Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Management Basics

Osnove menadžmenta predstavljaju bazično znanje koje je neophodno svakom menadžeru, ali i preduzetniku u savremenom poslovanju. Menadžment ili upravljanje poslovnim sistemima predstavlja praksu koja može biti shvaćena znatno šire od upravljanja jednim poslovanjem, procesom ili projektom. Drugim rečima, kako bi se na efikasan i efektivan način postigao zajednički cilj, neophodno je na odgovarajući način pristupiti praksi upravljanja različitim procesima ili projektima. Zato rukovođenje može biti sistem ophođenja, tj. upravljanja različitim radnim praksama. 

Menadžment može biti interpretiran kao pojam koji predstavlja deo organizacijske strukture u jednoj kompaniji ili zaposlene koji upravljaju poslovima i zadacima. Reč je o hijerarhijski višem kompanijskom sektoru koji je odgovoran za upravljanje zadacima drugih zaposlenih u svrhu dostizanja planiranog i definisanog zajedničkog cilja. 

Menadžment je multidisciplinarna nauka koja je usmerena ka postavljanju cilja, odnosno ka formulisanju svih onih radnih okvira i zadataka kojima se postiže definisan cilj. Ona podrazumeva aktivnosti zahvaljujući kojima se funkcionisanje jednog poslovanja unapređuje i postaje konkurentnije na tržištu, ali i zahvaljujući kojima se postiže efikasnije funkcionisanje i razvoj različitih društvenih i privrednih sistema. 

U okviru kursa Osnove menadžmenta imaćete priliku da se upoznate sa osnovama ove oblasti, zbog čega kurs može biti posebno koristan svim budućim menadžerima i preduzetnicima koji žele da se izgrade u savremenom poslovnom kontekstu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i ciljevi kursa Osnove menadžmenta

Kroz kurs Osnove menadžmenta detaljnije ćete se upoznati sa definicijama koje se interpretiraju u teorijskim okvirima ove oblasti, ali i sa nekim od ključnih pojmova u vezi za rukovođenjem. U okviru ovih terminoloških određenja posebna pažnja posvećena je terminima „efikasnost” i „efektivnost”, ali i funkcijama upravljanja. Stoga, više reči biće o značajnim procesima planiranja, o organizovanju, upravljanju i kontroli pri rukovođenju. Kako bi se steklo potpuno znanje o osnovama menadžmenta, kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate sa primenom menadžmenta u definisanju misije i vizije poslovanja, ali i poslovnih ciljeva. 

Pored toga, u njemu će se govoriti o značaju i funkcijama operativnog i strategijskog menadžmenta. S tim u vezi, biće sagledana evolucija menadžmenta, ali i različite škole rukovođenja. Tako će biti obrađene tematike koje su u vezi sa školama naučnog menadžmenta, klasične teorije organizacije, biheviorističkom školom i sistemskim upravljanjem. Takođe, bitno je da znate šta podrazumevaju održivi razvoj i društvena odgovornost jednog upravljanja koje odgovara zahtevima i potrebama stejkholdera. 

Pitanja okruženja organizacije, odnosno internih i eksternih zainteresovanih strana, zatim definisanja svih funkcionalnih oblasti upravljanja itd. samo su neka od brojnih na koja će odgovoriti kurs Osnove menadžmenta. Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovama sva tri nivoa upravljačkih pozicija, odnosno sa operativnim, srednjim i top menadžmentom i sa ulogama ovih vidova upravljanja. Kroz ovaj kurs imaćete priliku ne samo da se upoznate sa ključnim pojmovima iz oblasti menadžmenta već i da razumete neke od osnovnih funkcija rukovođenja u celokupnom poslovanju. Tačnije, na jedan pragmatičan način biće objašnjen značaj menadžmenta tako da ćete moći da napravite preciznu razliku između pojmova „efektivnost” i „efikasnost”, „strategijsko” i „operativno” upravljanje, ali i šta znače i kako se kreiraju misije, vizije i ciljevi jednog poslovanja.

U nameri da polaznici što jednostavnije savladaju pojam menadžmenta, kroz kurs su predstavljeni razvojni tokovi upravljanja: od onih pojavnih oblika, preko razvoja različitih škola, pa sve do modernog pristupa. Takođe, jedan od ciljeva kursa je i savladavanje različitih funkcionalnih oblasti rukovođenja, kao što su istraživanje, razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi, marketing i dr. Nakon završenog kursa Osnove menadžmenta, polaznicima će biti jasne različite uloge menadžera, nivoi menadžmenta u organizaciji, zadaci koje menadžeri obavljaju, njihova znanja, veštine i neophodne sposobnosti. 

Kurs Osnove menadžmenta odgovoriće vam na pitanja

Šta je menadžment i koje su njegove osnovne funkcije?

Menadžment ili upravljanje podrazumeva sve aktivnosti koje utiču na to da se na efikasan i efektivan način ostvari funkcionisanje poslovnih organizacija i sistema. Fokus rukovođenja je na dostizanju organizacionih ciljeva. Preko definisanih i postavljenih ciljeva menadžment rukovodi i upravlja zaposlenima, ali i drugim resursima poslovnog sistema. U okviru upravljanja mogu se razlikovati četiri osnovne funkcije, odnosno funkcije planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole. Pod planiranjem kao osnovnom funkcijom menadžmenta misli se na aktivnosti, vremenske rokove, ciljeve u okviru poslovnog sistema koje je neophodno izvršiti.

Drugim rečima, pod funkcijom planiranja teži se ka postizanju ciljeva poslovnog sistema. Drugu osnovnu funkciju predstavlja organizovanje. Organizovanjem se raspoređuju svi oni zadaci i aktivnosti koji su prethodno definisani planiranjem. Stoga, organizovanje jeste i „mehanizam” za realizovanje planiranih aktivnosti. Posebna funkcija u okviru menadžmenta je vođenje ili usmeravanje aktivnosti zaposlenih tako da se ispune svi prethodno planirani i organizovani ciljevi poslovnog sistema. Poslednja u nizu funkcija menadžmenta je kontrola. Njome se definišu postignuti rezultati i upoređuju sa onim planiranim kako bi se jasnije videla sva načinjena odstupanja. 

Šta su stejkholderi?

Stejkholderi su osobe ili grupe koje imaju određene interese u jednom poslovnom sistemu. U okviru jednog poslovnog sistema mogu se razlikovati interni (unutrašnji) i eksterni (spoljašnji) stejkholderi. Pod internim se misli na sve one pojedince ili grupe ljudi koji čine jednu organizaciju. Za ove interne stejkholdere odgovorna je jedna osoba ili menadžer, odnosno vlasnik poslovanja.

Tako bi se pod internim stejkholderima podrazumevali zaposleni i vlasnici jednog poslovanja. Za razliku od njih, spoljašnji ili eksterni stejkholderi predstavljaju one osobe ili grupe koje se nalaze u okruženju poslovanja. Oni nisu u direktnoj vezi sa poslovnim sistemom, već na njega utiču iz eksternog okruženja. Primera radi, pod eksternim stejkholderima misli se na dobavljače, vladu, grupe sa posebnim interesima, potrošače, konkurenciju, medije i dr. Svako uspešno poslovanje posebnu pažnju posvećuje jasnom i preciznom identifikovanju svih stejkholdera svog poslovnog sistema. 

Koje su osnovne funkcionalne oblasti menadžmenta?

Sa ciljem uspešnog funkcionisanja i ostvarivanja definisanih ciljeva, organizacija grupiše svoje poslove prema funkcionalnoj srodnosti. Grupa tih poslova predstavlja jednu funkcionalnu oblast koja se naziva funkcija organizacije. Pod osnovnim funkcionalnim oblastima menadžmenta podrazumevaju se istraživanja i razvoj, finansije, proizvodnja, marketing i ljudski resursi. Zahvaljujući istraživanju i razvoju, poslovni sistem može ostvariti konkurentsku prednost na tržištu. Drugim rečima, upravljačka struktura poslovanja fokusirana je na pronalaženje novih načina proizvodnje i adaptiranja različitih aktivnosti usmerenih ka najnovijih tehnološkim inovacijama i ekonomskim trendovima. 

Proizvodnja proizvoda u okviru menadžmenta tumači se kao funkcionalna oblast proizvodnje. Tom prilikom inputi, tačnije sirovine, prelaze u završni proizvod, prolazeći kroz različite proizvodne procese. Finansije su jedna od bitnijih funkcionalnih oblasti menadžmeta. Ova oblast podrazumeva planiranje i organizaciju finansijskih sredstava, kao i izradu finansijskih izveštaja poslovanja. Ljudski resursi kompanije deo su funkcionalne oblasti organizacionog sistema koja je zadužena za regrutaciju i odabir zaposlenih, zatim za njihovo obučavanje i uvođenje u posao i, konačno, praćenje profesionalnog razvoja u okviru poslovnog sistema. Zahvaljujući funkciji marketinga, kreiraju se različite marketinške strategije i tehnike, a uloga ove funkcije može biti od posebne koristi prilikom praćenja aktivnosti konkurenata. 

Plan i program predavanja:

1. Uvod u menadžment

 • Pojam menadžmenta
 • Osnovne funkcije menadžmenta
 • Primena menadžmenta - misija, vizija i ciljevi poslovanja
 • Strategijski i operativni menadžment
 • Održivi razvoj 
 • Društvena odgovornost 

2. Evolucija menadžmenta

 • Škole menadžmenta

3. Organizaciono okruženje

 • Stejkholderi – interni i eksterni
 • Elementi indirektnog uticaja
 • Analiza stejkholdera 
 • Održivi razvoj
 • Društvena odgovornost 

4. Funkcionalne oblasti menadžmenta

 • Upravljanje istraživanjem i razvojem
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Upravljanje finansijama
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Marketing menadžment

5. Menadžer kao nosilac menadžerske funkcije

 • Tipovi menadžerskih pozicija
 • Uloga menadžera
 • Osobine, uloge i sposobnosti menadžera
 • Selekcija menadžera

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se