Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Market Planning and Segmentation

Početak poslovanja ili novog projekta, nakon jasno definisanih ciljeva, podrazumeva i detaljno preispitivanje i analiziranje tržišta, a logičan sled toga jesu planiranje i segmentacija tržišta. Prostor za nove poslovne izazove jeste velik, ali proizvodi ili usluge poslovanja ipak nisu za svakog i nisu svima namenjene. Stoga bi na ideju masovnog tržišta ili obraćanja trebalo zaboraviti kada je reč o kreiranju tržišnih i marketinških strategija. Umesto toga, poslovna i marketinška strategija treba da počivaju na detaljno segmentiranom tržištu i jasnom planu preko kog će se poslovanje obratiti potrošaču (npr. putem emaila) i odgovoriti na njegove potrebe. 

Planiranje i segmentacija tržišta pomažu kompanijama u artikulisanju korporativnog identiteta i imidža, ali i u kreiranju adekvatnih strateških i marketinških ciljeva i odluka. Poslovanje koje prepoznaje, a onda i razume ciljnu grupu na dobrom je putu da izradi održiv proizvod ili uslugu, ali i celokupno poslovanje. Drugim rečima, segmentacijom tržišta kompanija identifikuje specifičnosti svoje ciljne grupe, te u skladu sa njenim karakteristikama i osobenostima, ali i poslovnim ciljevima osmišljava marketinške strategije i poruke.

Kurs Market Planning and Segmentation bavi se nekim od ključnih pitanja tržišta i segmentacija, te kao takav može biti posebno koristan startupovima i preduzetnicima ili onima koji to žele postati. Ova poslovna oblast, kao što će se videti kroz kurs Market Planning and Segmentation, jeste bitna za sve poslovne početke, ali praksa koju nudi korisna, konstruktivna i višestruko primenljiva i u zrelijim fazama poslovanja. 

Opis i cilj kursa Market Planning and Segmentation

U kursu Market Planning and Segmentation biće predstavljeni neki od fundamentalnih termina u vezi sa tržištem i njegovim segmentiranjem. Karakteristikama tržišta i vrstama tržišta, ali i nekim osnovnim kriterijumima tržišnog segmentiranja posvećena je posebna pažnja kroz ovaj kurs. Drugim rečima, kurs je koncipiran tako da pomogne u sticanju sveobuhvatne slike o opštem pojmu tržišta, ali i o nivoima segmentacije i njihovim karakteristikama. Time će biti objašnjeni načini kako različite kompanije usklađuju svoje proizvode i usluge tako da odgovore na potrebe ciljnih tržišta ili potrošača.

Jedna od ideja kursa je da detaljno predstavi vezu između marketinga i ponašanja potrošača, koja se temelji na razumevanju kupaca s ciljem stvaranja vrednosti proizvoda i usluge. U okviru kursa Market Planning and Segmentation biće prikazane tri osnovne etape u procesu segmentacije, a više reči biće i o kriterijumima preko kojih se izvodi segmentacija tržišta. Zato ćete imati priliku da se upoznate i sa pojedinim načinima deljenja tržišta kako bi se umanjio rizik od neuspešnih marketinških kampanja. Podela tržišta prema njegovim karakteristikama i kreiranje personalizovanih poslovnih i marketinških strategija predstavljaju osnovne tematske okvire obrađene u ovom kursu. Uz to, poseban deo kursa bavi se i načinima segmentiranja poslovnih tržišta. 

Kako bi se detaljno predstavio koncept planiranja i segmentiranja tržišta, poseban fokus stavljen je na dva fundamentalna pristupa u segmentaciji poslovnih tržišta, a odmah potom biće reči i o segmentaciji međunarodnih tržišta. Ideja ovog kursa je da vas upozna sa vidovima i načinima marketinških istraživanja, ali i sa praksom pozicioniranja proizvoda shodno tržišnim potrebama. Zato ćete nakon ovog kursa biti u prilici da prepoznate, formulišete i plasirate atribute jednog poslovanja shodno niši tržišta, karakteristikama proizvoda/usluga i ciljevima poslovanja.

Pored toga, još jedna od zamisli ovog kursa je da kod menadžmenta poslovanja pokrene prediktivističke interpretacije o potrošačima i kretanjima tržišta. Kroz brojne primere iz prakse, kako u nacionalnim tako i međunarodnim okvirima, uvideće se brojne koristi od planiranja i segmentacije tržišta, kao što su: unapređenje prodaje, asortimana, ušteda resursa, ali i povezivanje sa kupcima/korisnicima itd. 

Kurs Market Planning and Segmentation odgovoriće vam na pitanja:

Šta je segmentacija tržišta potrošača?

Osnovni cilj svake poslovne i marketinške strategije trebalo bi da bude težnja ka, pre svega, identifikovanju, a potom i zadovoljavanju potreba korisnika/kupca. Nikako ne treba zaboraviti da su potrošači temelj uspeha svakog poslovanja. Podela kupaca u grupe prema zajedničkim karakteristikama predstavlja segmentaciju tržišta potrošača. Kompanije se tom prilikom opredeljuju da svoje poslovanje usredsređuju i oblikuju prema definisanoj potrošačkoj grupi. 

Segmentacija tržišta potrošača omogućava i to da kompanije bolje prilagode svoje marketinške strategije, tehnike i poruke različitim podgrupama ciljne javnosti. Prikupljanjem podataka i informacija o segmentiranim grupama potrošača poslovanje dobija priliku da identifikuje obrasce ponašanja te grupe i da prema tome plasira proizvod ili uslugu. Osnovna varijabla segmentacije tržišta krajnjih potrošača odnosi se na demografsku, psihografsku, biheviorističku i geografsku segmentaciju. 

Šta predstavlja segmentacija tržišta?

Pod segmentacijom tržišta misli se na prepoznavanje i integrisanje potencijalnih kupaca/potrošača u grupe prema određenim zajedničkim karakteristikama i potrebama. Zahvaljujući ovoj podeli, kompanija dobija mogućnost da formuliše različite kategorije potrošača koji različito prepoznaju vrednost određenih proizvoda/usluga. Uspešna poslovanja, nakon detaljnog istraživanja i analiziranja tržišta, to tržište segmentiraju i u okviru njega identifikuju ciljne grupe prema kojima adaptiraju svoje proizvode/usluge i prema kojima ih brendiraju. Dobrom segmentacijom tržišta kompanije mogu značajno umanjiti rizike i povećati ukupnu efikasnost poslovanja, jer će se usredsrediti na one aktivnosti, proizvode ili usluge koji ostvaruju najbolje rezultate. Segmentacija tržišta može uticati i na jačanje konkurentske pozicije jednog poslovanja u odnosu na ostala u tržišnoj utakmici.

Šta je segmentacija poslovnih tržišta?

Segmentacija poslovnih tržišta može se izvršiti na osnovu različitih kriterijuma koji se najšire mogu definisati kao makrosegmentacija i mikrosegmentacija. Radi segmentacije poslovnog tržišta, jedno poslovanje može upotrebiti varijable makrosegmentacije: veličina kompanije, delatnost, organizacijska struktura ili geografska lokacija. Za razliku od makrosegmentacije, pod mikrosegmentacijom se misli na preciznije definisanje tržišta, što podrazumeva podelu poslovnog tržišta na segmente prema zahtevima proizvoda i isporuke, zatim prema inovativnosti organizacije, kriterijumima donošenja odluka o kupovini, stavovima prema mogućim dobavljačima.

Ovo je ujedno i napredniji oblik segmentacije u kom se grupišu kupci nekoliko tržišnih niša. Zahvaljujući identifikovanju mikrosegmenata, kompanija može kreirati direktnije i personalizovanije marketinške kampanje kojima se odgovara na želje, potrebe ili interese svih grupa ili pojedinačnih grupa u okviru mikrosegmentiranog tržišta. Drugim rečima, cilj mikrosegmentacije je da definiše marketinške akcije koje mogu dati najefikasnije rezultate kod grupa korisnika ili grupa potencijalnih kupaca/korisnika. 

Plan i program predavanja

1. Definisanje fundamentalnih termina u okviru oblasti segmentacije tržišta

2. Odlike segmentacije tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda

  • Tri osnovne etape pri realizaciji ciljnog marketinga
  • Odlike segmentacije
  • Kriterijumi evaluacije različitih segmenata

3. Nivoi segmentacije tržišta

  • Odlike različitih nivoa segmentacije tržišta i strategija marketinga

4. Segmentacija tržišta potrošača

  • Benefiti istraživanja potrošača i ključne karakteristike prilikom segmentacije potrošača

5. Segmentacija poslovnih tržišta

  • Makrosegmentacija i mikrosegmentacija tržišta
  • Segmentacija međunarodnog tržišta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se