kompanije, tj. njene dugoročne ciljeve i pozicioniranje na tržištu. Reč je o ideji koja će inspirisati i usmeriti sve zaposlene ka zajedničkom dugoročnom cilju.

Definisanje misije služi i da se poslovnim partnerima i kupcima detaljnije predstavi kompanija – čemu teži, šta želi da postigne i na koji način. Jasna vizija, misija i cilj su temelj za razvijanje strategijskog menadžmenta i uspeha firme. Tek nakon toga mogu da se planiraju kratkoročni ciljevi i pojedinačne strategije razvoja.

Šta je strategijski menadžment

Strategijski menadžment podrazumeva stratešku analizu kompanije i njenog kruga delovanja. Imajući u vidu ciljeve i mogućnosti za njihovu realizaciju, donose se određene odluke i planiraju aktivnosti za njihovu realizaciju. Ovde je uglavnom reč o odlukama sa dugoročnim posledicama. To znači da se akcenat stavlja na pozicioniranje na tržištu kako bi kompanija uspešno poslovala. Jedna od takvih strateških odluka može biti fokusiranje na zaradu na internetu, tj. postepeno prelaženje na online trgovinu.

Odlika dobrog strateškog razmišljanja je i prepoznavanje prilika koje se stvaraju na tržištu. Upravo je to karakteristika koja će izdvojiti neku firmu od konkurencije. Kako bi se to postiglo, neophodni su napredan način razmišljanja, spremnost za preuzimanje poslovnog rizika i efikasno sprovođenje ambicioznih strateških ciljeva. Dobar primer naprednog razmišljanja je angažovanje digitalnih nomada, tj. freelancera, kako bi se smanjili troškovi rada a zadržala efikasnost.

Sa ovakvim pristupom kompanije će spremno dočekati mnoge izazove s kojima će se susresti u godinama i decenijama koje slede. Upravo prepoznavanje kriznih situacija i pravovremeno pripremanje za njih je odlika sposobnog menadžmenta. 

Kako bi se na pravi način sagledali svi parametri, sprovodi se veliki broj strateških analiza. One pružaju uvid u stanje na tržištu, ali i buduće promene koje mogu uticati na poslovanje

sastanak menadžera

Uticaj stejkholdera

Veliki uticaj u donošenju odluka imaju stejkholderi. Reč je o uticajnim grupama koje svojim delovanjem utiču na poslovanje kompanije. Akcionari su važan faktor, ali pored njih imamo i uticaj države, kupaca, poslovnih partnera, investitora itd.

Za poslovanje kompanije je veoma važno da se što bolje izađe u susret željama stejkholdera. Na taj način se obezbeđuje efikasno i profitabilno poslovanje bez većih potresa. Naravno, u praksi je teško izvodljivo zadovoljiti svakoga, što često dovodi do izazova za koje kompanija mora da ima adekvatan odgovor: obuke i kursevi za zaposlene, stanje na tržištu, zahtevi akcionara, promene stope oporezivanja, izmene zakona itd.

Brojni su primeri kompanija koje su propale iako su imale dobar proizvod, i to pre svega jer nisu uspele da reše zahteve stejkholdera. Zato liderstvo kompanije mora da zna kako da na najbolji način iskoristi sve prednosti koje pruža strategijski menadžment.

Faze strategijskog menadžmenta

Za strateški način rešavanja problema potrebno je proći kroz nekoliko faza. Reč je o koracima koje je neophodno preduzeti kako bi se obezbedilo uspešno poslovanje.

Analiza okruženja – neophodno je saznati što više o stanju firme, konkurenciji, potrošačima, ali i svim drugim faktorima koji mogu uticati na poslovanje. Svaka kompanija ima određene prednosti, ali i mane u odnosu na konkurenciju. To može biti kvalitet menadžera, pozicija na tržištu, finansijska stabilnost itd.

Planiranje aktivnosti – nakon što se izvrši analiza, donose se odluke o daljem radu. Ovo je veoma važna faza jer se donose odluke o dugoročnim aktivnostima, što može da odredi sudbinu kompanije. Odluke u ovoj fazi mogu biti proširenje na strano tržište, povlačenje nekog proizvoda, rebrendiranje itd.

Planiranje strategija – kada se donesu odluke o delovanju, potrebno je osmisliti kako da se te odluke realizuju. Često se osmišljava više varijanti, uzimajući u obzir različite okolnosti, kako bi se došlo do najboljeg rešenja. Odabir najboljeg načina sprovođenja je velika odgovornost jer često može odrediti sudbinu firme.

Realizacija strategije – planirane odluke se realizuju na osnovu kreiranih strategija. U ovoj fazi se do najmanjih detalja organizuju aktivnosti: rešavaju se logistički izazovi, delegiraju se zadaci i definišu rokovi za izvršavanje svake faze. 

strateški menadžment

Analiza okruženja je ključna za uspeh

Kada govorimo o fazama strategijskog menadžmenta, neophodno je detaljnije objasniti analizu okruženja:

  • otkrivanje novih tržišta;
  • istraživanje konkurencije;
  • proučavanje oblasti kojom se kompanija bavi;
  • ispitivanje želja i potreba kupaca;
  • predviđanje aktivnosti na tržištu;
  • istraživanje novih proizvoda i usluga.

Treba istaći da se strateško planiranje bavi pre svega realnom analizom stanja kako bi firma bila spremna za svaku vrstu izazova. Pritom je potrebno uzeti u obzir i eventualne „pesimističke” prognoze kako bi postojalo rešenje i za takve situacije.

IT kompanije su najbolji primer neophodnosti strateškog planiranja. Naime, tehnologije se toliko brzo razvijaju da je neophodno spremno dočekati nove trendove. Mnoge veoma uspešne kompanije su propale praktično preko noći jer nisu mogle da evoluiraju i na vreme prihvate nove tehnološke standarde i navike korisnika.

Odličan primer za to je kompanija Nokia, koja je svojevremeno bila najveći proizvođač mobilnih telefona. Do pre samo desetak godina ova kompanija je bila ubeđena da može da na tržište plasira sopstveni operativni sistem za telefone. To se pokazalo kao katastrofalna odluka, koja je dovela do odustajanja od proizvodnje telefona u celosti.

Na kraju je brend izgubio tržišnu poziciju i praktično prestao da postoji. Naravno, postoje i mnogi slučajevi gde su kompanije na vreme prepoznale tendencije u svom okruženju, što je dovelo do njihovog astronomskog rasta. Okretanje e-trgovini spaslo je mnoge, kao i fokusiranje na online oglašavanje.

To znači da trenutno stanje kompanije nije garant da se nešto neće promeniti u skorijoj budućnosti. Da li će to biti nabolje ili nagore, zavisi od sposobnosti menadžmenta da reaguje na pravi način

Načini strategijske analize

Prilikom analize se koriste razne metode, u skladu sa prirodom istraživanja. Ipak, zbog svoje univerzalnosti, jedna od najpopularnijih metoda je SWOT analiza. Kao što joj ime govori, predmet istraživanja su prednosti (Strengths), slabosti (Weaknesses), mogućnosti (Opportunities) i pretnje (Threats). Na osnovu tumačenja rezultata i međusobnog uticaja kategorija, dobija se prilično precizno stanje kompanije.

Neophodno je redovno vršiti istraživanja kako bi menadžment uvek bio u toku sa dešavanjima koja mogu uticati na poslovanje. To je naročito izraženo u IT industriji gde je praćenje konkurencije apsolutni prioritet. 

Neke kompanije idu i korak dalje pa se odlučuju za industrijsku špijunažu i kopiranje patenata. Kompanije Samsung i Apple blisko sarađuju (iPhone koristi displeje korejske kompanije), što ih ne sprečava da potražuju milijarde dolara kroz tužbe za zloupotrebe intelektualne svojine. 

Iz svega navedenog može se zaključiti da je strategijski menadžment od izuzetne važnosti za razvoj kompanije. Jedino detaljnom analizom, donošenjem pravovremenih odluka, kvalitetnim planiranjem i efikasnim sprovođenjem planova moguće je zaraditi novac i obezbediti dugoročni uspeh.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se