SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Data Visualization

Kurs Vizuelizacija podataka (Data Visualization) namenjen je svim budućim preduzetnicima, ali i onima koji su već ušli u poslovne vode i žele da unaprede svoja poslovanja. Naime, savremeno poslovanje se sve više razvija, te danas možemo govoriti da poslovna inteligencija teži sve interaktivnijem pristupu podacima, njihovoj upotrebi i analitičkom razmatranju. Zato se za današnju eru poslovanja govori da je to era podataka i informacija. Svedoci smo i skoro svakodnevnog uvećanja broja informacija, usled čega nismo uvek u mogućnosti da ih na najbolji način sagledamo i iskoristimo. Pored toga, i uslovi u kojima se danas posluje postali su znatno složeniji i konkurentniji. 

Usled opštih globalizacijskih tendencija došlo je i do širenja tržišta i rasta konkurencije, ali i novih nepredvidljivih situacija i izazova. Sve ove promene dovele su do toga da kompanije u ovakvim situacijama moraju planirati svoje poslovne odluke na osnovnu relevantnih, integrisanih i sistematizovanih informacija. 

Korišćenje različitih, često nedovoljno integrisanih informacionih sistema, vrlo je česta praksa brojnih poslovanja. U takvim slučajevima nedovoljno organizovani podaci na jednoj lokaciji mogu u velikoj meri da umanje produktivnosti u radnom danu. Nepregledna organizacija u bazama podataka, koje pak ni među sobom nisu dovoljno povezane, mogu poslovanje skupo stajati i dodatno zakomplikovati ionako već dovoljno kompleksnu svakodnevnu poslovnu praksu. 

Opis i cilj kursa Data Visualization

Kurs Data Visualization objašnjava ulogu i značaj vizuelizacije podataka. Na samom početku kursa, radi boljeg razumevanja, biće obrađen pojam podatak, a biće sagledani i različiti izvori i različite vrste podataka. Pored pojma podatka, jedan od problemskih okvira kojima se kurs bavi jeste i pojam informacije, koji podrazumeva proces obrade podataka. I kao poslednja i konačna faza upravljanja podacima biće prikazana njihova vizuelizacija. 

Kako postoje različiti načini vizuelnog prikazivanja podataka, tako će u kursu biti reči o različitim vrstama organizacije podataka u tabelarne prikaze, vremenske linije, bar dijagrame, linijske dijagrame, kružne dijagrame itd. Usled različitih vizuelnih predstava podataka, posebna pažnja u okviru kursa posvećena je i nekim od osnovnih karakteristika različitih vizuelizacija. Kursom se teže predstaviti različite pogodnosti koje vizuelizacija ima, a u kojima je važna primena određenih pravila, kojih je neophodno pridržavati se, kako bi se lakše uočile one značajne informacije na osnovu kojih se donose poslovne odluke. Pored svega navedenog, jedan deo kursa posvećen vizuelizaciji bavi se i prednostima ovakvog predstavljanja podataka, ali i nedostacima koje može da ima i pored brojnih dobrih strana. 

Cilj kursa Vizuelizacija podataka je da predstavi važnost, značaj i moguće načine primene vizuelizovanih podataka. Pored toga, kroz ovaj kurs možete se upoznati sa svim koristima koje vizuelizacija ima za preduzetništvo, kao što su brže i lakše uočavanje značajnih informacija i mesta koja služe za donošenje vrednih i korisnih poslovnih odluka. Osim što ćete razumeti značenja pojmova podatak i informacija, bićete u prilici i da ih razlikujete u poslovnom kontekstu, kao i da spoznate načine njihovog vizuelnog predstavljanja. Zahvaljujući poznavanju većeg broja vizuelnih prikaza podataka, bićete u prilici da odmah znate koja vizuelizacija može pružiti brzi odgovor na poslovne nedoumice. Kroz kurs ćete moći da spoznate i sve pogodnosti i praktične vizuelne primene. Kursom Vizuelizacija podataka teži se savladavanju primene ovih metoda, tako da se podaci predstave na jedan efikasan način, ali i da se spoznaju sve prednosti i nedostaci, kako samog postupka vizuelizovanja podataka tako i poslovnog konteksta.

Kurs Data Visualization će vam odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja vizuelizacija podataka?

Brojna istraživanja su pokazala da čovek na mnogo brži i lakši način uočava određene podatke, odnosno informacije, kada su oni vizuelno predstavljeni nego što je to slučaj sa jednostavnim tekstualnim opisom ili tabelarnim prikazom određenih podataka. Upravo se zbog toga teži tome da se podaci vizuelno prikažu i da se sam proces njihove obrade i dobijanje određenih korisnih informacija unaprede. Pretvaranjem podataka iz tekstualnog ili tabelarnog prikaza u određeni grafički oblik omogućava se uviđanje određenih trendova, obrazaca i predviđanja događaja. Vizuelizacija podataka omogućava sagledavanje raspoloživih podataka, kako bi se moglo blagovremeno reagovati i doneti najbolja poslovna odluka. Pored ove uloge, vizuelizacija umnogome olakšava prezentaciju i argumentovanje već ostvarenih rezultata u poslovnim izveštajima.

Koji su sve načini vizuelizacije podataka?

Kako bi se podaci vizuelno prikazali, mogu se koristiti brojni različiti načini. Za vizuelizaciju podataka možemo koristiti prostorno prikazivanje, duži, tačke, površine. Bar Chart je jedan od najčešće korišćenih načina za prikazivanje podataka i njime se daje pregled ili poređenje više različitih kvantitativnih podataka. Kada želimo da sagledamo odnos među određenim elementima, odnosno njihovu hijerarhiju, najbolje je koristiti tree diagram, a kod predstavljanja određenih događaja koji se žele predstaviti hronološkim redom koristi se prikaz u obliku vremenske linije.

Za prikaz promene jedne varijable podataka kroz određeno vreme, odnosno u svim slučajevima kada postoji određena zavisnost između X i Y ose, koristi se linijski dijagram. Za prikaz strukture podataka mogu se koristiti Pie Chart i Treemap Chart, kako bi se proporcionalno predstavile određene vrednosti u jednoj celini. Takođe, možemo koristiti i takozvani Scatter Plots, kojim se, kroz različite oznake u dijagramu predstavljaju vrednosti za konkretne parametre koji se posmatraju. 

Koje su prednosti, a koji nedostaci vizuelizacije podataka?

Vizuelizacija podataka, pored brojnih dobrih strana, svakako ima i određene nedostatke. Dobre strane ogledaju se u unapređenju usmene ili pisane komunikacije, jer dodatno argumentuje ono što se želi predstaviti. Takođe, ona doprinosi pojednostavljivanju kompleksnih izveštaja i time štedi na vremenu i pruža mogućnost brzog reagovanja, ali i unapređivanja procesa poslovnog planiranja.

Pored toga, vizuelizacija podataka predstavlja univerzalni jezik, a karakteriše je i fleksibilnost usled široke mogućnosti interakcije sa podacima, odnosno njihovom lakom izmenom. Ukoliko bismo razmatrali nedostatke vizuelnog prikaza podataka, možemo navesti gubitak vidljivosti podataka, nemogućnost preciznog prikaza velike količine podataka, troškove koji se javljaju, prikaz koji ne daje objašnjenja itd.

Plan i program predavanja

1. Podatak – pojam i značaj

  • Izvori podataka
  • Kvantitativni i kvalitativni podaci
  • Informacija i podatak
  • Proces obrade podataka
  • Vizuelizacija podataka

2. Način vizuelizacije podataka

  • Tabele
  • Dijagrami (Tree Diagram, Timeline, Bar Chart, Line Chart, Pie Chart i dr.)

3. Primena vizuelizacije podataka

  • Razlozi primene vizuelizacije podataka
  • Prenošenje podataka
  • Odabir grafikona

4. Prednosti i nedostaci vizuelizacije podataka

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se