Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Marketing Planning

Sve uspešne kompanije smatraju da je marketing plan primer dobrog poslovnog planiranja na osnovu kog plasirani proizvodi i usluge postižu poslovne uspehe. Od posebne važnosti za svako poslovanje jesu temeljno identifikovanje tržišnih kretanja, zatim identifikovanje ciljne grupe potrošača, prepoznavanje i ulaganje u konkurentske prednosti, a onda i detaljno kreiran plan. Dobra ili konkurentska pozicija na tržištu nije moguća bez unapred pripremljenog marketing plana kojim će se odgovoriti na tržišnu tražnju. Drugim rečima, pošto se preispitaju tržišna tražnja i potrebe potrošača, kompanija može da se usredsredi na planiranje marketinških aktivnosti ili kreiranje poslovnog plana. 

Planiranje marketinga je deo ukupnog procesa planiranja u okviru jednog preduzeća. Marketinško planiranje može biti shvaćeno i kao prva faza procesa marketinškog upravljanja. Ono može da utiče na to kako će se marketinške aktivnosti preduzeća prilagođavati tržišnim uslovima u kojima preduzeće i posluje. Praksa marketinškog planiranja je bitna i zbog toga što kompanije preko njega formiraju tržišno ponašanje. 

Marketinško planiranje prožima sve procese marketinškog upravljanja. U njemu Filip Kotler (marketinški stručnjak) prepoznaje analizu marketinških šansi, istraživanje i selekciju tržišnih ciljeva, koncepciju marketinških strategija, izradu marketinških programa i organizovanje, primenu i kontrolu plana. 

U kursu Marketing Planning posebna pažnja biće posvećena osnovnim marketinškim konceptima, ali i samom pojmu marketinškog planiranja, njegovom značenju u poslovnim aktivnostima i najznačajnijim elementima ovog procesa. Ovaj kurs posvećen je budućim preduzetnicima ili osnivačima startup kompanija.

Opis i ciljevi kursa Marketing Planning

Kurs Marketing Planning je koncipiran u dve tematske oblasti. U okviru prvog dela preispitan je koncept marketinškog planiranja kao poslovne funkcije preduzeća i samog preduzetništva. Drugim rečima, prvi deo kursa bavi se terminološkim odrednicama marketinškog planiranja, ali i njegovim procesima, vrstama, načinima, nivoima i modelima sprovođenja u okviru jednog poslovanja. Različiti interpretativni modeli doprineće tome da se raspoznaju različiti koncepti marketinškog planiranja, o kojima će takođe biti reči kroz ovaj kurs. 

Ideja prvog dela – Planiranje marketinga kao poslovne funkcije preduzeća – jeste da predstavi marketinško planiranje u poslovnom kontekstu kao bitan i nezaobilazan segment uspešnog poslovanja, sa jasnom funkcijom i ulogom za bolje pozicioniranje poslovanja u tržišnim okvirima. Drugi deo kursa – Marketing plan – bavi se konkretnom praksom izvođenja plana. Stoga je u fokusu drugog dela kursa sama metoda izrade plana. Pored toga, u okviru ovog dela kursa se i komparativno sagledavaju plan i biznis plan, ali i ukazuje na sam sadržaj plana i njegovu kontrolu. 

U kursu se o planu govori kao o pragmatičnom konceptu, osmišljenom tako da pruži što jasniji i sistematičniji uvid u to šta predstavlja plan, koji su najčešći ciljevi plana u okviru poslovanja, kojim se strategijama služi i koji sve modeli marketinškog planiranja postoje. Sva ova pitanja predstavljena su interesantnim i korisnim studijama slučaja iz poslovne prakse. 

Marketing plan pre svega treba razumeti kao osnovu i interpretirati kao posebno važan koncept svakog biznis plana, ali i svakog uspešnog poslovanja. Makreting plan je efikasan i efektivan „alat” preko kog se kupci/korisnici mogu detaljnije i bliže upoznati sa proizvodima/uslugama kompanije. Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je da osposobi polaznike za samostalno pisanje planova, ali i njihovo kritičko preispitivanje. Kroz kurs Marketing Planning mogu se naći odgovori na pitanja zašto je potreban poslovni plan, kao i šta treba da sadrži jedan dobar plan koji će biti lako sprovodiv u praksi.

Kurs Marketing Planning odgovoriće vam na pitanja:

Koje vrste marketinškog planiranja razlikujemo?

Razlikujemo tri vrste marketinškog planiranja. Kratkoročno planiranje podrazumeva bazu marketinškog planiranja, koja se sprovodi u određenom okviru od jedne godine. Takvi jednogodišnji marketing planovi bazirani su na analizi položaja kompanije na tržištu u odnosu na dobavljače, kupce i konkurenciju, pri čemu se izdvajaju jake i slabe strane određenog preduzeća, definišu godišnji ciljevi, politika, strategija i program marketinga. Druga vrsta ciljeva su srednjoročni ciljevi i oni podrazumevaju integraciju više kratkoročnih ciljeva. U srednjoročnom planiranju poseban fokus se stavlja na planiranje rasta preduzeća kroz rast postojećih linija proizvoda i kroz rast na bazi novih ili modifikovanih proizvoda. Zato srednjoročno planiranje ima dve bitne faze: preliminarna i konačna. Poslednju ili treću vrstu marketinškog planiranja čini dugoročno planiranje. Reč je o planiranju čiji je cilj sagledavanje dugoročne vizije položaja kompanije u odnosu na postojeće promene u poslovnom okruženju.

Koji su najznačajniji koncepti i modeli marketinškog planiranja?

U literaturi postoji veliki broj praktičnih koncepata koji utiču na strukturiranje marketinškog planiranja. U najznačajnije primere koncepata i modela marketing plana mogu se pobrojati: Matrica analize šansi i opasnosti; SWOT analiza; Modeli portfolio analize; Pristup Boston Consulting Groupa; Model strukturalne analize, koji je razvio Porter; Model vrednosti; Koncept klasifikacije proizvoda; Koncept životnog ciklusa proizvoda i grane; Adižesov koncept životnog ciklusa preduzeća; Matrica proizvod/tržište; PIMS program (Profit Impact of Market Strategy); Koncept prelomne tačke ili grafikona rentabiliteta. Svi ovi koncepti mogu u značajnoj meri pomoći da se prepozna i odredi pozicija kako preduzeća, tako i prozvoda/usluge koja je u ponudi na tržištu, te da se u odnosu na mogućnosti i šanse u okviru poslovnog konteksta odaberu one najbolje strategije.

Šta sadrži svaki marketing plan?

Marketing plan, kao najvažniji rezultat čitavog marketinškog procesa, zasniva se na detaljno urađenoj analizi industrije, poslovnih aktivnosti kompanije, ali i na proizvodnoj praksi kompanije. Svaki plan može imati nekoliko važnih odeljaka koji su nezaobilazni za svaku industriju. Plan mora da sadrži sledeće propratne dokumente: poslovni sadržaj makreting plana (sa sažetim prikazima predloženog plana), trenutnu marketinšku situaciju (aktuelna poslovna pozadina na tržištu, kontekst u kom se plasiraju proizvodi i usluge, konkurencija, distribucija i elementi makrookruženja), SWOT analizu, ciljeve (definisanje finansijskih i marketinških ciljeva preduzeća u kontekstu tržišnog učešća, ostvarenog prodajnog plasmana, korporativnog identiteta, imidža itd.), marketinške strategije, marketinške akcije, projekcije dobiti i troškova (prognoze finansijskih pokazatelja nakon preduzetih planiranih poslovnih aktivnosti) i kontrolu (praćenje, evaluiranje i kontrolisanje marketing plana). 

Plan i program predavanja

1. Pojam marketinškog planiranja

2. Proces i vrste marketinškog planiranja

3. Sprovođenje marketinškog planiranja

4. Nivoi planiranja marketinga u okviru jednog poslovanja

5. Koncepti i modeli planiranja marketinga 

6. Marketing plan – pojam i poređenje sa biznis planom

7. Sadržaj marketing plana

8. Analiza poslovanja i kontrola marketing plana

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se