SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Agilno projektno upravljanje

Tehnološki razvoj u 21. veku doneo je izvesne novine u načinu upravljanja poslovanjem. Ubrzani razvoj tehnoloških dostignuća, ali i različitih poslovnih praksi doveo je do novih koncepata u upravljanju, kako timovima tako i celokupnim poslovanjem. Taj novi vid upravljanja nazivamo agilno projektno upravljanje. 

Upravljanje je proces društvenog uticaja koji može da uveća doprinos drugih u obavljanju poverenih zadataka koji vode ka ostvarivanju postavljenog konačnog cilja. Sposobnost upravljanja podrazumeva mogućnost rukovođenja u različitim situacijama u okviru postojećih poslovnih prilika, i to putem različitih liderskih stilova i ponašanja prema izvršiocima poslovnih obaveza bez obzira da li radite kao preduzetnik ili ste zaposleni u nekoj kompaniji. Liderstvo može da utiče na rezultate tima, a od dobrog lidera vrlo često zavisi i uspeh tima. 

Zato se i potencira da čak 30% uticaja na organizacione performanse projekta ima zdrava timska atmosfera. Raspoloženje u timu je kombinacija motivacije, ponašanja i stila upravljanja timom. Međutim, tim može uspešno da funkcioniše i bez „lidera”. Takvi timovi koji se samostalno organizuju u poslovnim praksama, uz nadzor uslužnih lidera (Scrum Master i Product Owner), koji imaju i moć predviđanja i predupređivanja situacije, predstavljaju timove koji su vođeni agilnim načinom upravljanja. 

U kursu Agilno projektno upravljanje biće predstavljene neke od suštinskih osobenosti uspešne agilne organizacije čije poznavanje može doprineti bržem napretku poslovnog modela u razvoju, ali i bržem napredovanju poslovanja i bliskoji zdravoj vezi između lidera i tima kojim se upravlja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Agilno projektno upravljanje

U okviru kursa Agilno projektno upravljanje imaćete priliku da se upoznate sa razvojem upravljačkih modela, ali i sa različitim ulogama lidera kroz istorijsku interpretaciju razvoja menadžmenta. Drugim rečima, bićete upoznati sa tim kako je došlo do pojave agilnog upravljanja, kao i koje su njegove osnovne karakteristike i koje benefite može da stvori u poslovanju. Biće predstavljene i druge metode tradicionalnog upravljanja projektima kako bi se bolje prikazala i uočila razlika između tradicionalnih modela upravljanja i agilne metodologije. Zato će u okviru kursa Agilno projektno upravljanje jedan njegov deo biti posvećen metodi vodopada, kao tradicionalnom pristupu rukovođenja projektima, a biće predstavljene i prednosti i mane ove metode. 

U okviru kursa definisan je koncept agilnog upravljanja ne kao cilja, već kao procesa preko kog se postepeno stiže do realizacije cilja i koji vrlo dobro služi usmeravanju različitih projekata i upravljanju njima. Koncept agilnog upravljanja interpretiraće se i kao kultura poslovanja, ali i kao drugačije mišljenje o upravljanju. Pored toga, kroz kurs ćete moći da prepoznate agilnu organizaciju kao kolaborativnu, kreativnu i prilagodljivu mrežu koja je autonomna i ima mogućnost da se samostalno organizuje i da rukovodi. Ova znanja su od izuzetne važnosti za zaposlene, ali i za samo preduzetništvo i velike kompanije.

U takvoj organizaciji prepoznaćete da je najveći pritisak na lideru, koji prvi mora da prihvati nove iterativne načine razmišljanja i upravljanja. Zato će kroz kurs biti predstavljena i tri nivoa razvoja lidera zahvaljujući agilnoj metodologiji. Reč je o lideru ekspertu, performeru i katalizatoru. Baš kao što se lideri mogu razvijati i unapređivati svoje sposobnosti upravljanja, isto tako i sami radnici više ne mogu biti interpretirani samo kao ljudski resursi tradicionalnog projekta. Oni mogu imati znanje eksperata i zahtevati autonomnost i samostalnost u organizovanju tima sa kojim sarađuju. Zato ćete moći da se upoznate i sa terminom Scrum i njegovom ulogom u projektu, kao i sa drugim ulogama koje postoje u agilnom projektnom upravljanju. 

Cilj kursa Agilno projektno upravljanje jeste da pruži znanje o razvoju upravljačke prakse u savremenom kontekstu, te da predstavi nove metodologije upravljanja i da potom uputi na njihovu primenu u praksi. Zato je jedna od zamisli ovog kursa da vam preko jednostavnog teorijskog tumačenja agilnih manifesta približi novu metodologiju i navede da je implementirate u svoju poslovnu praksu rada na različitim projektima.

Kurs Agilno projektno upravljanje odgovoriće vam na pitanja:

Šta su agilne metodologije i kako se primenjuju u online PM-u?

U okviru tradicionalnog pristupa najvažnijim segmentima projekta smatraju se aktivnosti planiranja i kontrolisanja. U tradicionalnom upravljanju je na samom početku neophodno definisati zadatke koje obuhvata jedan projekat. Potom sledi raspodela tih radnih zadataka odgovarajućim članovima tima. Tako definisani i organizovani zadaci obavljaju se jedan nakon drugog i po unapred definisanom redosledu, a zatim sledi kontrola izvršenog, kojoj se posvećuje posebna pažnja. 

Pošto se završi jedna faza u realizaciji projekta, prelazi se na narednu, pri čemu ne postoji prilika vraćanja na prethodne. Zato je vrlo bitno da svaka faza ima preciznu kontrolu. Godine 2001. dogodila se prekretnica kada su u pitanju tradicionalne i agilne metode – tada je grupa inženjera usaglasila stavove da tradicionalne metode ne pogoduju u potpunosti uslovima turbulentnog i promenljivog okruženja. Osnovne postavke koje su definisane manifestom koji se prvobitno primenjivao samo u projektima razvoja softvera vrlo brzo su našle svoju primenu i u drugim projektima različitih poslovnih oblasti. Usled toga, danas poznajemo neke od korišćenijih agilnih metodologija kao što su: 

 • ASD (Adaptive software development),
 • Ekstremno programiranje (XP),
 • Scrum,
 • Metodologija razvoja dinamičkog sistema (DSDM),
 • Lean development. 

Koji su osnovni postulati agilnog manifesta?

U okviru agilnog projektnog upravljanja prepoznajemo četiri osnovna postulata upravljanja na kojima se zasniva agilni manifest. Prvi postulat agilnog upravljanja u vezi je sa ljudima i njihovom interakcijom. Naime, prema agilnom manifestu, ljudi i njihova veza smatraju se vrednijim od procesa i alata, koji se mogu menjati i unapređivati kroz vreme trajanja projekta. Drugi postulat agilnog manifesta tiče se stava da je saradnja sa klijentom vrednija od pregovaranja o ugovoru. Adekvatno i blagovremeno odgovaranje na tržišne i druge promene treći je postulat agilnog manifesta. Drugim rečima, iterativnost kao osnovni način uspostavljanja agilne metode daleko je vrednija i korisnija od strogog pridržavanja i poštovanja starih postojećih planova i pravila. Poslednji postulat agilnog manifesta podrazumeva da je uspešno okončan zadatak projekta vredniji od opširne, formalne dokumentacije.

Koje je uloga product ownera u agilnom projektnom upravljanju?

Product owner ili vlasnik proizvoda u agilnom projektnom upravljanju podrazumeva osobu koja u okviru tima zastupa potrebe i želje zainteresovanih strana, odnosno korisnika. Zaduženja vlasnika proizvoda su da prikuplja zahteve od korisnika i da ih organizuje prema prioritetima po kojima će se rukovoditi razvojnim timom u radu. Pored ove uloge, vlasnik proizvoda odgovoran je i za donošenje odluka, ali i za pružanje blagovremenih informacija, kao i za opštu komunikaciju između tima i korisnika/klijenta, tačnije između rada tima i zahteva korisnika. Ono što je karakteristično za ulogu product ownera jeste način komunikacije sa korisnicima, koja je najčešće licem u lice. Pored toga, osoba sa ovom ulogom u projektu mora biti dobro obaveštena, budući da joj je obaveza da pruža blagovremene informacije i da učestvuje u donošenju odluka. 

Plan i program predavanja

1. Tradicionalne metodologije upravljanja projektima

 • Model vodopada
 • Prednosti i mane vodopad metode

2. Agilna metoda upravljanja projektima

 • Kada se koristi agilna metoda?

3. Standardne uloge u agilnim timovima

 • Vođa tima (Team leader)
 • Vlasnik proizvoda (Product owner)
 • Članovi tima (Team member)
 • Zainteresovane strane (Stakeholder)

4. Poređenje tradicionalnih i agilnih metoda upravljanja projektima

 • Prednosti agilnih metodologija
 • Nedostaci agilnih metodologija

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se