Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Effective Business Communications

Svaka uspešna kompanija prepoznaje značaj koji ima i koji može da joj donese dobra poslovna komunikacija. Dobra komunikativna komponenta u jednom poslovnom procesu može pomoći da se poslovne obaveze kvalitetnije i u predviđenom vremenu okončaju. 

Iako je poznato koliki je značaj komunikacije, vrlo često se zaboravlja kako dobra poslovna komunikacija može uticati na bolju i veću produktivnost u različitim radnim procesima. Stoga, rad na dobroj poslovnoj komunikaciji nikako ne bi trebalo potceniti. Kada je reč o definisanju komunikacije, malo kome nije poznato da komunikacija predstavlja proces prenošenja poruke od izvora/pošiljaoca do recipijenta ili slušaoca sa ciljem da se poruka primi i razume.

Međutim, ako komunikaciju sagledamo u poslovnom kontekstu, može se izvesti i druga definicija. Ona bi mogla da glasi: komunikacija jeste veština povezivanja i građenja odnosa između zaposlenih preko konstruktivnog dijaloga, koji može biti presudan za poslovni uspeh. Konstruktivan dijalog podrazumeva rešavanje operativnih problema, odnosno predupređivanje i razrešavanje svih potencijalnih mesta „šumova” u komunikaciji. Zahvaljujući ovom konstruktivnom dijalogu moguće je unaprediti poslovne pozicije, ali i lakše dostići poslovne uspehe. 

Umeće upotrebe veštine komunikacije u svakodnevnim poslovnim aktivnostima jedno je od korisnih praktičnih znanja koja ne samo da mogu ubrzati poslovne procese već ih istovremeno mogu i unaprediti, a ovoj veštini posvećen je poseban kurs pod nazivom „Efektivna poslovna komunikacija”.

Opis i cilj kursa Efektivna poslovna komunikacija

Kurs Efektivna poslovna komunikacija koncipiran je u dva dela. Tokom prvog dela kursa imaćete priliku da se upoznate sa glavnim terminološkim odrednicama koje se odnose na komunikaciju. Biće reči o tome kako se odvija komunikacija i koje procese podrazumeva. Budući da je veoma važno znati šta podrazumeva dobru komunikaciju, kroz kurs ćete se upoznati sa svim faktorima koji se smatraju temeljima uspešne komunikacije.

Svaka komunikacija trebalo bi da ima svoj cilj. Ciljevi u komunikaciji mogu da budu različiti. Tako se može reći da svaki komunikacioni kontakt ima svoj cilj, koji može biti dobijanje potrebne informacije, pružanje informacije, pričanje s ciljem razonode ili uticaja na nečije ponašanje itd. Definisanje ciljeva komunikacije pre samog procesa komunikacije može u većoj meri uticati na kvalitet komunikacije, ali i uspeh poslovnih aktivnosti. 

Kako bi odgovorili na pitanje kako se postiže efkasno prenošenje poruke u okviru jednog komunikacionog procesa, kroz kurs će ovaj proces efikasnog prenošenja poruke biti predstavljen preko svih faza u komunikacionom okviru, od kodiranja do dekodiranja poruke. Na tom putu mogu se pojaviti različite interpretativne prepreke koje iskrivljuju poruku koja se prenosi i tako postaje loša komunikativna praksa. Razlikovanje realnosti od priče/narativa jeste jedno od problemskih mesta kom je posvećena posebna pažnja u okviru kursa. Koja je funkcija narativa u komunikaciji, zbog čega se treba služiti interpretiranjem događaja i na koji način, zašto se interpretira stvarnost – samo su neka od pitanja koja će biti obrađena u okviru kursa. 

Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas upozna sa različitim stilovima komunikacije, ali i da vam kroz praktične primere približi najbolje prakse. Osim toga, kroz ovaj kurs imaćete priliku da samostalno kreirate odgovarajuću komunikativnu poruku i nju prenesete. Upoznaćete različite stilove komunikacije, a poseban fokus biće stavljen na prikazivanje i primenu asertivnog stila komunikacije. Preko definisanja različitih tipova asertivnosti u komunikaciji bićete u prilici da samostalno primenite u svojoj poslovnoj praksi ovaj stil, koji je danas neophodan za uspešnu komunikaciju u jednom poslovnom okviru.

Kurs Efektivna poslovna komunikacija odgovoriće na pitanja:

Koji su faktori uspešne komunikacije?

Postoji pet različitih faktora koji se mogu smatrati temeljom uspešne komunikacije. Reč je o faktoru svesti o cilju komunikacije i/ili potrebi koja se želi zadovoljiti. Postojanje cilja pre komunikacionog procesa smatra se jednim od važnih faktora u uspešno vođenoj komunikaciji. Drugi faktor je želja da se dobro komunicira, odnosno demonstriranje zainteresovanosti i ugodnosti prilikom komuniciranja sa sagovornikom, ali i težnja za održavanje dobre i pozitivne atmosfere u komunikaciji. Poseban faktor odnosi se na poznavanje procesa i elemenata komunikacije. Takođe, faktor dobre i uspešne komunikacije može biti i postojanje empatije. Vrlo važan faktor može biti poznavanje i razumevanje tuđih emocija. Fleksibilnost je poseban faktor koji podrazumeva veštinu različitog reagovanja i prilagođavanja konkretnoj situaciji, ali i sagovorniku. Drugim rečima, fleksibilnost je sposobnost da se jedna poruka prenese na različite načine pred različitim sagovornicima.

Šta je D.I.E. model?

D.I.E. model podrazumeva model u komunikaciji koji omogućava da se ostvari pozitivna atmosfera prilikom važnih razgovora. Međutim, ovakvi modeli komunikacije mogu da pređu u konflikte, i to u onim trenucima kada jedan od subjekata komunikacije ne razlikuje „realnost” od „priče”. Slovo „D” u okviru D.I.E. modela označava deskripciju ili opis, slovo „I” podrazumeva interpretaciju, a „E” evaluaciju, odnosno vrednovanje. Drugim rečima, ovde je reč o modelu koji se odnosi na proces koji se kreće od opisivanja ka tumačenju i vrednovanju, dakle o procesu izvođenja kritičkog suda. U slučajevima kada se ne poznaje potpuno stanje situacije ili razlozi nečijeg postupka ovaj model može dovesti do nesporazuma ili šuma u komunikaciji.

Koje stilove komunikacije razlikujemo?

Postoje različiti stilovi komunikacije kojima se služimo. Na osnovu stila komunikacije može se doneti sud o osobenim crtama ličnosti, ali i raspoloženju. 

Kao stilove komunikacije razlikujemo agresivni stil ili stil koji podrazumeva direktno zalaganje za prava i izražavanja misli, osećanja, uverenja na neodgovarajući način, čime se ugrožavaju prava druge osobe. Pod agresivnim stilom prepoznaje se cilj uspostavljanja kontrole nad drugim ljudima, ostvarenje cilja i demonstriranja moći. 

Drugi stil komunikacije je pasivni stil i povezuje se sa nemogućnošću izražavanja misli, uverenja, osećanja i potreba na jedan asertivan način. Reč je o stilu komunikacije u kom se subjekat komunikacije povlači iz situacije, odnosno „neutrališe” svoj stav i mišljenje. 

Kao poseban stil komunikacije treba izdvojiti i pasivno-agresivan stil, kojim se izražava indirektna agresija. Primera radi, pasivno-agresivni stil može biti pasivno suprotstavljanje zahtevima radnog i društvenog okruženja, koje se najčešće odražava kroz tvrdoglavost, odugovlačenje, neefikasnost i mrzovoljnost. 

I poslednji stil komunikacije je asertivni stil. Ovde je reč o stilu komunikacije u kom govornik poštuje svog sagovornika, ali i sebe kao govornika. U ovom stilu komunikacije osoba preuzima odgovornost i jasno ističe svoja osećanja i očekivanja, neretko uz kritiku ponašanja ljudi, ali tako da ne unizi njihovu ličnost i sposobnost. 

Plan i program predavanja

1. Šta je komunikacija?

2. Faktori uspešne komunikacije u poslovanju

3. Uloga cilja u poslovnoj komunikaciji

4. Efikasno prenošenje poruke

5. Značenje interpretacije i komunikacije u poslovnim okvirima

6. Stilovi komunikacije

  • Agresivni stil
  • Pasivni stil
  • Pasivno-agresivni stil
  • Asertivni stil

7. Asertivna prava i dozvole

8. Tipovi asertivnosti

9. Tehnike izbegavanja manipulacije u poslovnoj komunikaciji

10. Koraci za uspešnu poslovnu komunikaciju

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se