Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Financial Management

Opis kursa:

Na kursu Finansijski menadžment obrađuje se problematika pojmova kao što su finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija. Ovaj kurs uspostavlja osnove za uspešno vođenje poslovanja jednog savremenog preduzeća.

Cilj kursa:

Sticanje znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uvideti značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem čiji razvoj danas ide u skladu sa razvojem informacionih tehnologija koje su nezaobilazni faktor u njihovoj poslovnoj primeni.

 • Pojam finansijskog menadžmenta
 • Predmet finansijskog menadžmenta
 • Metod finansijskog menadžmenta
 • Uloga finansija u procesu reprodukcije
 • Finansijski sistem preduzeća i uticaj cena na finansijski menadžment
 • Finansijski ciljevi preduzeća
 • Organizacija finansijskog menadžmenta
 • Finansijsko upravljanje osnovnim i obrtnim sredstvima preduzeća
 • Upravljanje novcem preduzeća
 • Upravljanje zalihama preduzeća i potraživanjima od kupaca
 • Finansijsko prognoziranje i programiranje
 • Pojam finansijskog planiranja i svodno finansijsko planiranje
 • Plan bilansa uspeha i plan bilansa stanja
 • Planiranje novčanih tokova i gotovine
 • Pojam i etape finansijske analize
 • Zadaci i ciljevi finansijske analize
 • Finansijska kontrola i revizija
 • Evidencije i informacije
 • Rizik i leveridž
 • Pojam poreskog sistema
 • Pojam i ciljevi poreske politike
 • Klasifikacija poreza
 • Poreski sistem u našoj zemlji
 • Poreski obveznik
 • Predmet oporezivanja i poreska osnovica
 • Poreska stopa i poreske olakšice
 • Porez na dobit preduzeća
 • Pojam i karakteristike poreza na dodatu vrednost
 • Porez na dodatu vrednost u našem zakonodavstvu
 • Akcize
 • Porez na imovinu
 • Doprinosi
 • Pojam finansijskih tržišta
 • Karakteristike savremenih finansijskih tržišta
 • Finansijska štednja
 • Finansijska aktiva (finansijski instrumenti)
 • Pojam i vrste finansijskih institucija
 • Centralna banka
 • Depozitne finansijske institucije
 • Nedepozitne finansijske institucije
 • Pojam i vrste berzi
 • Berzansko poslovanje
 • Tržište novca
 • Tržište kapitala
 • Devizno tržište
 • Pojam finansiranja preduzeća
 • Vrste finansiranja preduzeća
 • Odnos kratkoročnog i dugoročnog finansiranja preduzeća
 • Načelo sigurnosti finansiranja i načelo stabilnosti finansiranja
 • Načelo likvidnosti i načelo solventnosti
 • Načelo rentabilnosti i načelo fleksibilnosti
 • Načelo rizika finansiranja, načelo povoljne slike finansiranja i načelo nezavisnosti finansiranja
 • Finansiranje najdugoročnijih ulaganja i finansiranje kratkročnih ulaganja
 • Finansiranje emisijom komercijalnih zapisa
 • Finansiranje sopstvenim menicama
 • Finansiranje bankarskim akceptnim kreditom
 • Finansiranje neosiguranim bankarskim kreditima
 • Pojam kratkoročnog osiguranog finansiranja i finansiranje putem faktoringa
 • Lombardni kredit i kredit po tekućem računu
 • Troškovi kratkoročnog finansiranja
 • Finansiranje srednjoročnim kreditima
 • Finansiranje lizingom
 • Finansiranje franšizingom
 • Finansiranje emisijom redovnih akcija
 • Finansiranje emisijom prioritetnih akcija
 • Dugoročni krediti za finansiranje ulaganja u osnovna i stalna obrtna sredstva
 • Politika dividendi
 • Uticaj amortizacije na finansijski rezultat preduzeća
 • Pojam, vrste i ciljevi finansijskog izveštavanja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje
 • Analiza bilansa preduzeća
 • Neto obrtni fond
 • Cash flow
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.