Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online Sales Basics

Elektronska trgovina beleži sve veću ekspanziju na globalnom nivou. Mnoge savremene prodavnice danas se ne mogu zamisliti bez ažuriranog i preglednog sajta u funkciji online prodavnica. Drugim rečima, online prodaja postala je važan koncept savremene kupovine. Kupci su navikli da pretražuju, informišu se, upoređuju i kupuju preko interneta.

Prodaja preko interneta postala je nezaobilazan i podrazumevan preduzetnički model zarade. Internet trgovine vlasništvo su prodavca koji može, ali i ne mora posedovati prodavnicu u fizičkom prostoru. Online prodaja može biti prodaja na malo, odnosno prodaja koja je usmerena na fizička lica kao krajnje korisnike. Međutim, online prodaja može biti prodaja na veliko, odnosno prodaja u okviru B2B (poslovanje ka poslovanju) poslovnog modela. Jedna od najznačajnijih prednosti online prodaje, ali i jedna od najvećih razlika između online i tradicionalne (kupovina na fizičkoj lokaciji) trgovine, odnosi se na to da nije potrebno lično prisustvo prodavca niti kupca kako bi se prodajni proces uspešno izvršio. 

Online prodaja ili prodaja preko interneta može se zvati i daljinska trgovina na malo, a za ovakvu delatnost neophodno je imati registrovanu firmu, kao i delatnost koja se preko online prodavnice obavlja. Ako pokušamo da nađemo razlog sve veće popularnosti online prodaje i prodavnica, možemo da zaključimo da postoje brojni razlozi, a neki od njih su olakšano poslovanje (smanjene potrebe za dodatnim radnicima), manji komunalni troškovi, dostupnost naručivanja proizvoda u bilo koje doba dana ili noći, jednostavno upravljanje narudžbinama, mogućnost poručivanja sa bilo koje lokacije koja ima vezu sa internetom i dospeće onoga što je poručeno na kućnu adresu, automatsko ažuriranje podataka o stanju na lageru, automatsko obaveštenje o primljenoj narudžbini itd.

Opis i cilj kursa Online Sales Basics

Kurs Online Sales Basics posvećen je osnovnim postavkama elektronske ili online prodaje. Na samom početku ovog kursa imaćete priliku da savladate značenje nekih od ključnih terminoloških odrednica koje se tiču koncepta online prodaje. Objašnjenje ovih termina omogućiće da se odmah na početku jasno definišu glavni termini koje je neophodno poznavati pre osnivanja jedne online prodavnice i upravljanja njome. 

Kurs Online Sales Basics, nakon objašnjenja osnovnih termina, koncipiran je tako da se sastoji iz četiri dela. Tako ćete se kroz kurs upoznati sa funkcijom i ulogom kreiranja strategije online prodaje, kao i sa planiranjem prodaje. Strategiji prodaje biće posvećeno posebno mesto. Strategija prodaje biće razmatrana kroz perspektivu različitih prodajnih segmenata. Kroz kurs ćete spoznati da postoje različiti procesi upoređivanja o kojima je neophodno voditi računa u strategiji prodaje. 

Naredni stupanj u online prodaji jeste njeno planiranje, odnosno planiranje svih elemenata i učesnika bez kojih se prodaja ne može obaviti. Nakon planiranja, kao uzročno-posledična veza koja treba da bude u skladu sa kontekstom rada i tržištem online prodavnice, sledi proces osmišljavanja i realizovanja prodajne i cenovne strategije. 

Koncipiranje cenovne strategije može se predstaviti kroz tri različite postavke: postavka cene u odnosu na troškove produkcije, promocije i ostalih troškova; definisanje cene prema želji korisnika i prema rangu cena koje su prihvatljive na konkretnom tržištu; konačno, definisanje cene prema konkurenciji. Treba pomenuti da su ovo samo neke od koncepcija cenovnih strategija o kojima će biti reči na ovom osnovnom kursu o online prodaji. Ovom problemskom području posvećen je poseban deo kursa. 

Poslednji korak u osmišljavanju i organizovanju online prodaje tiče se pitanja kako preneti prodaju u okruženje sajta, odnosno na koji način kreirati prodajnu ili pristupnu stranicu, kao i koji tip veb-dizajna prodaje proizvode ili usluge na internetu. Izrada sajta u kontekstu prodaje biće sagledana kroz različite studije slučaja kako bi se preglednije i jasnije objasnilo kakva online prodajna mesta najviše i najbolje prodaju. 

Kurs Online Sales Basics odgovoriće na pitanja:

Šta je strategija prodaje?

Strategija prodaje u slučaju online ili elektronske prodaje podrazumeva osmišljavanje načina ostvarenja prodajnih ciljeva i operativnog plana koji će se koristiti za prodajne resurse kompanije. Pod prodajnim resursima jedne kompanije misli se na ljudstvo, softver, sredstva, i dr. Strategija prodaje služi efikasnijem korišćenju prodajnih resursa sa ciljem da se smanji trošak prodaje, ali i da se poveća prihod poslovanja. Dobro osmišljena prodajna strategija trebalo bi da omogući dostizanje viših ciljeva korišćenjem postojećih prodajnih resursa. Strategija online prodaje može se razlikovati u zavisnosti od različitih segmenata i može se odnositi kako na prodaju jednostavnih proizvoda i usluga, tako i na strategiju složenih proizvoda i usluga.

Koje su osnovne postavke cenovne strategije?

Može se razlikovati pet osnovnih postavki cenovnih strategija u online prodaji. Prva postavka cenovne strategije odnosi se na određivanje minimalne cene po kojoj je prodavac spreman da proda proizvod ili uslugu. Druga postavka u cenovnoj strategiji tiče se definisanja maksimalne cene koja se može postaviti kao vrednost jednog proizvoda ili usluge koja se prodaje. Treća cenovna strategija može biti određivanje tačne cene u opsegu od minimalne do maksimalne cene, dok četvrta podrazumeva proučavanje pozicioniranosti cena u odnosu na konkurenciju. Drugim rečima, četvrta cenovna strategija istražuje cene konkurencije na tržištu i naspram toga definiše cenovnu strategiju. Određivanje optimizovane vrednosti cene u odnosu na vrednost proizvoda može se interpretirati i kao zasebna strategija ili peta cenovna strategija.

Koji mogu biti osnovni ciljevi prilikom definisanja cenovne strategije?

Postoje različiti ciljevi koji se mogu prepoznati kao osnovni prilikom definisanja cenovne strategije u online prodaji. Cilj online prodaje može biti brz povrat investicija. Dakle, cene su definisane tako da se omogući brz povrat investiranog i takav cilj se može nazvati ciljem baziranim na povraćaju uloženog u plasiranje proizvoda ili usluga (ROI-based Pricing). Cilj prilikom definisanja cenovne strategije može biti zasnovan na ideji o stabilizaciji cena i margina (prihoda). Pored ovih, treba istaći da jedan od ciljeva u definisanju cenovne strategije može biti i težnja da se preko definisane cene zauzima veći tržišni udeo. Takođe, kao zaseban cilj prilikom definisanja cenovne strategije ističe se i praćenje rada konkurencije i u skladu s tim (s ciljem da se spreči ulazak konkurencije) definiše se cenovna strategija.

Žena sa računarom pohađa Kurs Online Sales Basics

Plan predavanja

1. Osnovne postavke prodaje

2. Kreiranje strategije online prodaje 

3. Strategija prodaje

  • Razumevanje procesa kupovine i prodaje
  • Razumevanje procesa prodaje i marketinga
  • Koncept strategije Value-Driven Business
  • Koncept strategije Value Proposition

4. Planiranje prodaje

5. Prodajna i cenovna strategija

  • Osnovne postavke cenovne strategije
  • Osnovni faktori pri definisanju cenovne strategije
  • Osnovni ciljevi pri definisanju cenovne strategije
  • Vrste cenovne strategije

6. Prenošenje prodaje u okruženje sajta

  • Sajt koji prodaje
  • Veb-dizajn koji prodaje

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se