Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Management and Business Organisation

Upravljanje poslovanjem u okviru kompanija podrazumeva proces ili oblast koja se stalno reinterpretira, ali i praksu koja se s vremenom sve više usložnjava i unapređuje. Sa tim u vezi, trebalo bi pomenuti da se menadžment kroz vreme menjao. Evolucija upravljanja poslovanjem ili menadžmentom svakako da nije zaustavljena ni u današnjem vremenu. Ipak, svi ti koncepti menadžmenta nisu izmenili osnovu i suštinu svakog uspešnog upravljanja poslovanjem. Drugim rečima, i u današnjem kontekstu menadžment i dalje stoji na istim postulatima koji podrazumevaju da se preko upotrebe raspoloživih resursa na efikasan i efektivan način dostigne željeni rezultat, odnosno poslovni uspeh. 

Primena menadžmenta vidljiva je na svim organizacionim nivoima i u svim sektorima organizacije. Usled toga, liderstvo je važno kako profitnim, tako i neprofitnim tipovima organizacija. Nezavisno od toga da li se misli na viši, srednji ili niži, menadžment je jednako bitan za sve nivoe organizacije. Upravljanje poslovima moguće je u svim oblastima poslovne organizacije, bilo da se govori o oblasti proizvodnje, HR-a, PR-a, marketinga i dr.

Osim pomenutim, i organizacijama svih veličina, od onih malih, preko nešto većih, pa do velikih multinacionalnih integrisanih korporativnih poslovnih jedinica, neophodno je jasno definisano upravljanje poslovanjem. Kako bi se organizacija poslovanja i upravljanje njim adekvatno razvijali, neophodno je da postoje jasno definisani ciljevi, misija i vizija poslovanja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Management and Business Organisation

Kurs Menadžment i poslovna organizacija organizovan je u sedam strukturnih celina. Jedna od osnovnih ideja ovog kursa je da pruži sveobuhvatan pregled svih važnih koncepata koji se tiču menadžmenta i poslovnog organizovanja u istoriji poslovanja, ali i da definiše neke smernice daljeg razvoja poslovnih tendencija. Sa tim u vezi, na ovom kursu bićete u prilici da se upoznate sa osnovnim pojmovima u vezi sa menadžmentom i poslovnim upravljanjem, ali i sa problemskim okvirima koji su u vezi sa organizovanjem i upravljanjem preduzećem.

Tokom ovog dela kursa biće reči o evoluciji menadžmenta, njegovom organizacionom okruženju, ali i o funkcionalnim oblastima. Jedan od ciljeva kursa jeste i da vas upozna sa različitim organizacionim strukturama i modelima. Sa tim u vezi, ideja kursa je i da nakon njega steknete uvid u razvoj jedne kompanije, odnosno da prepoznate njenu organizacionu dob u životnom ciklusu organizacije. Kroz kurs će biti objašnjene upravljačke uloge i upravljački informacioni sistemi, a sve zarad toga da steknete ukupnu sliku o tome šta sve podrazumeva organizovanje preduzeća i upravljanje projektima

Poseban problemski okvir ili celina u okviru kursa je strategijski menadžment. Kroz ovaj deo kursa uvidećete zbog čega je strategija važan poslovni koncept, šta podrazumeva razvoj njenog koncepta i šta označavaju termini strategija rasta ili strategija stabilizacije i povlačenja. Kao zasebne i bitne celine u upravljačkoj praksi poslovne organizacije, predstavljene su i one koje se tiču planiranja i upravljanja resursima i planiranja i kontrola troškova poslovanja. 

Oblast menadžmenta koja se bavi nadgledanjem, dizajnom i redizajnom operativnih procesa u proizvodnji dobara i usluga naziva se operacioni menadžment i jedan je od pojmova i područja koji će se reinterpretirati kroz različite primere tokom kursa. Na primer, tokom kursa imaćete priliku da se upoznate sa operacionim strategijama, sa konceptima Lean i Just in Time metodologije upravljanja poslovanjem i dr. Poslednja, ali ne i manje bitna oblast upravljanja poslovanjem i poslovnom organizacijom tiče se koncepta upravljanja kvalitetom. Cilj ovog poslednjeg problemskog okvira koji se odnosi na upravljanje kvalitetom jeste da pomogne u preispitivanju i potvrđivanju kvaliteta postignutih poslovnih učinaka.

Kurs Management and Business Organisation će odgovoriti na pitanja

Koje su funkcionalne oblasti menadžmenta?

Savremeno poslovanje podrazumeva različite funkcionalne oblasti menadžmenta. Drugim rečima, kao što postoje različite vrste menadžera ili menadžmenta u organizacijama, tako se može govoriti i o različitim funkcionalnim oblastima u okviru jedne poslovne organizacije. U zavisnosti od delatnosti, ali i veličine poslovne organizacije, mogu se diferencirati oblasti poslovanja. Međutim, treba napomenuti da savremeno poslovanje nema jasne granice između funkcija. Proces upravljanja organizacijom podrazumeva upravljanje oblastima poslovanja, odnosno različitim poslovnim funkcijama ili funkcionalnim oblastima menadžmenta. Stoga, funkcionalne oblasti menadžmenta jesu: istraživanje i razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi i marketing. Sve ove funkcionalne oblasti mogu biti različito definisane i organizovane u zavisnosti od tipa i veličine poslovanja.

Šta je strategijski menadžment?

Strategijski menadžment je pristup u upravljanju preduzećem koji podrazumeva jasno definisanu kompaniju sa konkretnim ciljevima i adekvatnim resursima za njihovo dostizanje. Četiri glavne komponente strategijskog menadžmenta podrazumevaju analizu okruženja, planiranje pravaca akcija, planiranje strategija i sprovođenje strategija. Osim toga, strategijski menadžment predstavlja i pristup potrage i korišćenje šansi koje ne moraju biti usko vezane za postojeće poslovanje kompanije. Strategijsko upravljanje se zapravo odnosi na donošenje odluke o strategijama i na planiranje kako se određena izabrana strategija može sprovesti u poslovnom kontekstu kompanije. Ovakav pristup podrazumeva kontinuirano korišćenje informacija o okruženju. Strategijski menadžment može biti posmatran i kao proces u kom se posebna pažnja poklanja strategijskoj analizi, zatim strategijskom izboru i konačno sprovođenju strategije. 

Šta je ERP?

ERP ili Enterprise Resource Planning podrazumeva sistem koji utiče na organizaciju i unapređenje produktivnosti poslovanja jedne kompanije. Međutim, termin ERP nije imao od početka ovo značenje. Termin ERP se u početku odnosio samo na način na koji velike organizacije planiraju organizaciju svojih resursa. Kasnije se upotreba ovog termina promenila. Tako se on mogao prepoznati kao način organizovanja poslovanja u bilo kojoj vrsti poslovne organizacije, bez obzira na veličinu i značaj. ERP je postao sinonim za softver kojim se pokriva širok raspon funkcija jedne poslovne organizacije. Sve te funkcije integrisane su u jedno jedinstveno skladište podataka ili ERP preko kog menadžeri jedne poslovne organizacije imaju jasno predočene poslovne procese i zahvaljujući kom je olakšana komunikacija, ali i unapređena produktivnost poslovnog učinka.

Plan i program predavanja

1. Uvod u menadžment i poslovnu organizaciju

 • Uvod u menadžment
 • Evolucija menadžmenta
 • Organizaciono okruženje i funkcionalne oblasti menadžmenta

2. Organizovanje preduzeća i upravljanje njim

 • Postupak projektovanja organizacione strukture
 • Modeli organizacione strukture
 • Životni ciklus organizacije 
 • Upravljačke uloge i upravljački informacioni sistem

3. Strategijski menadžment

 • Pojmovi strategijsko planiranje i strategijski menadžment
 • Razvoj koncepta strategije 
 • Strategije rasta i strategija stabilizacije i povlačenja

4. Planiranje resursa i upravljanje njima

 • Konceptualni modeli planiranja resursa
 • ERP – Enterprise Resource Planning

5. Planiranje i kontrola troškova poslovanja

 • Pojam i vrste troškova
 • Finansijsko planiranje
 • Značaj upravljanja troškovima za povećanje konkurentnosti

6. Operacioni menadžment

 • Operacione strategije
 • Just in Time i Lean sistemi
 • Menadžment lanca snabdevanja
 • Planiranje kapaciteta i inventara

7. Menadžment kvaliteta 

 • Definisanje kvaliteta i upravljanje njim
 • Dokumentacija sistema menadžmenta kvaliteta
 • Principi sistema kvaliteta
 • Dimenzije kvaliteta i menadžment totalnog kvaliteta / Troškovi kontrole kvaliteta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se