Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija

Upravljanje projektima podrazumeva jednu od prioritetnih oblasti kada se govori o procesu planiranja, pripreme, realizacije, monitoringa i evaluacije projekata. Svaki projekat, ma koliko kompleksan bio, moguće je sistematično i pregledno predstaviti zahvaljujući PMI metodologiji ili metodologiji Project Management Institute. Adekvatno upravljanje projektima dovodi do efikasnog i organizovanog tima koji vrlo lako ostvaruje rezultate projekta, odnosno odgovara na zadate ciljeve. Zahvaljujući adekvatnom upravljanju projektima, postiže se konekcija između strateških i upravljačkih faktora. 

Svaki projekat treba da poseduje cilj ili ishod koji je potrebno postići. Stoga, može se reći da završen projekat podrazumeva ispunjavanje svih projektnih aktivnosti, odnosno postizanje predviđenih i željenih ciljeva. Treba napomenuti i da se cilj može menjati, ali i detaljnije definisati tokom samog projekta. Ipak, i pored sve širine koja može odlikovati jedan cilj, vrlo je važno da svaki projekt ima svoj početak i kraj. Dakle, upravljanje projektima se objašnjava kao privremeni napor da se kreira jedinstven proizvod, usluga ili bilo koji drugi projektni cilj. 

Upravljanje projektima se sastoji iz više celina ili oblasti znanja, a prva među njima je oblast znanja koja se naziva upravljanje integracijom projekta. Važno je napomenuti i da u svakoj oblasti znanja postoje različite procesne grupe, a jedna od odlika upravljanja integracijom jeste ta da se ona (integracija) može ispratiti u svim procesnim grupama, kao što su: iniciranje, planiranje, realizacija, kontrola i, konačno, zatvaranje. 

Opis i cilj kursa Upravljanje celinom projekta – Integracija

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija u celosti je posvećen prvoj fazi u upravljanju projektima. Ova faza ili oblast znanja podrazumeva stavljanje svih delova projekta u jednu celinu, a zahvaljujući njoj se projekat odvija brže i povoljnije. Drugim rečima, ona utiče na to da se projekat nesmetano obavlja i da ispuni sve postavljene ciljeve, čak i sa manje dodeljenih novčanih i drugih resursa. Jedan od osnovnih razloga postojanja funkcije projektnog menadžera u organizaciji jeste upravo realizovanje uspešne integracije celine projekta. 

U okviru oblasti upravljanja integracijom vrlo je važno integrisati različite planove i aspekte jednog projekta koji se prepoznaju kao plan nabavke, zahtev za promenu i ažuriranje planova, plan obima i, konačno, vremenski plan. Na osnovu terminskog plana i budžeta sprovodi se planiranje nabavki, a za predviđen period obezbeđuju stručna lica i oprema koja je neophodna za realizaciju projekta. Zahtev za promenu i ažuriranje planova najčešće se događa kada su predviđene aktivnosti podložne većim cenama od prvobitno planiranih, te je neophodno načiniti izmene na svim planovima.

Poseban segment koji spada u integraciju planova jeste plan obima, na osnovu kog se definišu svi poslovi koje je neophodno izvršiti kako bi se realizovao postavljeni cilj, a od plana obima projekta zavisi i njegov vremenski plan. Vremenski plan služi za opredeljivanje i organizaciju vremenskih rokova neophodnih za izvršavanje planiranih aktivnosti na projektu. 

Kao i druge oblasti znanja, i upravljanje integracijom projekta podrazumeva određene procese kao što su razvoj povelje projekta i plana za upravljanje projektom, usmeravanje i upravljanje izvršenjem projekta, nadzor i kontrola rada na projektu, izvođenje integralne kontrole promena i, konačno, završavanje projekta ili njegovih faza. Cilj ovog kursa nije samo da vas upozna sa osnovnim teorijskim interpretacijama oblasti znanja upravljanja projektima već i da vas postavi u ulogu integratora, što je i ključna uloga rukovodioca projekta. Stoga, kroz ovaj krus bićete u prilici da naučite na koji način se postavlja celina i kako se upravlja njome, kako se prati razvoj plana za upravljanje projektom i projektnim radom, kako se prati celina projekta, osmatra i na koji način kontroliše od početka do zatvaranja jednog projekta.

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija odgovoriće na pitanja:

Koji su procesi u upravljanju integracijom projekta?

Upravljanje integracijom projekta podrazumeva procese koji se odnose na razvoj povelje projekta. U ovom procesu upravljanja integracijom radi se na sastavljanju dokumenata preko kojih će se formalno pružiti ovlašćenje za projekat ili za jednu njegovu fazu i dokumentovati početni zahtevi koji odgovaraju potrebama i očekivanjima interesnih grupa. Drugi proces je razvoj plana za upravljanje projektom ili dokumentovanje akcija neophodnih za definisanje, pripremu, integraciju i koordinaciju svih pridruženih planova projekta.

Jedan od procesa je i usmeravanje izvršenja projekta i upravljanje njime. U okviru ovog procesa izvodi se rad u skladu sa definisanim planom upravljanja projektom kako bi se postigao njegov cilj. Takođe, poseban deo procesa su nadzor i kontrola rada na projektu, a onda i izvođenje integralne kontrole promena. U procesu izvođenja integralne kontrole promena preispituju se svi zahtevi za izmenu, odobravaju izmene i upravlja promenama uz osvrt na sve planirane ishode, vrednosti i dokumentacije. Na samom kraju procesa upravljanja integracijom susrećemo se sa kompletiranjem svih aktivnosti kroz sve grupe procesa upravljanja projektom.

Koje su ključne postavke upravljanja celinom projekta?

Upravljanje celinom projekta pruža mogućnost da se obezbedi postizanje rokova projektnih isporuka. Preko upravljanja celinom realizuje se projektni plan sa tendencijom da se ostvare projektni ciljevi. Upravljanje celinom podrazumeva upravljanje projektnim dostignućima, ali i integrisano upravljanje različitim projektnim izmenama. U okviru upravljanja celinom neophodno je baviti se i nadgledanjem i merenjem dostignuća projektnih ciljeva i obradom podataka za potrebe izveštavanja o dostignutim ciljevima. Ključna stavka prilikom upravljanja celinom projekta jeste i kompletiranje projektnog rada i, konačno, zatvaranje svih celina. Osim toga, treba pomenuti i da ponekad ključnu stavku u upravljanju celinom projekta mogu imati prelasci iz jedne u drugu projektnu fazu. 

Šta podrazumeva razvoj plana za upravljanje projektom?

Postupak definisanja, pripreme i usklađivanja delova plana i njihova integracija u jedinstveni plan za upravljanje projektom podrazumevaju razvoj plana za upravljanje projektom. Plan za upravljanje projektom zapravo predstavlja osmišljavanje mehanizma preko kog će se izvoditi planirane projektne aktivnosti, način na koji će se pokrenuti projekat, realizovati projektne aktivnosti, kao i način na koji će se one ispratiti i kontrolisati.

Osim toga, plan za upravljanje projektom neophodno je da sadrži i mehanizme za merenje i ocenjivanje projektnih aktivnosti, ali i prostor za korigovanje, prihvatanje i zatvaranje projektnih aktivnosti. Plan za upravljanje projektom sadrži plan upravljanja obimom, plan upravljanja zahtevima, plan upravljanja vremenom, plan upravljanja troškovima, kvalitetom, resursima, zatim, plan upravljanja komunikacijom, plan upravljanja rizicima i nabavkom i, konačno, plan upravljanja ključnim učesnicima i uključivanja ključnih učesnika u projekat. 

Plan i program predavanja

1. Upravljanje integracijama

  • Integracija različitih planova i aspekata

2. Upravljanje integracijom projekta – procesi

3. Upravljanje celinom projekta – uloga integratora

4. Ključne stavke upravljanja celinom projekta 

  • Novosti u upravljanju celinom projekta

5. Pregled upravljanja celinom projekta

  • Razvoj projektne povelje
  • Razvoj plana za upravljanje projektom
  • Vođenje i upravljanje projektnim radom
  • Upravljanje projektnim znanjem (umećem)
  • Osmatranje i nadzor (kontrola) projektnog rada
  • Celovito (integrisano) upravljanje promenama
  • Zatvaranje projekta ili faze

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se