SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Upravljanje rizicima i nabavkama

U životnom ciklusu projekta jedan od važnih procesa koji se proteže tokom njegovog planiranja, realizacije i kontrole, pa sve do zatvaranja jeste proces upravljanja rizicima. Drugim rečima, ukoliko se projekat pokaže neuspešnim, vrlo je važno otkriti razloge zbog kojih je došlo do njegove neuspešne realizacije. Identifikovanjem tih mesta uočavaju se potencijalna mesta rizika svih narednih projekata kojima će se u nekom narednom periodu upravljati. Stoga, upravljanje rizicima jeste jedan kontinuirani proces, od identifikovanja potencijalnih problemskih mesta, koja se mogu prepoznati kroz iskustvo, stručno znanje, razvijenu intuiciju, statističke podatke i analize, istorijske podatke itd., pa sve do reakcije i nadgledanja rizičnih situacija. Drugim rečima, upravljanje rizikom na projektu predstavlja složen proces koji ima multidisciplinaran karakter i za uspešno upravljanje njime neophodni su stručno znanje i iskustvo. 

Upravljanje nabavkama u okviru projekta predstavlja još jednu od oblasti upravljanja projektima koja će biti obrađena u okviru ovog kursa. Nabavkama je moguće upravljati na mnogo načina, a koristi od uspešnog upravljanja njima su višestruke. Naime, zahvaljujući uspešnom upravljanju nabavkama, prepoznaju se sva ona dobra i usluge koji su neophodni za uspešan završetak projekta. Upravljanje nabavkama pruža kompletnu listu narudžbina i spisak dobavljača, ali i definiše rokove i načine isporuka. Zahvaljujući dobrom upravljanju nabavkama, moguće je identifikovati sva problemska mesta u performansama dobavljača i, u skladu sa tim, blagovremeno odgovoriti na moguće rizike na projektu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Upravljanje rizicima i nabavkama

Kurs pred vama podeljen je u dva dela. Prvi deo posvećen je upravljanju projektnim rizicima, dok je drugi deo posvećen upravljanju nabavkama na projektu. 

Upravljanje projektnim rizicima predstavljeno je kao proces u kom se prepoznaju različiti postupci – od razvoja plana, preko izvođenja kvalitativne i kvantitativne analize identifikovanih rizika, pa sve do sprovođenja odgovora na rizike i osmatranja plana upravljanja rizicima. U kursu će biti reči o tome ko su akteri koji upravljaju rizikom na jednom projektu i o suštinskom značaju dobre komunikacije prilikom upravljanja projektnim rizicima. Jedan od problemskih nivoa u oblasti projektnog upravljanja jeste prepoznavanje savremenih kretanja i novina u njoj. 

U ovom kursu imaćete prilike da se upoznate sa tim kako se sastavlja i razvija plan upravljanja rizicima, kako se preko različitih alata i tehnika mogu identifikovati rizici, kako se oni analiziraju i, konačno, kako se izvodi kvalitativna analiza rizika. Osim kvalitativne analize, biće reči i o izvođenju kvantitativne analize rizika, kao i o oceni uticaja koji rizik može imati na projekat. U vezi sa tim, u prvom delu kursa biće reči i o različitim tehnikama i alatima koji pomažu u izvođenju kvantitativne analize rizika. Posebno bitan deo prvog dela kursa jeste predstavljanje na koji način se izrađuje plan odgovora na rizike, odnosno preko kojih alata i tehnika je moguće formulisati odgovore na rizike. I, konačno, ovaj deo kursa biće zaokružen poslednjom instancom u procesu upravljanja rizikom – pojašnjenjem načina primene postupka osmatranja rizika.     

Drugi deo kursa tiče se oblasti upravljanja projektnim nabavkama. Kao i prethodna oblast, i ova sadrži određene procese bez kojih nije moguće koordinisano upravljanje nabavkama. Usled toga, na samom početku biće predstavljeni neki od ključnih termina u upravljanju projektnim nabavkama i njihova primena u agilnim okruženjima ili prilagodljivim okruženjima. U okviru kursa imaćete prilike da se upoznate sa različitim procesima upravljanja nabavkama, te će biti reči o razvoju plana upravljanja nabavkama, odnosno o konkretnom postupku razvijanja plana u okviru ove oblasti. Naredna faza u okviru upravljanja nabavkama je prepoznavanje organizacionih potencijala i tipova ugovora koji se sastavljaju u ovoj oblasti projektnog upravljanja. Jedan deo kursa biće posvećen i strategijama nabavljanja, definisanju ugovornog zahteva i nivoima rizika koje mogu imati različiti tipovi ugovora. Imaćete prilike da se upoznate i sa tim kako izgledaju dokumenta nabavke i kako se nabavke sprovode, kontrolišu i zatvaraju u okviru jednog projektnog upravljanja.

Kurs Upravljanje rizicima i nabavkama odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva upravljanje rizicima?

Ciljevi upravljanja projektnim rizicima su identifikovanje rizika i upravljanje njima. Upravljanje rizicima je, pre svega, proces dovođenja rizika iz stanja potpuno nepoznatog u stanje opšte poznatog, i to preko mogućnosti planiranja odgovora, delovanja, umanjenja i kontrole. Ukoliko se ne upravlja rizicima, oni mogu dovesti do odstupanja od plana i neispunjavanja usvojenih ciljeva projekta. Stoga se efikasnost u upravljanju projektnim rizicima može direktno povezati sa uspehom projekta. U okviru svakog projekta postoje dva nivoa rizika. Prvi nivo rizika na projektu jesu pojedinačni projektni rizici, dok je drugi nivo rizika na projektu opšti projektni rizik. Fokus upravljanja projektnim rizicima se sve više širi sa ciljem da se obuhvate sve vrste rizika ne bi li se projektni rizici sagledali u širem kontekstu.

Kako se razvija plan upravljanja rizicima?

Plan upravljanja rizicima jeste postupak definisanja rizika koji se sprovodi pomoću različitih aktivnosti u okviru ove oblasti znanja upravljanja projektima. Neka od pitanja na koja je potrebno odgovoriti kako bi se razvio odgovarajući plan upravljanja rizicima tiču se toga koliko je projekat rizičan, da li je na projektu reč o novoj tehnologiji ili postoji nešto što je organizaciji poznato od ranije itd. Razvoj plana upravljanja rizicima podrazumeva i odgovor na pitanje da li je završni projekat referentan i koliki stepen transparentnosti podataka postoji o njemu – drugim rečima, da li u projektu postoje nepoznata mesta koja bi mogla da nose određen rizik. U vezi sa tim, veoma je važno jasno sagledati obim posla na projektu i važnost konkretnog projekta kojim se upravlja.

Koje kategorije i tipovi ugovora postoje u slučaju upravljanja nabavkama na projektu?

Tipovi ugovora u okviru oblasti znanja upravljanja nabavkama mogu se podeliti u tri kategorije. Reč je o kategoriji ugovora sa fiksnom cenom, kategoriji ugovora sa naknadom troškova i kategoriji ugovora sa podsticajnom klauzulom. Ugovor sa fiksnom cenom je vrsta ugovora kojim se predviđaju realizacije ugovora prema cenama koje su važile na dan ugovaranja. Ugovori sa naknadom troškova podrazumevaju porodicu ugovora kojima se priznaju troškovi izvođača uz nagradu, naknadu ili maržu za obavljeni posao. Poslednju kategoriju ugovora čine ugovori sa podsticajnom klauzulom, koji se primenjuju onda kada ugovor po fiksnim cenama nije najprimereniji, a potrebna roba ili usluge se pod određenim uslovima mogu nabaviti po nižim cenama, u kraćem roku ili sa višim nivoom kvaliteta.

Poslovni ljudi kreiraju strategiju za upravljanje rizicima

Plan predavanja:

1. Postupci upravljanja projektnim rizicima

1.1 Učesnici u procesu upravljanja rizikom

1.2 Ključni pojmovi upravljanja rizicima

 • Razvoj plana upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Analiza rizika
 • Izvođenje kvalitativne analize rizika
 • Izvođenje kvantitativne analize rizika
 • Izrada plana odgovora na rizike
 • Primena odgovora na rizike
 • Osmatranje rizika

2. Upravljanje projektnim nabavkama

2.1 Ključni pojmovi upravljanja projektnim nabavkama

 • Razvoj plana upravljanja nabavkama
 • Kategorije i tipovi ugovora
 • Definisanje ugovornog zahteva
 • Dokumenta nabavke i pregled zahteva (RFP – Request for Proposal)
 • Sprovođenje nabavki
 • Kontrola nabavki
 • Zatvaranje nabavki

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se