Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Kanban

Jedna od popularnih okvira ili metodologija za upravljanje i rad na projektu jeste kanban metodologija. Ova metodologija pojavila se u Japanu kasnih 40-ih godina prošlog veka. Kanban je deo lean metodologije i njen početak se prvi put mogao videti u poslovanju kompanije Tojota (Toyota). Naime, kompanija Tojota izvodila je optimizaciju inženjerskih procesa baziranih na istom modelu kakav je onaj koji se koristio u okvirima supermarketa. Naime, na policama marketa postojalo je dovoljno proizvoda koji su se plasirali i koji su odgovarali potrebama i zahtevima kupaca. Kada je Tojota primenila isti sistem fabričkog poda, cilj je bio da se načini bolja organizacija i usklađivanje nivoa zaliha sa stvarnom potrošnjom materijala. Tako je u realnom vremenu na fabričkom podu na svim nivoima komuniciran kanban ili su dodavane kartice između timova. Drugim rečima, kada bi se ispraznila kanta sa materijalom koji je korišćen u proizvodnoj liniji, kanban bi bio prosleđen u skladište, a na njemu bi potom jasno bili istaknuti materijali i tačna količina koja je neophodna u daljoj proizvodnji. U ovim slučajevima, dobavljači bi imali kantu sa svojim materijalom koji se slao u skladište.

Generalno gledano, tehnologija signalizacije ovog procesa razvijala se 40-ih godina prošlog veka i on je i dalje aktuelan jer u procesu rada obezbeđuje pravovremenost i postavlja kvalitet proizvoda u središte proizvodnog procesa.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Kanban

Kanban je jedna od najpopularnijih softverskih razvojnih metodologija koju su usvojili agilni timovi danas. Kako bi se ova metodologija što bolje predstavila, ali i razumela, u okviru ovog kursa biće predstavljen i lean projektni menadžment. U vezi sa tim, na samom početku kursa upoznaćete se sa kanbanom kao glavnom lean filozofijom, sa njegovom strategijom, istorijatom, ali i sa svim njegovim rezultatima u okviru jedne proizvodnje. Postoji više principa i ciljeva lean projektnog menadžmenta, a neki od njih su kreiranje vrednosti i tokova vrednosti, zatim eliminisanje gubitaka, pristupa povlačenja i dr. Zahvaljujući lean projektnom menadžmentu, moguće je donositi odluke u pravo vreme i brzo ih isporučivati. Jedan od principa lean projektnog menadžmenta tiče se i mogućnosti ili opcije optimizovanja. Naime, u okviru lean projektnog menadžmenta moguće je sve optimizovati. 

Forma lean pristupa koja je jedna od najzastupljenijih u oblasti softverskog inženjerstva jeste kanban metodologija, koja se najčešće kombinuje sa agilnim metodama, kao što su skram (Scrum), ali i ekstremno programiranje (Extreme Programming). Kroz kurs ćete saznati šta predstavlja termin kanban i zbog čega se on smatra kontrolnim mehanizmom, kao i zbog čega se za ovu metodologiju vezuje pull princip. Drugim rečima, zašto je za kanban karakteristično da se naredne procesne aktivnosti aktiviraju signalima prošlih (izvršenih) aktivnosti i procesa, te zbog čega se kanban proizvodnim sistemom upravlja kao sa sinhronizovanom celinom. Jedna od velikih prednosti kanban metodologije sa kojom ćete se upoznati kroz kurs jeste svojstvo transparentnosti procesa u razvoju projekta. Zahvaljujući ovoj metodologiji, moguće je bolje upravljati komunikacijom, ali i brže otkrivati uska grla, što doprinosi većoj vidljivosti i transparentnosti svih procesa projekata od momenta započinjanja posla do isporuke klijentima. 

U okviru kursa Kanban biće prilike da se upoznate sa principima ove metodologije, a biće reči i o komparaciji skram i kanban metodologije. Kako biste bolje razumeli ovu vrstu lean metodologije, kroz kurs će biti predstavljeni različiti primeri uvođenja lean (konkretno kanban) pristupa na IT projektu, čiji je cilj praćenje performansi tima, zbog čega su birane i prikazane različite metrike. Biće reči i o različitim izazovima sa kojima se susreću članovi tima, ali i o različitim mogućnostima i predlozima za unapređenje procesa razvoja softvera.

Kurs Kanban odgovoriće na pitanja:

Šta je kanban?

Kanban prvi put pominje Taiči Ono (Taiichi Ohno), i to u okvirima prerađivačke industrije u Japanu. Termin kanban u doslovnom smislu znači ’signalna tabla ili vizualizacija inventara koja se koristi za planiranje i raspoređivanje u sistemu u okviru pravovremene proizvodnje’. Jedan od glavnih ciljeva kanban metodologije jeste pronalaženje sistema za održivost i unapređenje proizvodnje. Stoga, kanban predstavlja i kontrolni mehanizam proizvodnje po pull principu, gde se napredne aktivnosti aktiviraju svaki put kad se neke dovršene aktivnosti okončaju. Na taj način se pomoću kanban proizvodnog sistema upravlja kao sa sinhronizovanom celinom. Svaki od članova tima ima po jedan zadatak koji je neophodno da izvrši u određenom periodu. Kada jedan član tima završi zadatak, on automatski preuzima sledeći zadatak koji se izvršava. Na taj način kanban pruža transparentnost procesa softverskog razvoja, omogućava viši nivo komunikacije i otkriva uska grla, ali i omogućava konstantan protok komunikacije i praćenja posla.

Koji su kanban principi?

Kanban principi u okviru lean projektnog menadžmenta jesu vizuelizacija radnog toka, ograničen broj zadataka u izvršenju (work in progress), pull pristup, upravljanje tokom procesa i merenje vremena. I, konačno, poslednji princip kanban metodologije koji bi trebalo istaći je poboljšanje kolaboracije. Vizualizacija radnog toka podrazumeva kanban prezentaciju zadataka, odnosno svih stavki posla u različitim fazama razvoja. Tom prilikom najčešće se koriste obične bele table sa papirićima ili elektronske kartice i digitalne table. Kanban se zasniva na ideji da obim posla koji se izvršava treba da bude ograničen i novi zadaci bi trebalo da započnu onda kada je deo posla obavljen i isporučen. Kada je zadatak izvršen u jednoj fazi, onda se pomera ka sledećoj, stvarajući slobodno mesto u toj koloni, što omogućava timu da izvuče izvršenu karticu iz kolone na tabli. Kanban ne podrazumeva strogo fiksirane planove, zbog čega ima i bitnu ulogu u izbegavanju nagomilanih poslova i neispunjenih zahteva korisnika.

Šta je lean projektni menadžment?

Lean predstavlja strategiju za unapređenje načina organizovanja operativnih aktivnosti kompanije. Lean prvenstveno nastaje kao proizvodna strategija koja rezultira skraćenjem prosečnog vremena rada, zatim povišenom produktivnošću i unapređenjem kvaliteta. Međutim, lean ima rezultate i kada je reč o smanjenju troškova, uvećanju vrednosti za korisnika i, konačno, u slučaju unapređene efikasnosti. Neki od osnovnih principa i ciljeva leana jesu kreiranje vrednosti i tokova vrednosti, zbog čega se tačno definiše šta je konkretna vrednost i koji benefit od nje ima korisnik ili kupac. Lean teži ka identifikovanju aktivnosti u toku koje omogućavaju kreiranje očekivane vrednosti za korisnika, a zatim i identifikovanje i eliminisanje onih procesa koji su se pokazali kao procesi koji ne dodaju vrednost, ali i procesi kojima se eliminišu nepotrebna čekanja na sledeće operacije. Jedan do principa lean projektnog menadžmenta jeste eliminacija gubitaka, budući da je cilj obezbediti neprekidan tok uklapajući povratne tokove, prepravke i zastoje. Stoga, neki od principa leana su: definisanje vrednosti, mapiranje toka vrednosti, vizuelizacija, eliminisanje gubitaka, pull pristup, glatki radni tok, postavljanje ograničenja u procesima rada i stalno unapređenje. Pod ciljevima leana ističu se unapređenje kvaliteta, eliminisanje gubitaka, smanjenje vremena i troškova, zbog čega dolazi do promene u ponašanju, kao i stalne promene i poboljšanja proizvodnog procesa.

Polaznik pohađa kurs Kanban

Plan predavanja

1. Lean upravljanje projektima

2. Lean projektni menadžment

2.1. Šta je Lean?

  • Lean u proizvodnji

2.2. Principi i ciljevi leana

  • Principi leana u projektnom menadžmentu

3. Vizuelizacija radnog toka

4. Pull pristup i ograničen broj zadataka u izvršenju (work in progress)

5. Stalno unapređenje i poboljšana kolaboracija

6. Scrum vs Kanban

7. Kanban post it data

8. Studija slučaja: Uvođenja lean (kanban) pristupa na IT projektu

Kurs Kanban
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se