SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs SWOT Analysis

SWOT analiza predstavlja neophodan alat u savremenom poslovanju. Reč je o metodi marketinškog planiranja koja pomaže prilikom definisanja okruženja kompanije i veza koje postoje između njih. Posebno je bitno poznavati i jasno definisati osnovne vrste okruženja i njihove karakteristike, a onda i prepoznati izazove i konkurencije u njima. Na taj način moguće je jasno odrediti njihov potencijalni uticaj na strateško upravljanje poslovanjem. U okruženju kompanije mogu se raspoznati kako njegove pretnje, tako i njegove šanse.  

Ova tehnika strateškog planiranja ili SWOT analiza može biti korisna ne samo za različite tipove poslovnih organizacija već i za individualno karijerno upravljanje. Zahvaljujući ovoj metodi, moguće je identifikovati snage, slabosti, prilike (šanse) i pretnje jednog poslovanja ili projekta. Ova analiza je posebno korisna pred fazu donošenja bitnih poslovnih ili karijernih odluka. Tako je, na primer, mnogo lakše rešiti kako povećati prodaju preko webshopa kada imate dodatne podatke. SWOT je značajan i kao alat za evaluaciju strateških pozicija poslovne organizacije u savremenom poslovnom kontekstu.

Zahvaljujući detaljnoj analizi, definišu se specifični ciljevi i identifikuju interni i eksterni faktori koji mogu pomoći ili naštetiti poslovanju. Drugim rečima, postavljanjem pitanja i davanjem konkretnih odgovora dolazi se do smislenih informacija u okviru svake kategorije, što ovaj alat čini posebno korisnim u jasnom definisanju kompetitivnih vrednosti jedne kompanije ili pojedinca. Informacije koje se dobijaju SWOT analizom mogu biti vrlo korisne u dostizanju definisanih ciljeva i za kasnije korake planiranja.

Kurs SWOT Analysis – opis i ciljevi

Ovaj kurs obrađuje pojam SWOT analize kao metode marketinškog planiranja. Preko kursa upoznaćete se sa analizom internog i eksternog okruženja i strategijama SWOT analize. Drugim rečima, u kursu će SWOT analiza biti demonstrirana i primenjena na različitim studijama slučaja kao marketinško-strateški instrument pomoću koga se ispituju snage/slabosti datih preduzeća naspram šansi/opasnosti iz njihovih okruženja. U kursu su takođe interpretirane metode analize tržišta, kao i analize okruženja kompanije, kako bi se što jasnije razumela i sprovodila SWOT analiza. 

Posebna pažnja u kursu poklonjena je definisanju relacija između kompanije i okruženja. Kako je analiza okruženja kompanije jedan od bitnih činilaca svakog analitičkog preispitivanja u poslovanju, tokom kursa biće reči o direktnim i indirektnim faktorima koji mogu uticati na promene u kompanijama i oko njih. Drugim rečima, više reči biće o definisanju makro i mikro okruženja, kao i tipovima konkurenata na tržištu.   

S ciljem kreiranja uspešne analize okruženja i relacije između okruženja i kompanije, potrebno je da se prethodno dobro poznaju osnovne metode analize tržišta. Sa tim u vezi, kroz ovaj kurs imaćete priliku da se upoznate sa trendovima u analizi tržišta, ali i da se osposobite za procenjivanje marketinških mogućnosti u određenim tipovima sredine. Zbog toga je situaciona analiza još jedan od instrumenata sa kojim ćete biti upoznati na ovom kursu. 

Jedan deo kursa posvećen je i pitanju dodatne analize tržišta, tačnije instrumentima procene potencijala tržišta, načinu ispitivanja konkurencije na tržištu, kao i tendencijama u marketinškom istraživanju. Svi ovi analitički instrumenti služe preciznijem definisanju eksternih faktora poslovanja kompanija ili elemenata šansi i pretnji u SWOT analizi.

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom SWOT analize. Preciznije rečeno, primaran cilj kursa je da približi primenu SWOT analize, da ih upozna sa okruženjem kompanije, kao i sa analizom okruženja i metodama analize tržišta. SWOT analiza predstavlja instrument koji omogućava da se jedno poslovanje definiše kroz različite elemente i faktore koji na njega imaju najveći uticaj. Drugim rečima, kroz ovaj kurs imaćete priliku da se kroz primere iz prakse bliže upoznate sa primenom SWOT analize u različitim poslovnim kontekstima, te da nju naučite da uspešno primenjujete. 

Kurs SWOT Analysis će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je SWOT analiza?

SWOT analiza predstavlja interno-eksternu analizu koja proučava četiri faktora – dva faktora su interne, a dva faktora su eksterne prirode. Faktori koji se posmatraju unutar kompanije – interni faktori – jesu snage i slabosti kompanije. To su svi oni aspekti poslovanja na koje kompanija ima direktan uticaj. Kada ih identifikuje, kompanija teži da iskoristi svoje snage, a slabosti želi da minimizuje ili potpuno eliminiše.

Sa druge strane, faktori koji se posmatraju izvan organizacije i na koje ona ima veoma malo uticaja nazivaju se eksterni faktori. U tom kontekstu govorimo o pretnjama i šansama. Kao i kod internih faktora, teži se izbegavanju pretnji, a korišćenju šansi.

Jedna od varijanti SWOT analize jeste TOWS matrica, koja, pored sagledavanja ovih faktora, stavlja interne i eksterne faktore u korelaciju, što kasnije ukazuje na dalju strategiju.

Koji su interni elementi SWOT analize?

Interni elementi SWOT analize su oni elementi koji pokazuju sadašnjost poslovanja, a to su slabosti i snage naše kompanije. Snage su odgovori na pitanja šta preduzeće čini dobrim i uspešnim u datoj delatnosti i navodimo ih u prvom polju matrice SWOT analize. Dakle, snage su prednosti kompanije naspram konkurencije, nešto zbog čega kupci vrednuju našu kompaniju i faktori koji kompaniju izdvajaju od ostalih koji su slični na tržištu. Tu su i troškovne prednosti, iskustvo i tradicija kao komparativna prednost naše kompanije, pristup važnim tehnologijama koje potpomažu liderstvo naše kompanije, kao i originalan korporativni imidž.

Slabosti su takođe interni faktor SWOT analize i predstavljaju manjkavosti naše kompanije. Dakle, u okviru slabosti definišemo ono što kompanija radi loše i način na koji se trenutna situacija može popraviti, ono u čemu je konkurencija bolja/efikasnija, nedostatke poslovanja, visoke troškove, nedostatak određenih marketing aktivnosti i sl.

Koji su eksterni elementi SWOT analize?

Šanse i opasnosti su eksterni faktori SWOT analize. Potencijalne mogućnosti koje preduzeće može iskoristiti iz eksternog okruženja su šanse. Kao šanse prepoznajemo postojanje nepokrivene tržišne niše, zatim iščekivanje nekog pozitivnog zakonskog propisa kojim je moguće smanjenje trgovačkih barijera, postojanje tendencije rasta kupovine proizvoda ili usluga koje kreira naša kompanija, kao i postojanje zvanične potvrde o jačanju kupovne snage stanovništva.

Opasnosti takođe predstavljaju eksterni faktor tržišta kada je reč o jednoj kompaniji. Na osnovu toga se usmeravaju svi napori i aktivnosti marketinga sa ciljem očuvanja i napretka biznisa. Opasnosti se javljaju u vidu pada tražnje za proizvodom/uslugom, rasta pregovaračke snage kupaca i dobavljača, nedostatka resursa, sporog rasta tržišta, pojave novih konkurenata, pada životnog standarda i sl.

kurs swot analiza

Plan i program predavanja

Modul 1 – SWOT analiza

  1. Ključni pojmovi SWOT analize
  2. Interni faktori SWOT analize
  3. Eksterni faktori SWOT analize
  4. Primer SWOT analize
Kurs SWOT Analysis
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se