Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs MS Project

Da bi jedan projekat bio uspešno realizovan, neophodno je da se određena ograničenja ispune, a pod tim mislimo na:

 • vreme (Time),
 • troškove (Cost),
 • opseg (Scope).

Svako od ovih ograničenja direktno utiče na kvalitet realizacije projekta, a izmena bilo kog od ograničenja utiče i na preostala dva. Kako je vođenje svakog projekta kompleksno na svoj način, na tržištu danas postoji veliki broj različitih softverskih rešenja koja se koriste kako bi što efikasnije i jednostavnije upravljali različitim aktivnostima u okviru jednog projekta i pratili njegov napredak. Jedno od njih je i MS Project.

Microsoft Project ili MS Project je jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih sofvera za upravljanje projektima. Nakon što se pojavio, veoma brzo je postao dominantan na ovom polju. Najviše ga koriste project menadžeri kako bi na jednom mestu imali kompletan pregled određenog projekta. U zavisnosti od cilja i potreba nekog projekta, MS Project omogućava adekvatno planiranje projekata, dodelu zadataka i resursa, upravljanje resursima, kreiranje različitih vrsta izveštaja itd. Takođe, jedna od prednosti korišćenja ovog programa je to što je usko povezan sa Microsoft Office paketom aplikacija, dostupan je u verzijama Standard, Professional i Project Online (cloud-based).

Kurs MS Project 2016 kreiran je tako da vam pruži znanja pomoću kojih ćete biti spremni da upravljate projektima u okviru malih i srednjih preduzeća.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i ciljevi kursa MS Project

Microsoft Project je deo Office porodice i predstavlja industrijski standard za upravljanje projektima. Gradivo kursa je podeljeno na tri modula, koji vas vode kroz sve faze upravljanja projektom pomoću programa Microsoft Project 2016. Na samom početku biće pre svega objašnjene osnovne karakteristike ovog programa, istorija njegovog razvoja, radno okruženje programa, kao i klasifikacija pregleda (Views) koja postoji na višem nivou. U okviru prvog modula biće objašnjena i važna opcija programa MS Project, a to su kalendari koji određuju radne i neradne dane, pomoću kojih definišemo početak i kraj projekta, broj radnih sati za zadatke, resurse itd.

Drugi modul se bavi zadacima i resursima. Pre svega, biće prikazan postupak unošenja ključnih i zbirnih zadataka, organizacija liste zadataka putem podele zadataka na faze, definisanje odnosa između zadataka, definisanje napomena za zadatke, a takođe će biti objašnjena i funkcija WBS dijagrama. Zatim, kroz konkretne primere biće prikazan način unosa resursa, njihovo podešavanje, ali i definisanje materijalnih resursa i njihovo povezivanje sa zadacima.

Treći i poslednji modul je fokusiran na izveštavanje i praćenje realizacije projekta. To, pre svega, podrazumeva detaljan postupak kreiranja gantograma, gde se posle unesenih podataka prave potrebne izmene i vrše podešavanja kako bi projektni dokument bio bolje organizovan. Pored toga, ovaj poslednji modul se bavi i kreiranjem različitih vrsta izveštaja, načinima na koje se čuvaju i dele sa ostatkom organizacije, dok poslednja nastavna jedinica obrađuje pojam baznog plana i njegov značaj za realizaciju jednog projekta. Biće objašnjen kompletan proces snimanja baznog plana i simulacija realizacije projekta, kako bi odmah bilo prikazano praćenje projekta i unošenje izmena.

Osnovni cilj ovog kursa je da savladate kako da pomoću Microsoft Projecta 2016 uspešno izvodite upravljanje projektom. To postižemo kroz niz vežbi u okviru kojih stičete sposobnost pravilnog upravljanja zadacima i resursima tokom svih faza projekta. Takođe, stičete sposobnost da uočavate i otklanjate nedostatke na projektima i da o tome izveštavate ostale članove projektnog tima ili menadžment organizacije.

Kurs MS Project će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je MS Project?

MS Project, skraćeno od Microsoft Project, predstavlja najpopularniji softverski alat za upravljanje projektima. Program je u razvoju i prodaji od strane kompanije Microsoft. Project je dizajniran kao sredstvo koje pomaže menadžerima projekta u stvaranju planova, analiza rada, kao i upravljanju budžetskim sredstvima. Microsoft Project je usko povezan sa Microsoft Office paketom aplikacija, što olakšava upotrebu softvera. Project takođe dolazi u verziji pod nazivom Project Online. Ova verzija je zasnovana na cloud tehnologijama i glavna svrha je omogućavanje zajedničkog rada članova projektnog tima putem interneta.

MS Project 2016 korisnicima obezbeđuje:

 • praćenje svih informacija koje su sakupljene o poslu, trajanju i resursima koji su neophodni za projekat,
 • vizuelizaciju i prezentovanje plana projekta,
 • efikasno raspoređivanje zadataka i resursa,
 • razmenu informacija o projektu sa aplikacijama MS Excel i MS Visio,
 • razmenu informacija sa kolegama putem web orijentisanih alata. 

Šta su to kalendari u programu MS Project?

Kalendari su važna opcija programa MS Project. Kada razmišljamo o kalendarima, pomišljamo na dane, mesece i godine, ali u Projectu je kalendar mnogo važnija opcija. Kalendari u okviru ovog programa određuju radne i neradne dane. Pomoću njih definišemo početak i kraj projekta, broj radnih sati za zadatke i resurse i slično. Microsoft Project rasporede kreira pomoću četiri kalendara:

 • Bazni ili osnovni kalendar (Base calendar) – Koristi se kao obrazac za stvaranje ostala tri kalendara. Bazni kalendar određuje standardno radno vreme za sve projekte u okviru jedne organizacije.
 • Projektni kalendar (Project calendar) – Definiše radne i neradne dane za zadatke, resurse i moguće potprojekte.
 • Kalendar za zadatke (Task calendar) – Kalendar projekta kao obrazac koji se zatim menja prema specifičnim zahtevima po pitanju radnih dana ili sati zadataka.
 • Kalendar za resurse (Resource calendar) – Takođe koristi projektni kalendar za kreiranje rasporeda. Glavna svrha mu je praćenje rasporeda za pojedinačne resurse na projektu. Kalendari za resurse vode računa o tome da se radni resursi (ljudi i oprema) raspoređuju samo onda kada su dostupni za rad.

Šta je to zadatak u okviru programa MS Project?

Zadaci predstavljaju osnovni deo svakog projekta. U okviru zadataka definiše se posao koji se mora izvršiti kako bi se projekat završio. Glavni parametar zadatka je njegovo trajanje jer se svi zadaci izvršavaju u određenom vremenskom periodu. Program svakom unetom zadatku automatski dodeljuje trajanje od jednog dana. Prilikom definisanja zadataka obraćamo pažnju na redosled aktivnosti, trajanje i resurse koje zadaci koriste jer ih sve moramo precizno definisati. Svaki uneti zadatak dobija identifikacioni broj. Identifikacioni broj se nalazi prikazan sa leve strane imena zadataka. Svaki od zadataka raspolaže ovim jedinstvenim brojem. Identifikacioni broj se koristi za razlikovanje pojedinih zadataka i takođe pri WBS kalkulacijama u okviru programa.

MS Project kurs

Kako organizujemo zadatke u programu MS Project?

Lista zadataka predstavlja srce našeg projekta. Ukoliko je loše organizujemo, možemo usporiti napredak našeg projekta ili ga u krajnjem slučaju prekinuti. Organizacijom u faze dobijamo strukturu pomoću koje lakše pratimo realizaciju projekta. Prvi deo organizacije liste zadataka u faze je definisanje zbirnih zadataka (Summary Tasks). Osnovna svrha ovog tipa zadatka je grupisanje povezanih zadataka na način koji nam olakšava praćenje faze projekta. Takođe, organizaciju postižemo definisanjem ključnih događaja (Milestone Events). Ključni događaji predstavljaju markere u okviru projekta koji označavaju promenu u projektu ili njegovu fazu. Pomoću ključnih događaja više ne pratimo samo zadatke već i pravac u kojem se kreće projekat.

Šta su resursi u okviru programa MS Project?

Resursi predstavljaju sredstva čija je glavna uloga izvršavanje zadataka u okviru projekta. Resurs može biti osoba, tim zaposlenih, oprema, novac itd. Većina projekata zahteva upotrebu različitih resursa s ciljem ispunjenja zadataka. Upotreba resursa se planira pre početka projekta jer usled lošeg upravljanja resursima može doći do nestašice resursa ili kašnjenja u fazama projekta, što direktno utiče na ishod projekta.

Resursi mogu biti:

 • radni resursi, koje čine ljudi koji su uključeni u realizaciju projekta i oprema koju koriste u toku projekta,
 • materijalni resursi, koji predstavljaju potrošni materijal koji se koristi tokom rada,
 • troškovni resursi, pomoću kojih definišemo troškove koji se pojavljuju u toku realizacije projekta

Koja je svrha izveštaja u okviru programa MS Project?

Izveštaji predstavljaju jednu od redovnih dužnosti projektnih menadžera. Izveštavanje o projektu jedna je od presudnih aktivnosti u upravljanju projektima. Zašto presudna? Pomoću izveštaja stvara se komunikacija između svih nivoa u organizaciji. Bez efikasne komunikacije presudne informacije možda neće biti tačno prenete ili uopšte neće biti razmenjene. Projektni menadžeri generišu redovne izveštaje o realizaciji projekta u odnosu na budžet, plan rada i opseg projekta.

Microsoft Project 2016 u osnovi raspolaže dvema kategorijama izveštaja:

 1. Tabelarni izveštaji – Namenjeni su štampanju ili prikazu u okviru prezentacija. Program sadrži 16 unapred definisanih izveštaja ovog tipa.
 2. Vizuelni izveštaji – Omogućavaju brz pregled i analizu podataka povezanih sa realizacijom projekta. Informacije su prikazane pomoću Pivot tabela i Pivot dijagrama. Ove funkcije omogućavaju izbor podataka koje želimo da prikažemo i načina na koji ih prikazujemo, i to u realnom vremenu. 

Šta predstavlja bazni plan projekta?

Bazni plan predstavlja početnu tačku od koje počinje realizacija, praćenje napredovanja ili poređenje parametara. Bazni plan se definiše posle kompletiranog definisanja zadataka i resursa. Prilikom kreiranja baznog plana u planu projekta se čuvaju početne vrednosti parametara, poput planiranog datuma početka i datuma završetka, kao i procene troškova zadataka, resursa i angažovanja ljudskih resursa. Jednostavno rečeno, bazni plan definiše naša očekivanja kako će projekat izgledati. U toku rada na projektu mi definišemo procene trajanja zadataka, procene potrebnih resursa koji će raditi na njima, kao i troškove. Kada je bazni plan sačuvan, pristupamo upoređivanju sa realnim rezultatima realizacije projekta. U okviru programa MS Project bazni plan kreiramo putem opcije „Set Baseline”.

Plan i program predavanja

1. Upoznavanje sa programom Microsoft Project 2016

 • Uvod u Microsoft Project
 • Rad sa pregledima i vremenskim linijama
 • Kalendari

2. Rad sa zadacima i resursima

 • Definisanje zadataka u okviru programa MS Project
 • Organizovanje zadataka
 • Podešavanje radnih resursa
 • Podešavanje materijalnih resursa

3. Izveštavanje i praćenje realizacije projekta

 • Kreiranje gantograma
 • Formatiranje i štampanje izveštaja
 • Snimanje baznog plana projekta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se