Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Technology for Managers

Poslovnu praksu danas je gotovo nemoguće zamisliti bez upotrebe savremenih tehnologija. Komunikacija i alati za planiranje, organizovanje i unapređivanje poslovnih aktivnosti danas su postali neophodni u savremenom poslovanju. Tehnologija se iz dana u dan sve više razvija i u većoj meri utiče ne samo na savremeno poslovanje već i na znatno širi kontekst savremenog života. Sa tim u vezi, svedoci smo značaja interneta ne samo u društvenim aktivnostima već i u profesionalnom razvoju, kako pojedinca tako i čitavih zajednica. Zato i ne čudi što je savremeno poslovanje postalo zavisno od internet konekcije, tj. veze sa celim svetom.

Termin informaciono-komunikacione tehnologije ima isuviše usko značenje u odnosu na ono što danas podrazumevaju savremene tehnologije u poslovanju. Usled toga, danas u poslovnim okvirima pre možemo govoriti o implementaciji, primeni i svakodnevnoj upotrebi digitalnih tehnologija, koje sve više transformišu savremena poslovanja u digitalna poslovanja. 

Drugim rečima, primena naprednih tehnologija u poslovnim okvirima dovela je do toga da se brojna poslovanja u većoj meri odluče na nova poslovna rešenja, pa čak i da u potpunosti izmene postojeće poslovne koncepte. Zahvaljujući internetu i različitim digitalnim rešenjima, mnoga preduzeća olakšala su određene poslovne procese, a neka i raširila svoje poslovne prakse, a svakako da su sva postala otvorenija prema savremenim tehnološkim promenama i globalnom umrežavanju.

Opis i cilj kursa Digital Technology for Managers

Kurs Digital Technology for Managers posvećen je informacionim i komunikacionim tehnologijama neophodnim u menadžerskim pozivima. Na samom početku su definisani osnovni pojmovi vezani za informaciono-komunikacione tehnologije i njihove komponente, a obrađeni su i termini koji se tiču savremene internet tehnologije, odnosno osnovni pojmovi u vezi sa internetom i načinima njegovog funkcionisanja. U kursu se govori o značaju interneta za poslovanje, osnovnim internet protokolima i osnovnim internet serverima.

Drugim rečima, prvi deo kursa koncipiran je tako da se kroz njega terminološki determinišu bitni pojmovi koji se javljaju u savremenom poslovanju, a zahvaljujući kojima se može lakše razumeti značaj interneta u kontekstu poslovnog sveta. Stoga, u drugom delu kursa biće više reči o različitim vrstama web hostinga, zatim o najzastupljenijim softverskim rešenjima, kao i o onim rešenjima koja mogu olakšati i unaprediti rezultate poslovnih organizacija. Kako je zaštita računara, računarskih mreža i podataka bitan segment svakog poslovanja, ovom pitanju posvećen je poseban prostor u kursu. Takođe, razmotrena su i veoma važna pitanja koja se tiču izbora outsourcing i in-house poslovnih rešenja.

Prvi i osnovni cilj kursa je da jasno predstavi sve terminološke odrednice koje su u vezi sa informaciono-komunikacionim sistemima i internet servisom. Preko jasnog definisanja značenja, ali i razvoja informacija, informaciono-tehnoloških komponenti i internet tehnologija, polaznici će spoznati prednosti i funkcije savremenih tehnologija dostupnih u svakodnevnom poslovanju. U vezi sa time jedan od ciljeva kursa je i da upozna polaznike sa komponentama neophodnim za uspešno upravljanje savremenim poslovanjem. Zbog toga je drugi deo kursa koncipiran tako da pruži pregled različitih vrsta web hosting usluga namenjenih različitim tipovima poslovanja, ali i da ukaže na softverska rešenja u oblasti kreiranja, organizacije i komunikacije u poslovanju, koja mogu da uštede resurse, pre svega novac i vreme i olakšaju put do uspeha.

Pored navedenih, jedna od zamisli ovog kursa je i da polaznicima pruži korisna znanja o funkcionisanju poslovanja na internetu, zatim da ih upozna sa načinima zaštite računara, računarskih mreža i podataka, ali i sa prednostima i manama in-house i outsourcing rešenja.

Kurs Digital Technology for Managers odgovoriće vam na pitanja:

Koje su prednosti interneta za poslovni svet?

Internet je uneo brojne prednosti u poslovni svet. Neke od njih mogu se definisati kao one koje podrazumevaju smanjenje troškova pošte, olakšanu i ubrzanu komunikaciju i vezu sa zaposlenima, poslovnim partnerima i klijentima. Današnje poslovne organizacije mogu efikasnije da uspostave i održe kvalitetne odnose sa klijentima posredstvom digitalnih servisa koji su dostupni 24 časa dnevno, bez angažovanja zaposlenih na nekoj fizičkoj lokaciji. U poslovnom svetu sve je češća praksa razvijanja online aplikacija i programa preko kojih se svakodnevne poslovne aktivnosti mogu brže i efikasnije obaviti. Razvojem različitih poslovnih aplikacija, poput onih za upravljanje finansijama, kontrolu zaliha, evidentiranje ljudskih resursa i drugo, znatno su smanjeni troškovi, ali i vreme i energija radne snage. Korišćenjem pretraživača, kao što je Google, vrlo lako i jednostavno se dolazi do znanja i informacija uobličenih u tekstove na internetu, video-zapise, podcaste, slike, grafikone i drugo.

Jedna od prednosti koju je internet uveo u poslovni svet jeste nov model zarade. Naime, preko online prodavnica kupac može da pronađe proizvode koji ga interesuju bez napuštanja lokacije sa koje pretražuje u bilo koje doba dana u nedelji. Treba pomenuti i da je kupac u mogućnosti da uporedi cene, proizvode, pa čak i da jednostavno stupi u kontakt sa poslovnicom kako bi dobio dodatne informacije koje ga interesuju. Zahvaljujući internet, svim poslovnim sistemima ukazala se prilika da lakše analiziraju tržišta, ali i da preciznije definišu ciljne grupe.

Koje vrste softvera su na raspolaganju menadžerima kad je reč o kreiranju poslovnih rešenja i upravljanju poslovanjem?

Zarad kreiranja poslovnih rešenja i upravljanja poslovanjem, menadžerima su na raspolaganju mnoga softverska rešenja i njihove varijante, od kojih su u kursu izdvojene najčešće korišćene opcije. Microsoft Office predstavljen je kao svojevrsni standard u ovoj oblasti, koji sadrži programe za obradu teksta, rad sa tabelama, baze podataka i prezentacije u desktop, mobilnoj i online verziji. Pored plaćenih rešenja, postoje i open-source rešenja, kao i cloud rešenja.

Zatim, postoji i enterprise document management – softversko rešenje za upravljanje poslovnom dokumentacijom, potom ERP – softverski paket koji ima cilj da preduzećima omogući praćenje podataka iz brojnih poslovnih procesa kao što su: planiranje, proizvodnja, marketing, prodaja, logistika i administracija, kao i upravljanje ovim podacima. CRM, kao najpraktičniji softverski paket, pomaže kod kompletnog procesa prodaje – od pronalaženja potencijalnih klijenata do zatvaranja prodaje i naknadnih kontakata. Na raspolaganju su i namenski programski paketi za određene industrijske grane, koji praktično predstavljaju osnovne alate. Pored obrade teksta i tabela, posebno su interesantni programi za grafičku obradu.

Koji komunikacioni servisi su menadžerima na raspolaganju?

Kao i za kreiranje poslovnih rešenja i upravljanje poslovanjem, menadžerima su na raspolaganju mnogi servisi koji se tiču komunikacije, koji štede kako vreme, tako i novac. Korišćenje email komunikacije je veoma važno i korisno u poslovanju. Na raspolaganju su Google Hangouts i varijacije – podržani su glas, video-sadržaji i tekst, a postoji i opcija masovnih konferencijskih razgovora.

Takođe, veoma često se koristi komunikacioni servis Skype, koji nudi i kompleksna poslovna rešenja u vidu svoje verzije Skype for Business. Još jedan veoma važan i rasprostranjen komunikacioni servis jeste Microsoft Project, koji poseduje spektar funkcionalnosti kroz koje se može organizovati i pratiti rad na projektima, a koje možemo predstaviti u okviru širih segmenata: zadaci, projekat, izveštaji, integracija, resursi, finansije, saradnja, podrška. Takođe, komunikacioni servisi koje je bez sumnje korisno upoznati jesu i oni alati koji su namenjeni vođenju beležaka i čuvanju i skladištenju fajlova, kao i marketing automation i chat support.

Čime se treba rukovoditi prilikom odlučivanja da li je bolje primeniti outsourcing ili in-house rešenja?

Stavke koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru između  outsourcinga i in-house rešenja u sektoru marketinga su sledeće: kapitalni troškovi, namenjeni za otvaranje novih radnih mesta ili za prilagođavanje zaposlenih u kompaniji na novo odabrano softversko rešenje prepoznato u in-house rešenju mogu biti znatno niži u slučaju outsourcing opcije, kod koje se uz manje troškove može dobiti gotovo rešenje; efikasnost – u smislu da prilikom angažovanja spoljnih saradnika postoji mogućnost povećanja efikasnosti, jer ste u stanju da brzo reagujete ukoliko taj spoljni saradnik ne zadovoljava vaše kriterijume; troškovi rada (plate, proces selekcije kandidata...) – često dolazimo u situaciju da je angažovanje spoljnog saradnika za rešavanje problema jeftinije od angažovanja novih unutrašnjih radnih resursa; brzina aktivnosti – ukoliko trenutno nemamo rešenje, a potrebno je da ga što pre nađemo, angažovanjem spoljne kompanije brže ćemo stići do rešenja nego ukoliko se opredelimo za in-house pristup; fokus – spoljni saradnik nikada ne može da vam se posveti isto koliko i zaposleni u vašoj kompaniji; skaliranje – tu je već velika prednost na strani outsourcinga; rizik – prilikom angažovanja spoljnih saradnika postoji mogućnost podele rizika; kvalitet usluge – ukoliko sklopite saradnju sa nekom renomiranom kompanijom, za koju se zna da ima dobar kvalitet usluga, svakako da će se osigurati dobra usluga; stres – stavka koja je vrlo bitna i utiče na mnoge stvari, uključujući i kvalitet rada.

Šta su internet protokoli?

Internet protokol (IP) predstavlja glavni set ili takozvani komunikacioni protokol koji formira digitalne poruke i pravila za razmenu poruka između računara u jednoj mreži ili između međusobno povezanih mreža, koristeći Internet Protocol Suite. Poruke se razmenjuju kao paketi. IP je primarni internet protokol i njegova osnovna svrha je isporuka datagrama od izvornog hosta (izvornog računara) do odredišnog hosta (prijemnog računara) na osnovu njihovih adresa. Neki od osnovnih protokola navedeni su u nastavku.

 • TCP/IP, odnosno Transmission Control Protocol, koji je najrašireniji komunikacioni protokol, jeste ujedno i osnova kompletnog interneta. Kod ovog protokola prenos se zasniva na uspostavljenoj vezi.
 • UDP, odnosno User Datagram Protocol, predstavlja alternativni komunikacioni protokol za protokol kontrole prenosa (TCP). Kod ovog protokola prenos se ne zasniva na uspostavljenoj vezi.
 • FTP, odnosno File Transfer Protocol, jeste protokol koji omogućava razmenu fajlova preko interneta.
 • HTTP, odnosno Hypertext Transfer Protocol, jeste sastavni deo svake adrese na webu i služi za razmenu fajlova hiperteksta (HTML) preko interneta.
 • SMTP, odnosno Simple Mail Transfer Protocol, koristi se za slanje mejla preko interneta i ujedno je najrašireniji protokol na internetu za razmenu imejlova.

Koje vrste web hosting rešenja postoje?

Postoje različite vrste hostinga, ali najčešće su: free web hosting, shared web hosting, reseller web hosting, dedicated web server, cloud hosting, colocation hosting.

 • Free web hosting, ili besplatan web hosting, ima vrlo skromne mogućnosti, koje mogu biti dovoljne za manje sajtove.
 • Shared web hosting, odnosno „deljeni“ web hosting je hosting pod kojim se podrazumeva jedan server koji je podeljen na nekoliko delova. Resurse ovog web hostinga dele svi nalozi koji se nalaze na tom jednom serveru.
 • Reseller web hosting predstavlja vrstu web hostinga koja podrazumeva da jedna kompanija (hosting provajder) preprodaje resurse matične web hosting kompanije kao svoje.
 • Dedicated web server je „namenski“ server, jer je ceo namenjen korisniku.
 • Cloud hosting funkcioniše pomoću raznih web servera koji su međusobno povezani, a podaci se prikazuju sa različitih servera.
 • Colocation hosting predstavlja web hosting pod kojim se podrazumeva da firma svoju opremu iznajmljuje kolokacijskom centru, odnosno firma već poseduje svoju opremu (server ili servere, rek ili više rekova) i postavlja je u data centar hosting provajdera.

Kako da sačuvate podatke?

Bekap je preventivna mera čuvanja podataka i odnosi se na proces pravljenja kopija podataka ili datoteka podataka u slučaju da se izvorni podaci izgube ili unište. Takođe, rezervna kopija može da se izrađuje i zbog potrebe arhiviranja, izrade raznih statističkih analiza i sličnog.

Bekap se može uraditi na različitom broju medija, kao na primer na hard-disku, na nekom od deljenih uređaja u mrežama, ili na CD-u, Blu-rayu, SSD-u, cloud serveru i sličnim medijima. Izbor medija za čuvanje podataka zavisi od veličine sadržaja za bekap, važnosti sadržaja bekapa, brzine formiranja bekapa, stepena pouzdanosti medija koji se koristi za bekap, kao i od potrebne dužine trajanja bekapa.

Plan i program predavanja

1. Pojmovi i značenja digitalnih tehnologija i interneta

 • Pojam informacionih tehnologija i IT komponente
 • Internet tehnologije i eksponencijalna vremena
 • Internet pretraživači i servisi

2. Primena digitalnih tehnologija u savremenim poslovnim okvirima

 • Vrste web hosting rešenja
 • Softver za kreiranje poslovnih rešenja i upravljanje poslovanjem
 • Zaštita računara, računarskih mreža i podataka
 • Izbor softverskih rešenja i outsourcing vs in-house

Digital Technology

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se