Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Marketing

U okviru kursa Digital marketing upoznaćete se sa procesom promocije biznisa ili brenda, kao i sa proizvodima, alatima i servisima pomoću kojih se poboljšava i kontroliše efektnost online kampanja. Online marketing, kako se još naziva digitalni marketing, sastoji se od širokog spektra marketinških taktika i strategija kao što su: email marketing, kreiranje sadržaja, osmišljavanje kampanja i njihovo plasiranje putem online kanala za oglašavanje. 

Da bi kompanija uspešno sprovela digitalni marketing strategiju, potrebno je da ima svoj digital marketing plan. Efektan digital marketing plan sastoji se od osam elemenata iako marketing plan može da sadrži manji ili veći broj elemenata. On se može razlikovati od slučaja do slučaja, u zavisnosti od potreba konkretne kompanije i dugoročne i kratkoročne strategije prisustva na internetu. Sam digital marketing plan, njegova kompleksnost i broj elemenata koje sadrži zavise od veličine kompanije, ciljeva koji se žele postići i brojnih drugih faktora.

Neki od zadataka koji se sprovode putem digital marketinga jesu i kreiranje i održavanje korporacijskog imidža. On se vezuje za način na koji ciljna javnost doživljava jednu kompaniju. Korporacijski identitet je portret jedne kompanije, sve ono na osnovu čega mi identifikujemo tu kompaniju – od njene filozofije, istorije, kulture, preko strategije, stila upravljanja, pa sve do izgleda i ponašanja zaposlenih, izgleda prostorija, vozila i slično.

Kada se govori o savremenom internet poslovanju i digitalnom marketingu, mora se obratiti pažnja na još jedan vrlo bitan termin. Reč je o UX ili korisničkom iskustvu na internetu. Pozitivna ili negativna iskustva potrošača na internetu mogu imati vidljiv odraz na uspešnost internet poslovanja jedne kompanije. Budući da je značaj korisničkog iskustva na internetu bitan faktor u savremenim poslovnim tendencijama, ovom pitanju posvećena je posebna pažnja. U okviru posebnog modula Internet Consumer Behaviour & UX upoznaćete se i sa osnovnim karakteristikama online kupovine, odnosno njenim značajem i ulogom, ili prednostima i manama u savremenom kontekstu.

Digital marketing kurs – opis i ciljevi

Tokom kursa Digitalni marketing biće obrađeni svi neophodni segmenti u okviru procesa online marketinga, koji podrazumevaju kreiranje i sprovođenje digital marketing plana i sva propratna sredstva za promovisanje kompanije ili brenda.

Kursom su obrađene oblasti digital marketinga, strateškog digital marketinga i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Kurs Digitalni marketing treba da omogući razumevanje problematike digitalnog marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, a koje mogu da stvore dobar konceptualni okvir za dalje izučavanje savremenih marketinških tendencija.

Kada je reč o savremenim marketinškim tendencijama, vrlo je bitno da se dobro postave i determinišu neke od osnovnih terminoloških odrednica, kakva je direktni marketing i njegovi oblici i kanali komunikcije. Direktni marketing se definiše kao interaktivni sistem marketinga koji koristi jedan ili više medija za oglašavanje kako bi uticao na merljiv odgovor i/ili transakciju na bilo kojoj lokaciji.

Nazivi poput „marketing jedan na jedan” („one to one”), „aktivno oglašavanje” ili „vođeni marketing” najbolje ukazuju na osnovnu karakteristiku direktnog marketinga – neposrednu komunikaciju sa kupcem.
Za razliku od klasičnih metoda jednosmerne komunikacije na relaciji prodavac–kupac, direktni marketing se oslanja na dvosmernu (interaktivnu) komunikaciju. Zadatak direktnog marketinga je da dovede tržište direktno u kuću ili kancelariju umesto da kupac ide u prodavnicu.

Jedno od najbitnijih sredstava za promociju brenda ili kompanije su svakako društvene mreže. One nude direktnu komunikaciju sa potrošačima, uz mogućnost oglašavanja sa izuzetno preciznim filtriranjem ciljne grupe. Na ovaj način se mogu postići izuzetni rezultati uz relativno skromna ulaganja. Najefikasniji metod oglašavanja na društvenim mrežama, ali i na drugim mestima na internetu je svakako plaćeno reklamiranje.

Plaćeno reklamiranje je u osnovi većine digital marketing kampanja. Jedan od najboljih načina da uvećate saobraćaj na svom sajtu jeste da to platite. Bitno je da plaćeno reklamiranje bude planirano budžetom. Plaćeno reklamiranje se može realizovati učešćem u velikom broju različitih programa poput Pay-per-Click i Pay-per-Impression programa ili prijavljivanjem sajta na link direktorijume. Ovo su neke od važnijih komponenti online promotivnih aktivnosti, koje se mogu naučiti na ovom kursu. Jedan od ciljeva je savladavanje osnovne teorije digitalnog marketinga, zatim obuka polaznika u oblasti direktnog marketinga i prodaje na internetu, kao i upoznavanje sa karakteristikama korisnika interneta.

Zahvaljujući poznavanju ponašanja korisnika ili potencijalnih kupaca na internetu, i to tokom svih faza donošenja odluke o kupovini, moguće je u velikoj meri unaprediti online poslovanje i razviti nove poslovne modele i modele zarade. Usled toga, jedan od ciljeva ovih nastavnih jedinica i modula je upoznavanje sa savremenim tokovima i tendencijama u online poslovanju.

Pored toga, posebna pažnja je poklonjena i nekim od ključnih faktora uspešnog online poslovanja, koji se tiču korisnika i njegovog iskustva na internetu, odnosno korisničkog ponašanja i, konačno, korisničke odluke o kupovini putem interneta. Budući da odluka o kupovini zavisi od ponašanja kupca i njegovog iskustva, kroz kurs u okviru kursa definisan je značaj prepoznavanja i ponašanja ranijih kupaca, odnosno prethodnih korisničkih odluka o kupovini.

Usled toga, u okviru ovog kursa predmet izučavanja biće domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za izradu prodavnice na internetu, uz osvrt na principe gradnje sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

Kurs Digital marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Kako je internet uticao na marketing?

Pojavom interneta u potpunosti se menja način na koji potrošači dolaze do informacija o proizvodu/uslugama. Shodno tome, kompanije koje su i dalje želele dobar profit i poziciju na tržištu morale su da promene svoje marketinške metode kako bi mogle adekvatno da odgovore na potrebe kupaca. Jedna od najbitnijih promena koje su se desile u marketingu jeste upravo smanjenje troškova, kao i neograničeno ciljanje potrošača širom sveta: 24 časa, 7 dana u nedelji.

Takođe, brendovi sada mogu dobiti povratnu informaciju istog trenutka. Imaju uvid o broju korisnika koji je kliknuo na reklame, broju korisnka koji je izvršio određenu akciju, uvid u reakcije korisnika na reklamu i sl. 

Osnovu najvećeg broja online kampanja čini plaćeno oglašavanje. Postoje različiti modeli plaćenog oglašavanja, a najkorišćeniji su:

 • Cost-per-Thousand – CPM,
 • Cost-per-Click – CPC,
 • Cost-per-Action – CPA,
 • CPV,
 • Cost-per-Conversion. 

Koje su osnovne razlike između offline i online marketinga?

Cilj offline i online marketinga jeste povećanje svesti o brendu, povećanje prodaje i sl. bez obzira na to da li radite offline ili online. Online ili digitalni marketing se odnosi na sve aktivnosti koje koriste internet kao sredstvo komunikacije, dok offline marketing predstavlja suprotno od toga. Velike kompanije uspešno kombinuju obe ove tehnike s ciljem boljeg komuniciranja brenda sa potrošačima. 

Svakako, između offline i online marketinga postoje neke fundamentalne razlike. Glavne prednosti online ili digitalnog marketinga jesu smanjeni troškovi, preciznije targetiranje, merljivost, rezultati u realnom vremenu, lakše upravljanje kampanjama, dugotrajna izloženost itd. 

Iako digitalni marketing ima brojne prednosti, zabluda je da se npr. jedan sajt može promovisati samo online, naprotiv – sajt treba promovisati i preko offline kanala kao što su štampani mediji, reklame i ostale marketinške metode.

Koji su poslednji trendovi digitalnog marketinga?

Digitalna marketing industrija se razvija velikom brzinom svakodnevno. Svaka nova godina donosi određene promene u marketinškoj industriji i tehnikama i metodama koje se koriste u okviru ove oblasti. Digitalni marketing predstavlja veoma dinamičnu industriju, gde se iz dana u dan dešavaju promene, menjaju pravila, navike potrošača, pa tako i trendovi koje treba pratiti ukoliko želite da vaše poslovanje bude uspešno i prisutno na internetu. 

Ukoliko redovno pratite promene i prilagođavate im se, možete ostvariti značajnu prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu. S druge strane, ukoliko zaostajete sa praćenjem najnovijih trendova i ne primenjujete ih u okviru svoje marketinške strategije, to može imati negativan uticaj na vaše poslovanje i prisutnost brenda na internetu. Trendovi na koje treba obratiti pažnju odnose se na:

 • korišćenje pretraživača kao načina oglašavanja,
 • video-marketing,
 • mobilni marketing,
 • društvene mreže,
 • e-mail marketing i sl.

Šta predstavlja User Experience – UX?

Sa razvojem novih tehnologija, sajtovi i aplikacije postaju sve složeniji. Sadržaj web stranica i aplikacija je sve bogatiji, što poboljšava interaktivni dizajn i iskustvo korisnika. User Experience predstavlja proces stvaranja proizvoda ili usluge koji korisnicima pruža relevantno iskustvo, što podrazumeva i uključuje dizajn čitavog procesa kreiranja i integracije proizvoda/usluge, brendiranja, aspekt upotrebljivosti i funkcionalnosti. Takođe, obuhvata sve aspekte interakcije krajnjeg korisnika sa kompanijom ili proizvodom i uslugom koju nudi. Kako je koncept dizajna usmeren prema korisniku i njegovom iskustvu, da bi se korisničko iskustvo smatralo efikasnim, neophodno je da korisnik prilikom korišćenja servisa koje kompanija nudi to radi veoma jednostavno, razumljivo i bez ikakvih napora.

Šta je Customer Insights?

Customer Insights je uvid u kupce, odnosno razumevanje kupaca na osnovu njihovog ponašanja, njihovih iskustava sa proizvodima, njihovih uverenja ili potreba. Takođe, potrošački uvid je sakupljanje, razmeštanje i tumačenje informacija koje omogućavaju poslovanju da stiče, razvija i zadržava svoje kupce. Korisničko iskustvo se pre svega fokusira na duboko razumevanje korisnika, odnosno na razumevanje toga šta je to što treba korisniku, šta oni vrednuju, koje su mogućnosti i ograničenja korisnika tokom kupovine. Kao ključni cilj korisničkog iskustva izdvaja se zadovoljavanje tačnih potreba kupca. On predstavlja presek između interesa potrošača i karakteristika brenda. Osnova za definisanje uvida je, pre svega, otkrivanje motiva koji pokreću ljudske akcije.

Šta je neuromarketing?

Prodavci se često pitaju šta je u glavi jednog kupca, šta je ono što oni žele, zašto kupac kupuje određeni proizvod i slično. Kao osnovni motiv kupovine svakako se izdvaja zadovoljenje kupčeve potrebe. Neuromarketing može da pomogne upravo da se saznaju odgovori na ta pitanja, jer se on bavi istraživanjem reakcije mozga potrošača na proizvode, boje, oblike, kao i na ostale marketinške elemente. Kao ključni zadatak neuromarketinga izdvaja se razumevanje toga šta usmerava kupce i šta ih navodi na kupovinu. Istraživači koji se bave neuromarketingom koriste tehnologije kao što su funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI) i elektroencefalografija (EEG), kojima mere specifične vrste aktivnosti mozga.

Plan i program predavanja

1. Digital marketing 

Modul 1 – Marketing na internetu

 • Internet – pojam i značaj
 • Offline i online marketing
 • Web sajt kao „instrument” digitalnog marketinga

Modul 2 – Vrste digitalnog marketinga

 • Direktni marketing na internetu
 • Content marketing
 • Kontekstualni marketing
 • Digitalni marketing u rezultatima pretrage na pretraživačima
 • Plaćeno reklamiranje u rezultatima pretrage na pretraživačima
 • Marketing na društvenim mrežama 

Modul 3 – Planiranje i tendencije u digitalnom marketingu

 • Digital Marketing Plan
 • Trendovi u digitalnom marketingu

2. Internet Consumer Behaviour & UX

Modul 1 – Internet Consumer Behaviour & UX

 • Online kupovina – definicija, karakteristike i savremene tendencije 
 • Ponašanje kupaca na internetu
 • Korisničko iskustvo (Consumer/Internet Experience)
 • Customer Insights i korisnička odluka o kupovini

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se