Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Keyword Discovery for Google & Marketplaces

Opredeljenje za ključne reči za Google jeste jedan od najvažnijih preduslova svake uspešne PPC kampanje, odnosno oglasa prikazanih na Googleu. Ključne reči su jedan od najbitnijih elemenata Google Search kampanja. Na njima se zasniva ceo sistem oglašavanja na Google pretraživaču. Treba pomenuti i da su Google Search kampanje neke od najdominantnijih oblika Google PPC oglašavanja. Kvalitetna analiza ključnih reči smatra se jednom od polaznih tačaka za uspeh na ovom marketinškom kanalu. 

Kvalitetna analiza ključnih reči je jedan od obaveznih i neophodnih koraka koji su svojstveni ne samo PPC kampanjama već i SEO praksi. Međutim, pretraživanje ključnih reči za PPC i za SEO svrhe nisu iste polazne aktivnosti. Ipak, postoji jedna zajednička crta i PPC i SEO pretrazi ključnih reči. Ukoliko se odabere reč koju niko ne traži, vrlo je verovatno da se oglas pozicioniran za takvu reč neće ni prikazati, dok se članak optimizovan za konkretnu reč hoće pozicionirati – ali neće pretraživati, a onda ni videti. Nevidljivost u online sistemu bi svakako trebalo sprečiti, jer se na taj način neće ostvariti ciljevi zbog kojih je pokrenuta kampanja ili zbog kojih je nastala web stranica. 

Dakle, ključne reči ili fraze jesu ono što internet korisnici unose u polja pretrage i to su reči preko kojih se pretražuje i preko kojih se dolazi do željenih informacija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Keyword Discovery for Google & Marketplaces

Kurs Keyword Discovery for Google & Marketplaces u najopštijem smislu posvećen je postupcima pretraživanja ključnih reči. Pretraživanje ključnih reči može se reći da predstavlja istraživačko-analitički čin preko kog se pronalaze one ključne reči ili fraze koje odgovaraju proizvodu ili usluzi koja se oglašava, a koje istovremeno internet korisnici upotrebljavaju prilikom traganja za konkretnim proizvodom ili uslugom. Istraživanje ključnih reči i fraza koje pomenuta ciljna grupa koristi kako bi došla do informacije o proizvodu ili usluzi nije moguće bez poznavanja i razumevanja jezika. 

U okviru ovog kursa upoznaćete se sa svim preduslovima za pronalaženje odgovarajućih ključnih reči, ali i sa različitim metodama preko kojih se može doći do željenih rezultata. Osim toga, biće ukazano i na koristi ostvarene nakon kvalitetne analize ključnih reči. 

Poseban deo kursa posvećen je različitim vrstama ključnih reči, te će ovom prilikom biti ukazano na različite opcije podudaranja ključnih reči, zatim na podele ključnih reči prema kategorijama i prema dužini. Takođe, vrlo je važno istaći i ulogu i primenu negativnih ključnih reči u procesu osmišljavanja jedne PPC kampanje. 

Kako Google kao pretraživač pre svega teži da pruži relevantne sadržaje korisnicima, tako se i u okviru Google Search kampanja rangiranje vrši na osnovu ocene saobraćaja koji se oglašava, a on se naziva Quality Score. Quality Score se prikazuje jednim brojem na skali od 1 do 10. Viši Quality Score podrazumeva niže troškove oglašavanja. 

U okviru kursa imaćete priliku da se upoznate sa faktorima koji utiču na poziciju oglasa, o procesu aukcije, o načinu na koji se izračunava rang oglasa i njegova cena koju je neophodno platiti za pozicioniranje oglasa za konkretnu ključnu reč.

Više reči na kursu biće i o korisnim i besplatnim alatima i izveštajima koji se mogu koristiti u pretraživanju i analizi ključnih reči. Važno je i da se ovom prilikom upoznamo sa nekim od termina i odlika kakvi su „zlonamerni klikovi” (fraud clicks). Jedna od posebnih dimenzija ovog kursa jeste i demonstriranje svih terminoloških mesta kroz praktične primere u jednoj Google Search kampanji, a zahvaljujući kojoj ćete moći da se detaljnije upoznate sa procedurom, ali i značajem otkrivanja ključne reči za Google, tj. za potrebe oglasa, odnosno ključnih reči za potrebe kampanje.

Kurs Keyword Discovery for Google & Marketplaces odgovoriće na pitanja:

Koje su beneficije od pretraživanja ključnih reči?

Istraživanje ključnih reči pruža niz beneficija koje se mogu iskoristiti tokom razvoja poslovanja jedne kompanije. Stoga, četiri najbitnije beneficije koje se izdvajaju a do kojih dolazi usled pretraživanja ključnih reči jesu: 

 • Interakcija sa publikom ili mogućnost da se preko ključne reči dođe do relevantnog saobraćaja koji će biti usmeren ka sajtu kompanije. 
 • Povećanje broja konverzija, tj. preko različitih ključnih reči, može se postići raznovrstan saobraćaj na sajtu, ali se analizom tog saobraćaja može doći i do zaključaka o konkretnim ključnim rečima koje stvaraju konverzije, te preraspodeliti budžet i fokusirati na one ključne reči koje mogu doneti profit. 
 • Otkrivanje i praćenje trendova događa se nakon istraživanja i analize ključnih reči, što se može iskoristiti za dalji razvoj poslovanja.
 • Pravilno upravljanje vremenom jeste jedan od benefita zahvaljujući kom je moguće napraviti prioritete, tj. organizovati vreme koje se ulaže u kreiranje sadržaja, i to prema saobraćaju, generisanom prema konkurenciji za svaku od ključnih reči.

Šta su negativne ključne reči?

Negativne ključne reči jesu reči koje se koriste kada ne želimo da se oglas prikaže prilikom određenog upita. Negativne ključne reči ne obuhvataju varijacije i ostale razlike kao kod drugih tipova ključnih reči. Ukoliko je u kampanji negativna ključna reč „patike”, oglas se neće prikazati ukoliko upit bude bio „crvene patike”. Međutim, ukoliko upit bude bio u okviru određene varijacije kakva bi bila „crvena patika”, oglas će se prikazati. Vrlo je važno da se negativna ključna reč postavi u svim varijacijama ključne reči, što će podrazumevati da se kao negativne ključne reči postave i njeni oblici u padežima, različitim oblicima, brojevima itd. Negativna ključna reč može biti unesena kao Negative Broad Match, Negative Phrase Match i Negative Exact Match.

Koje opcije podudaranja ključnih reči postoje?

Jedna od najznačajnijih podela u Google PPC advertajzingu je opcija podudaranja ključnih reči. Ova opcija odnosi se na kontrolu trigerovanja oglasa po ključnoj reči i u odnosu na tip ključne reči. Sa tim u vezi, na ovaj način moguće je odrediti granicu koliko širokom auditorijumu je neophodno da se prikaže oglas. Stoga, ključne reči za Google prema opcijama podudaranja mogu biti podeljene na pet različitih vrsta. Opcije podudaranja ključnih reči na Googleu su Broad Match (reči koje su široko podudarane), Broad Match Modifier (tip ključne reči koja daje veći stepen kontrole), zatim Phrase Match (ključne reči ili fraze u čijoj pretrazi treba da se pojave sve reči koje čine frazu uz određenu varijaciju pojedinih reči prilikom pretrage) i Exact Match (ključne reči koje se moraju prikazati u tačno navedenom obliku).

Osoba istražuje ključne reči za Google

Plan predavanja:

1. Keyword Research

1.1 Brainstorming

1.2 Istraživanje ključnih reči konkurenata

1.3 Korišćenje alata za istraživanje

1.4 Dobro poznavanje niše

2. Keyword Research Benefits

2.1 Vrste ključnih reči

2.2 Opcije podudaranja (Matching Options)

 • Broad Match
 • Broad Match Modifier
 • Phrase Match
 • Exact Match

2.3 Negative Keywords

 • Negative Broad Match
 • Negative Phrase Match 
 • Negative Exact Match

2.4 Kategorija

2.5 Dužina

 • Short-Tail Keywords ili Head Keywords
 • Mid-Tail Keywords
 • Long-Tail Keywords

3. Quality Score

3.1 Ad Relevance

3.2 Expected CTR

3.3 Landing Page Experience

4. Rank oglasa

4.1 Relevantnost

4.2 Bid

5. Određivanje Ad Rank

6. Google Trends

7. Auction Insight

8. Fraud Clicks

9. Kako upravljati Google Search kampanjom?

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se