Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Actionable Insights and Simple Reporting

Veb-analitika ima veliki značaj u savremenim poslovnim onlajn praksama. Ipak, nisu svi metrički podaci relevantni u različitim poslovnim kontekstima. Stoga je vrlo važno biti dobro upoznat sa različitim načinima interpretiranja metričkih podataka, ali i imati svest o tome da se adekvatno tumačenje prikupljenih podataka može pravovremeno iskoristiti za intervencije ili optimizacijske radnje kojima se unapređuje poslovna aktivnost. 

Kvalitetno korišćenje veb-analitike u poslovanju podrazumeva proces koji zahteva izvesno vreme. Brzina kojom će se usvojiti korisni zaključci iz veb-analitike zavisi od kvaliteta metrika koje se prate, ali i kvaliteta izveštaja u kom će se prikazati razumljive metričke vrednosti. Rezultati izveštaja trebalo bi da imaju jednostavan prikaz i da usmere kompaniju ka ispunjavanju ciljeva na ispravan način. 

Vrlo je čest slučaj da se u praksi do odgovarajućih izveštaja stiže kroz dug i veoma složen proces, te su potrebni izvesno vreme i praktičan rad kako bi se sagledale, razumele i, konačno, predstavile one najrelevantnije metrike. Savremena rešenja veb-analitike omogućavaju da se dođe do jednostavnih prikaza odgovarajućih izveštaja, i to kroz vrlo jednostavna rešenja, odnosno kroz jednostavne vrste analize. Drugim rečima, bez obzira na složenost poslovnih problema i na ponekad i vrlo zamršene putanje poslovnih relacija, cilj je da se stigne do prikaza jasnih analitičkih izveštaja, tj. do jednog jednostavnog analitičkog prikaza kompleksnih procesa i relacija.

Opis i cilj kursa Actionable Insights and Simple Reporting

U okviru kursa Actionable Insights and Simple Reporting saznaćete na koji način je moguće plasirati analitičke podatke jednog poslovanja. Kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate sa različitim vrstama izveštavanja koja direktno sugerišu potrebnu akciju, što se još može nazvati i akcijski pregled podataka (Actionable Insights). Zahvaljujući ovakvom analitičkom prikazu, direktno se sugeriše potrebna akcija i ubrzava i pojednostavljuje proces uspostavljanja kvalitetnog korišćenja veb-analitike. Stoga je cilj analize podataka da pruži sve one informacije i znanja pomoću kojih se donosi dobra odluka o narednim aktivnostima ili neophodnim akcijama. 

Kroz ovaj kurs bićete u prilici da se upoznate sa različitim metodologijama, ali i da razumete kako se informacije transformišu u znanja koja sugerišu dalje akcije. Drugim rečima, biće reči o onoj preporučenoj metodologiji za početak razumevanja i razvoja zaključaka koji vode ka akciji. Preko kvantitativne/kvalitativne analize performansi sajta biće predstavljeni svi oni neophodni podaci koji mogu ukazivati na potencijalne prilike za unapređivanje poslovnih aktivnosti jedne kompanije. 

Termin koji će biti detaljno predstavljen na kursu jeste termin kontekstualne metrike. Osim toga, govoriće se i o kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi podataka, zatim o varijacijama konteksta koje mogu postojati u prikazivanju ili poređenju metrika, kao i o načinu prikazivanja ili poređenja kontekstualnih metrika. Poseban deo ovog kursa tiče se različitih šablona zahvaljujući kojima je moguće uporediti metrike, a govori se i o vrstama metrika koje služe za ocenjivanje. 

Konačno, jedan od glavnih ciljeva ovog kursa jeste da predstavi metodu kojom se dolazi do onih podataka koji iniciraju akciju, ali i da vas upozna s tim kako da kroz jednostavan izveštaj predstavite komplikovana i kompleksna merenja podataka. 

Svesni smo da je jedan od najvećih problema veb-analitike odabir odgovarajuće vrste izveštaja, te smo za ovu priliku izdvojili tri najvažnija tipa izveštaja sa kojima ćemo vas upoznati kroz kurs. Stoga će u kursu biti reči o statusnom izveštaju, detaljnom izveštaju i rezultantnom izveštaju.

Kurs Actionable Insights and Simple Reporting će odgovoriti na pitanja:

Šta je kontekstualna metrika?

Kontekstualna metrika podrazumeva dodatne metrike (ocene, rejting) koje pomažu pri dubljem razumevanju različitih tipova metrika u različitim situacijama, odnosno u različitim kontekstima. U kontekstualne metrike mogu se uvrstiti ocene segmenata, kao i poređenje sa prethodnim periodom. Metrika ocena performansi takođe se može smatrati jednom od kontekstualnih metrika, kao i poređenje sa najboljim rezultatima. Zato se kontekstualna metrika može smatrati i jednim od osnovnih ili inicijalnih pokretača u poslovnoj praksi. Dobro je pomenuti i da su moguće različite varijacije konteksta prikazivanja ili poređenja metričkih podataka. Na primer, jedna od varijacija bi mogla biti kreiranje pregleda podataka na osnovu razdvajanja vrednog i bezvrednog segmenta kvantitativnih metrika.

Kako se dolazi do uvida koji iniciraju akciju?

Do metričkih podataka koji iniciraju akciju moguće je doći putem šest koraka. Prvi korak predstavlja definisanje problema i dovodi se u vezu sa pretpostavkama zainteresovanih strana i obimom analize. Drugi korak je merenje relevantnih podataka i upravljanje osnovnim analizama kako bi se prikazali oni podaci koji nisu dobri. Treći korak je analiziranje korelacija i obrazaca u kojima se prikazuju statistički podaci. Oni se potom vizualizuju u potencijalne akcije koje treba načiniti. Četvrti korak je unapređenje bazirano na uvidu i prikazima nekoliko opcija preko kojih je moguće dalje istraživati dobijene metričke rezultate. Konačno, šesti korak predstavlja kontrolisanje svih promena. Kontrolu je moguće izvesti preko (A/B) testiranja i nadgledanja ključnih indikatora uspeha.

Koja su tri najvažnija tipa izveštaja?

Jedno od najvećih problemskih mesta u svakom interpretiranju dobijenih podataka jeste odgovarajući odabir konkretne analize. Iako postoje različiti tipovi izveštaja, kao tri najvažnija izdvajaju se statusni izveštaj, detaljni izveštaj i rezultantni izveštaj. Statusni izveštaj podrazumeva osnovne informacije o performansama sajta. Ovaj izveštaj se najčešće koristi prilikom određivanja pozitivnih i negativnih pitanja performansi na jednom sajtu. Detaljni izveštaj podrazumeva detaljnu analizu pozitivnih i negativnih pitanja performansi. Poslednji tip predstavlja izveštaj o rezultatima. Ovde je reč o regularnom izveštaju o statusu sajta, performansama ciljeva i svim metričkim ključnim indikatorima uspeha. Svi ovi izveštaji jesu korisni u situacijama preispitivanja odluka i unapređenja poslovnih rezultata.

Čovek pohađa kurs actionable insights and simple reporting

Plan predavanja:

 • Sposobnost korišćenja veb-analitike
 • Analiza koja direktno sugeriše potrebnu akciju (Actionable Insights)
 • Metodologija razumevanja i kreiranja saznanja koja sugerišu akciju
 • Kreiranje kontekstualnih metrika
 • Zašto je važno razumeti i upotrebljavati kontekstualne metrike?
 • Zašto su važne kvantitativna i kvalitativna analiza podataka?
 • Varijacija konteksta prikazivanja/poređenja metrika
 • Šablon načina poređenja metrika
 • Vrste metrika koje služe za ocenjivanje
 • Kako doći do uvida koji iniciraju akciju?
 • Tipovi uvida koji iniciraju akciju
 • Metodologija korišćenja jednostavnih izveštaja merenja 
 • Tri najvažnija tipa izveštaja
 • Primeri izvedenih izveštaja na osnovu podataka prikupljenih u Google Analyticsu

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se