Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Lean Startup metodologija

Jedno od pitanja koja će biti obrađena u okviru oblasti online upravljanja projektima tiče se kreiranja novog poslovnog koncepta, proizvoda ili usluge korišćenjem posebnih metoda. Kreiranje novog proizvoda, usluge ili organizacije odvija se u uslovima ekstremne nepredvidljivosti i neizvesnosti. Zato je lean metodologija zasebna tema kojoj je posvećen poseban prostor u okviru oblasti online projektnog upravljanja. 

Lean podrazumeva proces koji je kontinuiran i koji evoluira, te se zahvaljujući njemu pristupa razvoju jednog poslovanja, proizvoda ili usluge. Drugim rečima, lean podrazumeva holistički i održiv pristup u okviru jedne poslovne organizacije koji teži ka tome da koristi umanjene resurse, investicije i troškove, ali sa namerom da radi na unapređenju kvaliteta proizvoda/usluge i odnosa sa kupcima ili partnerima poslovanja. 

Stoga je lean metodologija jedna od dragocenih metodologija, koja se najčešće upotrebljava prilikom pokretanja novih poslovnih organizacija, odnosno startupova. Treba pomenuti da se lean startup metodologijom može uvećati šansa za uspeh i ostvarenje vizije svakog rizičnog projekta. Lean metodologija je jedna od metodoloških praksi zahvaljujući kojima se na najbolji način može upravljati neizvesnostima na jednom projektu. Preko lean metodologije moguće je prepoznati najrizičniju pretpostavku, a potom je moguće prikupiti i podatke koji će se kasnije iskoristiti za izgradnju minimalnog održivog proizvoda ili usluge, odnosno prepoznatljivosti proizvoda/usluge.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa OPM 10 – Lean Startup metodologija

U kursu Lean Startup metodologija imaćete priliku da se bliže upoznate sa jednom posebno korisnom metodom i njenim ključnim konceptima. Vrlo je važno da se istakne da je lean metodologija definisana kao naučna metoda zahvaljujući kojoj nastaje optimalan proizvod koji je moguće isporučiti kupcima. Stoga se lean metodologija povezuje sa četiri osnovna koncepta koja će detaljnije biti razrađena kroz kurs. Reč je o opciji neutralisanja neočekivanih faktora, a zatim i o konceptu kreiranja pametnog proizvoda koji nije rezultat teškog i mukotrpnog rada. Proces izvođenja proizvoda ili usluge u okvirima startupa vodi ka razvoju minimalnog održivog proizvoda, odnosno ka novom konceptu lean metodologije. I, konačno, rezultat svih ovih koncepata je validiranje naučenog i njegova ponovna primena u proizvodnom procesu. 

Osnovna zamisao kursa Lean Startup metodologija je da pruži konkretna i praktična znanja polaznicima, te da ih motiviše da samostalno razmotre i uobliče ideje potencijalnih poslovnih modela. Kurs pred vama obiluje primerima iz prakse, ali i jednom krajnje pragmatičnom dimenzijom zahvaljujući kojoj ćete moći samostalno da sastavite jedan poslovni model primenom lean metodologije. 

Kroz ovaj kurs imaćete priliku da se upoznate sa tim kako se razvija i ističe koncept jedinstvene vrednosti, ali i na koji način se jedna poslovna zamisao postavlja na papir. Sa tim u vezi, biće reči o različitim šablonima lean metodologije preko kojih je moguće razvijati dalje poslovne prakse i ideje. Preko ponuđenih obrazaca lean metodologije moći ćete ne samo da definišete problem i segmentirate kupca već i da načinite razliku između kupaca, zatim da ih diferencirate, te da na osnovu svake definisane grupe jasno odredite šta je to što vaš proizvod ili usluga mora posedovati kako biste rešili problem određenoj grupi kupaca, odnosno koji je to jedinstveni predlog vrednosti koji je potreban kupcima. Ovo je ujedno i jedan od najvažnijih segmenata u okviru metodologije koji može ukazati na to koliki će uspeh poslovanje ostvariti kroz plasman proizvoda ili usluga. Zahvaljujući ovom kursu, vrlo detaljno ćete se upoznati sa devet gradivnih blokova koji se tiču definisanja i artikulisanja odgovora na ključna pitanja jednog poslovnog modela kao što su: 

 • Ko su vaši kupci i koga služite? 
 • Koja je vrednost vašeg proizvoda? 
 • Kakvu vezu kreirate sa kupcima ili korisnicima?
 • Koji su vaši modeli zarade? 

Kurs Lean Startup metodologija odgovoriće na pitanja:

Koje stavke postoje u Lean Canvas shemi?

Lean Canvas shema podrazumeva devet gradivnih blokova. Svaki blok u lean metodi podrazumeva zaseban problemski okvir na koji je neophodno pružiti odgovore. Prvi blok se odnosi na postavku problema, odnosno na definisanje tri najveća problema koja se mogu rešiti kupcima ili korisnicima proizvoda ili usluga. Drugi blok tiče se rešenja, odnosno odgovara na pitanje kako se rešava problem koji kupci ili korisnici mogu da imaju. Zatim se kao zaseban blok ističe blok sa ključnim metrikama koje će biti merene. Struktura troškova predstavlja zaseban blok u Lean Canvas shemi. Predlog jedinstvene vrednosti bi trebalo da bude jedna jednostavna, jasna i uverljiva poruka koja obrazlaže zašto proizvod treba da kupe kupci. Važno je u zasebnom bloku istaći sve kanale distribucije preko kojih proizvod ili usluga stiže do korisnika. Osim toga, važno je definisati i ko su ciljni korisnici kojima se poslovni model obraća. Posebni blokovi posvećeni su pitanjima konkurentske prednosti i pitanju priliva, odnosno modelima prihoda, dugoročne vrednosti i bruto margina. 

Na koje pitanje je najteže odgovoriti u okviru Lean Canvas metode?

Praksa je pokazala da je preduzetnicima jedno od najtežih pitanja na koja treba da odgovore pitanje konkurentske prednosti. Usled toga, većina osnivača vrlo često navodi one odlike svog poslovanja koje ne predstavljaju konkurentsku prednost. Razlog zašto je isticanje konkurentske prednosti jedno od najtežih pitanja, koje se postavlja svakom preduzetniku krije se u činjenici koju je izneo Džejson Koen (Jason Cohen). Naime, Koen je prepoznao da se u poslovnim praksama kopira sve što je vredno kopiranja. Stoga, konkurentska prednost jeste upravo ono što se ne može lako kopirati niti se može lako kupiti. Konkurentska prednost odnosi se na ona poslovanja koja pružaju originalnost na tržištu i nov vid plasmana proizvoda ili usluga ili nove, drugačije i originalne proizvode ili usluge. 

Kako se po težini raspoređuju faktori u Lean Canvas shemi?

Raspored faktora po težini (poređanih od najvišeg ka najnižem) tiče se pre svega pronalaženja i odabira segmenta kupaca kojima je proizvod koji se nudi najpotrebniji. Zato se ističe jedan ili više problema koje kupac ima i zbog kojih bi osetio potrebu za proizvodom ili uslugom poslovnog modela. Naredni faktor predstavlja jednostavnost dostizanja, odnosno izgradnju puta za potrošača, što je jedan od težih aspekata izgradnje uspešnog proizvoda. Sledeći faktor je cena proizvoda ili usluge. Ono što se može naplatiti za proizvod je najčešće podstaknuto segmentacijom kupaca. Drugim rečima, ukoliko postoji više naplata, manje će vremena biti potrebno da se uloženo povrati, a rashodi i prihodi izjednače. Veličina tržišta je još jedan od važnih faktora, budući da je potrebno da se izabere dovoljno veliko tržište preko kog bi mogao da se izgradi biznis.

Na laptopu polaznik prati kurs Lean Startup metodologija

Plan predavanja:

 • Lean Startup projekti
  • Sinergija metodologija
 • Lean Startup
  • Poslovni model Canvas
   • Ključna pitanja
 • Dva primera u poslovnom modelu Canvas
 • Različiti primeri poslovnih modela Canvas
 • Lean Canvas
  • Segmenti kupaca
  • Jedinstveni predlog vrednosti – najvažnija stavka u shemi
  • Kanali distribucije
  • Prihodi 
  • Troškovi
  • Ključne metrike
  • Konkurentska prednost
 • Biznis modeli
 • Devet gradivnih blokova
 • Dva primera Lean Canvas Startupa iz prakse 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se