Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Marketing Basics

Marketing je važan koncept poslovne prakse koja je promovisana početkom 20. veka. Pod marketingom se misli na sve aktivnosti i procese koji utiču na reklamno i promotivno predstavljanje proizvoda ili usluga, ali i na prezentovanje kompanije na tržištu. Na vrlo dinamičnom tržištu posebno je važno poznavati osnove marketinga i znati primeniti ih u različitim poslovnim situacijama. 

Marketing se može interpretirati i kao karika koja spaja kupca i prodavca. Međutim, to je proces koji obuhvata sve aktivnosti kojima se kupcima predstavljaju proizvod, usluga i poslovanje. Sa razvojem društva, ali i tržišta, razvijao se i koncept internet marketinga. Prvi obrisi marketinga prepoznaju se u odeljenjima prodaje u okviru velikih kompanija preko kojih su se roba i usluge promovisale na tržištu.

Međutim, sa rastom i razvojem poslovanja različitih kompanija, odnosno tržišta, dolazi i do razvoja marketinške prakse. Izdvajaju se marketinška odeljenja u okviru poslovnih organizacija, zatim menadžeri koji se isključivo bave plasmanom proizvoda/usluga na tržištu, pa čak i zasebne agencije koje pružaju usluge marketinškog plasmana klijentskih proizvoda/usluga.

Takođe, nisu samo rast i razvoj tržišta uticali na to da marketing postane jedna kompleksna oblast u poslovanju. Na razvoj marketinga su u velikoj meri uticala i različita tehnička i tehnološka dostignuća. Treba pomenuti da je sa pojavom i sve većom upotrebom interneta marketinška praksa obogaćena novim digitalnim kanalima komunikacije, lakšim (a ponekad i vidljivijim) plasmanom poruke, dragocenim analitičkim podacima o tržištu i realizovanim marketinškim aktivnostima. 

Opis i cilj kursa Marketing Basics

Kurs Marketing Basics sastoji se iz dva dela. Prvi deo kursa Osnove marketinga posvećen je glavnim konceptima marketinga, dok drugi deo kursa obrađuje procese koji karakterišu ovu oblast u savremenom poslovanju. U okviru kursa osnove marketinga obrađene su kroz različite teme: marketing koncepti, zatim definicije marketinga i evaluacijski procesi u oblasti marketing filozofije. Usled toga, poseban deo kursa obrađuje problem marketinških orijentacija kao što su proizvodna orijentacija, orijentacija na proizvod, prodajna orijentacija, marketing orijentacija i sociološka orijentacija.

Marketing se u kursu, pre svega, objašnjava kao proces. Koncept marketinga koji je usmeren ka kupcu, odnosno ka njegovim potrebama, objašnjen je preko Maslovljeve hijerarhije potreba. Osim ove teorije, biće više reči i o poznatoj AIDA teoriji ili konceptu koji se može prepoznati u samom procesu kupovine. Osnove marketinga tiču se i istraživačkih praksi ponašanja kupaca, odnosno istraživanja potrošača, njihovih potreba, motiva i, konačno, ponašanja na tržištu, prihvatanja inovacija i novih proizvoda na tržištu.

U osnove marketinga svrstavaju se različite analitičke interpretacije različitih okruženja jednog preduzeća. Tako je poseban deo kursa posvećen primarnim, sekundarnim i tercijarnim vezama kompanija koje utiču na percepciju okruženja o kompanijama. Sve ove veze jesu važne u marketinškom planiranju i realizaciji marketinških strategija. Zato ćete posle ovog kursa biti u prilici da razlikujete različita okruženja i da sagledate na koji način ona mogu uticati na plasiranje i percipiranje marketinške poruke. Imaćete priliku i da se upoznate sa značajem makrookuženja, ali i mikrookruženja jedne poslovne organizacije, odnosno spoznaćete zbog čega okruženja imaju važnu ulogu u marketing procesu.

U savremenoj poslovnoj praksi jedna od ključnih oblasti jeste marketing miks i marketing novih proizvoda. Ovom skupu marketinških instrumenata, poznatijem kao 4P ili marketing miks proizvoda i usluga, biće posvećen poseban prostor tokom predavanja. Tokom kursa biće prilike i da se kroz praktične primere upoznate sa različitim pristupima kreiranja jedne marketinške osnove za strategiju. Jedan od osnovnih ciljeva kursa jeste da kroz osnovne koncepte u oblasti osnova marketinga pruži spoznaju i mogućnost reinterpretacije ovih koncepata u različitim poslovnim okvirima.

Kurs Marketing Basics odgovoriće vam na pitanja:

Šta podrazumeva makrookruženje preduzeća?

Marketinško makrookruženje podrazumeva sve društvene subjekte koji mogu uticati na poslovanje jedne kompanije. Drugim rečima, makrookruženje jednog preduzeća grade svi subjekti i njihovo ponašanje u procesu reprodukcije. Tako makrookruženje jednog preduzeća čine demografsko okruženje, političko-pravno okruženje, privredno okruženje, zatim sociokulturno okruženje, tehničko-tehnološko okruženje i, konačno, prirodno okruženje. Pod demografskim okruženjem misli se na sve odrednice budućeg rasta i razvoja tržišta koje definišu razvoj primarne tražnje određenog proizvoda/usluge koja se plasira.

Političko-pravno okruženje čine svi zakoni, propisi i uredbe koje predlaže i prilaže državna administracija s ciljem zaštite društvenih interesa u oblasti: ekologije, bezbednosti, lokalne komunikacije itd. Privredno okruženje ukazuje na potrošačko ponašanje na tržištu, dok sociokulturno okruženje ukazuje na osnovne vrednosti društva pred kojim se marketinški plasira proizvod/usluga. Tehničko-tehnološko okruženje odnosi se na preispitivanje modernizacije osnovnih sredstava i procesa rada, dok se kroz prirodno okruženje ispituju ekološka i druga pitanja sredine. 

Šta podrazumeva proizvodna orijentacija marketinga?

Proizvodna orijentacija jedno je od razdoblja ili koncepata marketing filozofije. U evoluciji marketinga, ova orijentacija interpretira se kao prva orijentacija u marketing filozofiji. Naime. proizvodna orijentacija je zasnovana na porudžbinama. Jedan od osnovnih problema proizvodne orijentacije marketinga tiče se pitanja kako proizvesti i obezbediti sredstva za proizvodnju i izvore energije. Tokom ove orijentacije bilo je vrlo važno da tržišni i prodajni potencijal bude obezbeđen. Ukoliko se proizvodna orijentacija marketinga posmatra kroz vremenski aspekt, može se zaključiti da je ovaj koncept marketinga najduže trajao. Proizvodno orijentisan marketing se, pre svega, bazirao na raspoloživim proizvodnim mogućnosti, proizvodima i što pristupačnijoj ceni proizvoda.

Zašto je važno istraživanje ponašanja potrošača?

Istraživanje ponašanja potrošača je jedna od vrlo bitnih marketinških praksi. Istraživanje ponašanja potrošača podrazumeva identifikovanje potreba i motiva kupovine pre procesa kupovine i svih karakteristika potrošačkog ponašanja. Drugim rečima, kroz istraživanje ponašanja potrošača prati se njihovo ponašanje pre, za vreme i posle kupovine. Vrlo je važno prepoznati na koji način se potrošačima skreće pažnja na proizvod, na koji način se interesuju za konkretan proizvod i konačno, na koji način se ponašaju prilikom donošenja odluke o kupovini. Dakle, prilikom istraživanja ponašanja potrošača treba uvideti kako ispoljavaju potrebu za proizvodom, ali i koje unutrašnje podsticaje ili motive mogu da imaju pred zadovoljenje određene potrebe. Motivi njihovog ponašanja mogu biti racionalni i emocionalni. Osim toga, trebalo bi razgraničiti i potencijalne uticaje na ponašanje potrošača kakvi su uticaji kulture i potkulture društva, društvenog sloja, klase, porodice, ličnih osobina itd. 

Plan i program predavanja

1. Koncepti i definicije u okviru osnova marketinga

2. Evolucija i razvoj marketing filozofije

  • Proizvodna orijentacija marketinga
  • Orijentacija na proizvod
  • Prodajna orijentacija
  • Marketing orijentacija
  • Sociološka orijentacija

3. Marketing koncept usmeren ka kupcu

  • Proces i tipovi kupovine
  • Istraživanje ponašanja potrošača
  • Prihvatanje novih proizvoda

4. Marketing 21. veka

5. Analiza okruženja preduzeća

  • Makrookruženje preduzeća
  • Mikrookruženje preduzeća

6. Marketing miks proizvoda i usluga

7. Integrišuće marketing aktivnosti

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se