Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Project Management Basics

Projektni menadžment je posvećen osnovnim postavkama i konceptima upravljanja projektima koje je danas neophodno poznavati – bilo da se govori o samostalnom savremenom upravljanju manjim ili srednjim poslovanjem, bilo da se misli na planiranje različitih poslovnih projekata u poslovnoj organizaciji i rukovođenje njima. Drugim rečima, poslovanjem je danas nemoguće upravljati ukoliko se ne poznaju osnovni koncepti i postavke projektnog menadžmenta. 

Svedoci smo da je termin projekat u savremenom kontekstu dobio široku primenu u poslovnom svetu. Pod projektom se može misliti na realizaciju različitih poduhvata. Svaki projekat može da bude prepoznat kao jedinstven i neponovljiv. Danas, u savremenoj poslovnoj praksi, teško da se može govoriti o postojanju i izvođenju dva ista projekta. Projekat čine različite aktivnosti za čije je izvođenje potrebno određeno vreme, ali i drugi resursi kao što su ljudstvo i novčana sredstva. Stoga projekat možemo smatrati privremenom poslovnom praksom koja na jedinstven način vodi ka ostvarenju jednog definisanog cilja. Svaki projekat mora da ima svoj početak i kraj i da kreira jedinstven rezultat. 

Složenim aktivnostima unutar projekata vrlo je važno na adekvatan način upravljati kako bi jedno poslovanje bilo u prilici da postigne svoje poslovne ciljeve. Upravljanje projektom ili projektni menadžment predstavlja poseban koncept upravljanja u kom se koriste različite metode planiranja, organizovanja i kontrole sa namerom da se rasporede svi resursi neophodni za efikasno izvršenje jednog projekta. Osnovna znanja iz oblasti projektnog menadžmenta mogu pomoći da se stvori bolja preglednost i da se ostvari efikasna organizacija i sistematizacija poslovnih aktivnosti, te da se brže ostvare poslovni uspesi.

Opis i cilj kursa Project Management Basics

U kursu Project Management Basics imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim terminima koji se vezuju za proces upravljanja projektima, odnosno za projektni menadžment. Biće predstavljene osnovne karakteristike projekata koje prepoznajemo kroz njihove ciljeve, rokove, obime i odlike zadataka, zatim kroz resurse, organizacionu strukturu i informacioni i kontrolni sistem. Osim toga, biće reči i o varijablama kao što su vreme, troškovi i resursi, na osnovu kojih projektni menadžment donosi sud o uspešnosti realizovanog projekta. 

Poseban deo kursa posvećen je konceptu i metodama upravljanja projektima. Biće reči o osnovnim karakteristikama koncepta upravljanja projektima, o PMI metodologiji upravljanja projektima, kao i o devet funkcionalnih oblasti ove metodologije upravljanja projektima. 

Kao što je već rečeno, svaki projekat ima svoj početak i kraj, međutim, postoje i određene projektne faze u okviru ciklusa koji se u projektnom menadžmentu tumači kao životni ciklus projekta. Zato ćete se upoznati sa različitim fazama u okviru jednog projektnog ciklusa koje se imenuju kao iniciranje, planiranje, izvođenje, kontrola i zatvaranje projekta. 

U okviru kursa Project Management Basics biće više reči o organizacionoj strukturi jednog projekta, kao i o različitim tipovima organizacije projekta. S ciljem da se bliže upoznaju organizacije projekata, biće definisane njihove različite osnovne karakteristike i prednosti upravljanja projektima.

Kako bi priča koja se odnosi na projektni menadžment bila zaokružena celina, za kraj ćete imati priliku da ovu tematiku sagledate i kroz osvrt na podele projekata prema IPMA (Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima) metodologiji. Zato će klasifikacija projekata biti prikazana kroz investicione, istraživačko-razvojne, organizacione i informatičke projekte. Zahvaljujući jasno izvedenim podelama i klasifikacijama, polaznicima će biti jasna i podela na investicione i biznis projekte, ali i njihove osnovne karakteristike, prednosti i nedostatke. 

Jedan od osnovnih ciljeva kursa Osnove menadžmenta projekata jeste predstavljanje pojma projekat i opisivanje procesa upravljanja projektom. Takođe, ideja ovog kursa – korisnog za razumevanje projektnog menadžmenta – jeste i razumevanje procesa planiranja, realizacije i monitoringa projekata. Nakon ovog kursa moći ćete da samostalno prepoznate različite faze životnog ciklusa projekta, kao i da osmislite organizacionu strukturu u procesu upravljanja projektima. 

Kurs Project Management Basics dgovoriće vam na pitanja:

Koja su glavna obeležja radnih aktivnosti koje se podvode pod pojam projekat?

Jedna od osnovnih odlika radnih aktivnosti koje se odnose na pojam projekat jeste postojanje jasno definisanog plana njihovog izvođenja. Pored toga, te radne aktivnosti treba da budu i adekvatno organizovane kako bi se uspešno realizovale. Prilikom sprovođenja radnih zadataka neophodno je da postoji kontrola. Nakon izvršenja jedne radne aktivnosti, u daljem toku njena kontrola je od presudnog značaja, budući da od nje može zavisiti dalji razvoj projektnog upravljanja. Drugim rečima, nakon detektovanja problemskih mesta u okviru jednog radnog procesa, moguće je pristupiti korigovanju postojećeg plana. Stoga, da bi se jedan radni proces mogao nazvati projektom, neophodno je da ima jasno definisan plan izvođenja, detaljno organizovanu realizaciju, mogućnost sprovođenja kontrole i mogućnost daljeg projektnog unapređenja.

Koje su osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom?

Ono što karakteriše koncept upravljanja projektom, na kom inače počivaju skoro sve vrste projekata, jeste postojanje organizacionog sistema, zatim informacionog sistema i, konačno, mrežnog planiranja. Svaki projekat treba da ima utvrđenu organizacionu strukturu bez koje ne bi bilo moguće realizovati projekat. Ova organizaciona struktura je u direktnoj zavisnosti od tipa projekta, ali i od njegove kompleksnosti u procesu izvršavanja. Svaki projekat zahteva informacioni sistem, odnosno svaki projekat se zasniva na računarskoj podršci i odgovarajućem softveru s ciljem upravljanja realizacijom projekta. 

Postoje i projekti koji ne zahtevaju primenu informacionih sistema, kakav je, na primer, biznis projekat. Značaj informacionih sistema pre svega se ogleda u fazama praćenja dostignutog nivoa realizacije pojedinih faza i praćenja utrošenih sredstava za izvršenje projekta. Pored ovih, u okviru koncepta upravljanja projektima treba spomenuti i karakteristike koje se odnose na mrežno planiranje, što je odlika većine projekata.

Kako se mogu diferencirati investicioni projekti u okviru projektnog menadžmenta?

International Project Management Association (IPMA), to jest Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima, koja je predstavljena u IPMA Competence Baseline priručniku za sertifikaciju projektnih menadžera, definiše četiri tipa projekata. Projekti mogu biti investicioni, istraživačko-razvojni, organizacioni i informatički. U sferi investicionih projekata postoji dalja podela. Naime, investicioni projekti se mogu podeliti u tri grupe, zbog čega se razlikuju: 

 1. investicioni projekti za ulaganje u izgradnju;
 2. investicioni projekti za ulaganje u adaptaciju i rekonstrukciju;
 3. investicioni projekti za ulaganje u uređenje, postrojenja, instalacije i slično. 

Investicioni projekti se mogu pojaviti u bilo kojoj industriji, poljoprivredi, građevinarstvu, saobraćaju ili nekoj drugoj privrednoj ili neprivrednoj poslovnoj delatnosti. 

Plan i program predavanja:

1. Pojam i osobine projekta

 • Projekat – pojam i osobine
 • Karakteristike i osobine projekata
 • Projekat i stalne operacije

2. Koncept upravljanja projektom

 • Osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom
 • Upravljanje projektima po Project Management Institute metodologiji

3. Životni ciklus upravljanja projektom

 • Pojam i faze životnog ciklusa projekta

4. Organizaciona struktura i tipovi organizacije

 • Klasični pristup (funkcionalna organizacija, projektna organizacija, matrična organizacija)
 • Kontigentni pristup (projektni ekspeditor, projektni koordinator, matrična forma, projektna forma)

5. Klasifikacija projekata

 • Investicioni i biznis projekti

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se