Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Project Management Fundamentals & MS Project kurs

Kurs Osnove menadžmenta projektima i MS Project će vas upoznati sa upravljanjem projektima, tj. rukovođenjem svim elementima projekta pojedinačno, ali i projektom kao celinom. U savremenom poslovanju, upravljanje projektima se smatra jednim od bazičnih znanja i neophodnih veština svakog menadžera. Menadžerska praksa stoga vrlo često podrazumeva upravljanje kompleksnim zadacima i aktivnostima, te je upotreba adekvatnih alata neophodna.

U cilju boljeg ili unapređenog poslovanja, menadžeri se vrlo često odlučuju za softverska rešenja za upravljanje projektima. U okviru ovog kursa, između ostalog, biće predstavljen i jedan od  posebno zastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima – Microsoft Project 2016 ili MS Project. Ovaj softverski alat pripada alatima iz MS Office paketa. Zahvaljujući njemu, upravljanje projektima je znatno olakšano, bez obzira da li radite od kuće ili iz kancelarije. Ovo softversko rešenje služi prikupljanju i skladištenju na hiljade podataka u vezi sa određenim projektom ili više njih, a zatim i sudeluje u obradi unesenih informacija o planiranim i trenutno izvođenim aktivnostima na projektu. 

Kurs Osnove menadžmenta projektima i MS Project može pomoći menadžerima poslovnih organizacija da izrade plan, definišu i dodele neophodne resurse za njegovu realizaciju, zatim da isprate napredak različitih faza projekta, ali i da upravljaju budžetom i da iterativno i simultano prate procese izvršenja različitih radnih obaveza brojnih resursa u okviru projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Project Management Fundamentals & MS Project kurs - opis i ciljevi

Kurs Osnove menadžmenta projektima i MS Project je kreiran da upozna sa osnovnim terminima koji karakterišu projekat, proces upravljanja projektima, fazama životnog ciklusa projekta, ali i sa organizacionim strukturama koje se primenjuju kako bi se jedan projekat uspešno priveo kraju. Zahvaljujući detaljnom pregledu metoda i tehnika koje se koriste u procesu upravljanja projektima, u okviru kursa biće reči o osnovnim karakteristikama projekata, ali i o načinima upotrebe alata i prednostima koje oni pružaju prilikom planiranja, realizacije i okončanja rada na projektu. Pored osnovnih tehnika za upravljanje projektima, kao što su CPM, PERT, PDM tehnike mrežnog planiranja, kroz ovaj kurs imaćete priliku da se upoznate i sa ostalim metodama, u koje spadaju gantogram, metoda ključnih događaja, kao i Ishikawa metoda. 

Pored ovih pomenutih metoda, u kursu se posebno obrađuje i Microsoft Project, koji je jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima i dolazi u okviru MS Office paketa. MS Project je namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata, te kao takav može biti od velike koristi različitim tipovima poslovnih praksi. Cilj Osnove menadžmenta projektima i MS Project kursa je predstavljanje pojma projekta, opisivanje procesa upravljanja projektom, kao i razumevanje procesa planiranja, realizacije i kontrole projekta, ali i razumevanje faza životnog ciklusa projekta.

Osnovni cilj kursa je predstavljanje metoda i tehnika za upravljanje projektima, kao i razumevanje i primena metoda i tehnika koje se koriste prilikom planiranja projekta. Pored prethodno navedenih ciljeva, jedan od ključnih ciljeva jeste i da osposobi za rad u MS Projectu. Zahvaljujući adekvatno koncipiranim teoretskim osnovama u vezi sa upravljanjem projektima, ali i praktičnoj primeni softvera predstavljenoj kroz kurs, vrlo lako se mogu usvojiti načini kako se najkvalitetnije i najefikasnije može planirati, ali i pratiti tok razvoja i realizacije projekta. 

U okviru kursa biće obrađeni pojam i elementi projekta, istraživanje i postavka projekta, zatim raspoređivanje zadataka, kalendar izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova. Takođe, nešto više reči biće o metodama i alatima za planiranje i upravljanje projektima, kao i o praćenju i analizi napretka projekta, koordinaciji, proceni i kontroli realizacije projekta i tehnikama donošenja odluka.

Gradivo kursa podeljeno je na tri modula. Na samom početku kursa upoznaćete se sa teorijskim osnovama upravljanja projektom, istorijom programa, kao i njegovim radnim okruženjem. U nastavku kursa organizujete zadatke i resurse projekta. Dok pri samom kraju kursa definišete bazni plan projekta, vršite simulaciju realizacije, a kao krajnji korak šaljete izveštaje o realizaciji. Neki od osnovnih ciljeva ovog kursa su ovladavanje alatom MS Projecta 2016 i uspešno upravljanje projektima. Ideja je da se zahvaljujući gradivu kursa stekne sposobnost pravilnog upravljanja zadacima i resursima u toku svih životnih faza projekta.

Cilj kursa je i da kod polaznika razvije sposobnost da samostalno uočavaju i preuzimaju inicijativu unapređenja nedostataka na projektima. Takođe, jedan od benefita ovog kursa je i jednostavno izveštavanje svih članova projektnog tima ili menadžmenta organizacije o zadacima projekta. Znanja iz ove oblasti omogućavaju značajnu zaradu na internetu, ali i prilikom rada na klasičnim projektima.

Kurs Osnovne menadžmenta projektima i MS Project će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je to zadatak u okviru programa MS Project?

Zadaci predstavljaju osnovni deo svakog projekta. U okviru zadataka definiše se posao koji se mora izvršiti u cilju završetka projekta. Glavni parametar zadatka je njegovo trajanje jer se svi zadaci izvršavaju u određenom vremenskom periodu. Program svakom unetom zadatku automatski dodeljuje trajanje od jednog dana. Prilikom definisanja zadataka obraćamo pažnju na redosled aktivnosti, trajanje i resurse koje zadaci koriste jer ih sve moramo precizno definisati. Svaki uneti zadatak dobija identifikacioni broj. Identifikacioni broj se nalazi prikazan sa leve strane imena zadataka. Svaki od zadataka raspolaže ovim jedinstvenim brojem. Identifikacioni broj se koristi za razlikovanje pojedinih zadataka i takođe pri WBS kalkulacijama u okviru programa.

Koja je svrha izveštaja u okviru programa MS Project?

Izveštaji predstavljaju jednu od redovnih dužnosti projektnih menadžera. Izveštavanje o projektu jedna je od presudnih aktivnosti u upravljanju projektima. Zašto presudna? Pomoću izveštaja stvara se komunikacija između svih nivoa u organizaciji. Bez efikasne komunikacije presudne informacije možda neće biti tačno prenete ili uopšte neće biti razmenjene. Projektni menadžeri generišu redovne izveštaje o realizaciji projekta u odnosu na budžet, plan rada i opseg projekta. 

Microsoft Project 2016 u osnovi raspolaže dvema kategorijama izveštaja:

 • Tabelarnim. Namenjeni su štampanju ili prikazu u okviru prezentacija. Program sadrži 16 unapred definisanih izveštaja ovog tipa.
 • Vizuelnim. Omogućavaju brz pregled i analizu podataka povezanih sa realizacijom projekta. Informacije su prikazane pomoću Pivot tabela i Pivot dijagrama. Ove funkcije omogućavaju izbor podataka koje želimo da prikažemo i načina na koji ih prikazujemo, i to u realnom vremenom.

Šta su to kalendari u MS Project kursu?

Kalendari su važna opcija programa MS Project. Kada razmišljamo o kalendarima, pomišljamo na dane, mesece i godine, ali u Projectu je kalendar mnogo važnija opcija. Kalendari u okviru ovog programa određuju radne i neradne dane. Pomoću njih definišemo početak i kraj projekta, broj radnih sati za zadatke i resurse i slično. Microsoft Project rasporede kreira pomoću četiri kalendara:

 • Bazni ili osnovni kalendar (Base calendar); koristi se kao obrazac za stvaranje ostala tri kalendara. Bazni kalendar određuje standardno radno vreme za sve projekte u okviru jedne organizacije.
 • Projektni kalendar (Project calendar); definiše radne i neradne dane za zadatke, resurse i moguće potprojekte.
 • Kalendar za zadatke (Task calendar); kalendar projekta kao obrazac koji se zatim menja prema specifičnim zahtevima po pitanju radnih dana ili sati zadataka.
 • Kalendar za resurse (Resource calendar); takođe koristi projektni kalendar za kreiranje rasporeda. Glavna svrha mu je praćenje rasporeda za pojedinačne resurse na projektu. Kalendari za resurse vode računa o tome da se radni resursi (ljudi i oprema) raspoređuju samo onda kada su dostupni za rad.
MS Project kurs

Plan i program predavanja

1. Osnove menadžmenta projektima

 • Pojam i osobine projekta
 • Koncept upravljanje projektom
 • Životni ciklus projekta
 • Organizaciona struktura i tipovi organizacije
 • Klasifikacija projekata

 2. Metode i tehnike upravljanja projektima

 • Strukturni dijagrami
 • Mrežno planiranje
 • Metode mrežnog planiranja CPM, PERT i PDM
 • Analiza strukture, vremena i troškova
 • Ostale metode i tehnike za upravljanje projektima

3. Upoznavanje sa programom Microsoft Project 2016

 • Uvod u Microsoft Project 
 • Rad sa pregledima i vremenskim linijama
 • Kalendari
 • Definisanje zadataka u okviru programa MS Project
 • Organizovanje zadataka
 • Podešavanje radnih resursa
 • Podešavanje materijalnih resursa
 • Kreiranje gantograma
 • Formatiranje i štampanje izveštaja
 • Snimanje baznog plana projekta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se