Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Advanced Web Analytics

Vođenje uspešnog online poslovanja danas, između ostalog, podrazumeva i dobro poznavanje web analitike, kao i upravljanje bazama podataka koji se prikupljaju sa sajta i drugih kanala. Napredna web analitika se odnosi na prikupljanje i analiziranje podataka koje dobijamo putem različitih kanala na internetu. Kompanije ove podatke prikupljaju, analiziraju i obrađuju da bi što bolje razumele kako njihovi kupci razmišljaju, kako se kreću u online svetu, kako komuniciraju sa sadržajem koji im se plasira, na koji način pronalaze proizvode ili usluge i kako dolaze do njihovih sajtova. 

U vreme internet prodavnica i velikih komercijalnih sajtova i portala od suštinske je važnosti da kompanije na vreme odaberu adekvatne analitičke alate, ali i da određeni zaposleni poseduju sposobnosti koje su neophodne kako bi mogli da isprate gomilu podataka koje treba da prikupe. Pored toga, bitno je i da razumeju kako da pravilno upravljaju tim podacima i iskoriste ih za buduće planiranje strategije poslovanja.

Kada je napredna web analitika u pitanju Google Analytics je svakako jedna od najpopularnijih platformi ove vrste izasigurno treba da koristite i nju jer vam pruža uvid u podatke kao što su broj poseta na sajtu, najposećenije stranice, koliko se korisnici u proseku zadržavaju, gde je najmanja interkacija, odnosno na kom delu sajta je najmanja interakcija i sl.

Opis i ciljevi kursa Advanced Web Analytics

Napredna web analitika je dodatno predavanje kojim se nastavlja niz kurseva iz oblasti web analitike i kroz koji se detaljnije obrađuje tematika mikro i makro konverzija, optimizacije promocije, napredne segmentacije, Marketing Attribution modela. Pored toga, u okviru ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa različitim studijama slučaja kroz koje ćete uvideti kako se koristi Google analatika u funkciji poslovnog odlučivanja, ali i koja je njena uloga u dugoročnijem planiranju poslovnih strategija, kao i još mnogo toga.

Usled toga, poseban segment posvećen je spajanju digitalnih i tradicionalnih kanala prodaje i praćenju i upoređivanju podataka i informacija ostvarenih kroz različite kanale. Novi online kanali komunikacije i interpretacija njihovih rezultata u okviru jedne kampanje posebno su važni ukoliko se sagledavaju kroz prizmu sinteze online i offline marketinških alata.

Napredna web analitika je dosta fokusirana na tzv. Showroom efekat, koji objašnjava spajanje klasične i online prodaje, kao i na merenje ciljeva online nastupa pomoću definisanja i merenja različitih tipova konverzija. Stepen konverzije (Conversion Rate) je veoma bitna mera efikasnosti jednog sajta ili elektronske prodavnice, jer nam stepen konverzije može prikazati odnos broja ukupnih korisnika koji pristupaju određenoj web lokaciji u odnosu na onaj broj korisnika koji su zaista izvršili određenu akciju. Ta akcija ne mora nužno biti kupovina, već može biti preuzimanje nekog dokumenta, ostavljanje imejl-adrese, popunjavanje ankete ili nešto drugo.

Dalje, obrađuju se makro i mikro konverzije, šta one predstavljaju, zatim ko sve može doprineti ostvarenju poslovnih ciljeva, gledano kroz analitički alat, ali i kako je moguće optimizovati promociju i kanale koji doprinose marketinškom plasmanu proizvoda/usluga. U posebnom delu kursa upoznaćete se i sa praksom asistentskih konverzija, kao i sa načinima interpretiranja rezultata ovakvih konverzija. 

Cilj kursa Napredna web analitika je ne samo da ukaže na značaj i korisnost analitike na internetu, već i da približi njenu primenu u kampanjama u kojima se koriste i offline i online kanali komunikacije. Zamisao ovog kursa je, osim predstavljanja svih važnih mera efikasnosti jednog sajta ili e-prodavnice, i da pokaže na koji način različiti kanali mogu uticati na postizanje marketinških ciljeva. Pored toga, kroz kurs je detaljno predstavljena napredna segmentacija web analitike, zbog čega ćete biti u prilici da kroz segmentiranu publiku samostalno razmatrate različita ponašanja posetilaca na osnovu kojih se kasnije mogu unapređivati reklamne tehnike i kampanje. 

Kurs Advanced Web Analytics odgovoriće vam na pitanja:

Šta je konverzija?

Konverzija ili Conversion Rate podrazumeva jednu od najvažnijih mernih jedinica prema kojoj se određuje efikasnost sajta ili e-prodavnice. Ona predstavlja odnos svih posetilaca jedne web lokacije u odnosu na broj korisnika koji su načinili željenu akciju na određenoj web stranici. Konverzija može podrazumevati popunjavanje formulara, prijavu na newsletter i druge vrste prijava, preuzimanje aplikacije, skidanje dokumenata itd. Drugim rečima, konverzija podrazumeva registrovanje postignutih ciljeva, odnosno broj ostvarenih konkretnih željenih radnji od strane posetilaca na sajtu. Zato konverziju možemo tumačiti kao broj osoba koje su ostvarile prethodno definisanu akciju i time doprinele postizanju konkretnog postavljenog poslovnog cilja. Drugim rečima, reč je o procesu gde su potrošači uradili ono što ste očekivali od njih.

Šta su mikro, a šta makro konverzije?

U web analitici razlikuju se dve vrste konverzija, a to su mikro i makro konverzija. Pod mikrokonverzijom misli se na one konverzije koje podrazumevaju uspeh pojedinačno definisanih ciljeva, na primer postizanje ciljeva na jednoj web stranici, na određenim delovima sajta ili pak na celokupnom sajtu. Tako neki od primera mikrokonverzije mogu biti prijava na imejl-listu, broj ljudi koji je posetio više od tri web stranice na jednom sajtu, zatim broj skidanja dostupnih dokumenata ili aplikacija i sl. Kako bi jedna mikrokonverzija bila definisana, neophodno je prethodno zadati cilj koji se želi postići, ali on mora biti deo nekog većeg cilja koji se definiše u alatima za web analitiku. 

Za razliku od mikrokonverzije, makrokonverzija podrazumeva ostvarenje nekog većeg cilja sajta. Primera radi, makrokonverzija može biti broj osoba koje su popunile formular za kontakt ili broj osoba koje su se javile telefonom preko sajta, broj prodaja ili broj narudžbina, broj osoba koje su prihvatile ponudu datu na sajtu.

Šta su Marketing Attribution modeli?

Marketing Attribution podrazumeva metriku koja se odnosi na merenje uticaja različitih marketinških kanala u okviru jedne kampanje, a čiji rezultati predstavljaju neku vrstu konverzije. Drugim rečima, preko ove metrike moguće je razmatrati ponašanje korisnika na različitim kanalima komunikacije koji mogu dovesti do konverzije. Zato je vrlo bitno upoznati se sa još jednim terminom, a to je multichannel, odnosno kombinacija različitih kanala komunikacije na kojima se može ostvariti tražena ili očekivana akcija korisnika. Praćenje efekata različitih kanala komunikacije posebno je došlo do izražaja zahvaljujući sve većem razvoju različitih mobilnih platformi i društvenih medija, koji su uticale i na sve češće tumačenje Marketing Attribution modela u marketinškim praksama.

Plan i program predavanja

1. Multiscreen

  • Šta je Showroom efekat i zašto je važan?

2. Konverzije

  • Mikro i makro konverzije 

3. Ko danas doprinosi ostvarenju poslovnih ciljeva?

  • Kanali komunikacije
  • Uređaji
  • Tehnike promocije

4. Marketing Attribution model

  • Optimizacija promocije
  • Marketing Attribution modeli

5. Asistentske konverzije kao posledica multiscreen uređaja

  • Assisted Conversions – primer 

6. Napredna segmentacija

7. Kako koristiti Google Analytics za poslovno odlučivanje?

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se