Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Branding

Pojam brending danas se najčešće dovodi u vezu sa identitetom poslovanja. Međutim, u prošlosti ova reč je imala drugo značenje. Termin branding je engleskog porekla i najpreciznije bi mogao biti preveden kao žig. Brending ili brendiranje poslovanja ima ulogu diferenciranja proizvoda/usluga od konkurentnih proizvoda/usluga istog tipa, vrste, oblika. Jedan od njegovih osnovnih ciljeva u okviru poslovanja jeste postizanje emotivne veze, odnosno stvaranje emocionalne spone između brenda i kupca/konzumenta.

Brending predstavlja razvojni proces u čijem kreiranju učestvuju svi zaposleni jednog poslovanja. Drugim rečima, brendiranje ne predstavlja samo slogan, žig, logo, vizuelni identitet i druge elemente, već njega definiše i izgrađuje i poslovna kultura jedne organizacije. Vrlo je bitno razumeti i uticati na izgradnju brenda poslovanja, jer se, zahvaljujući toj praksi i stvorenoj reputaciji, mogu postići brojni benefiti koji se mogu pozitivno odraziti na celokupan poslovni sistem. 

Brendiranje se može percipirati i kao postupak kreiranja dodatne vrednosti poslovanja. Stoga brend može biti i krucijalan faktor prilikom preispitivanja profitabilnosti jednog poslovanja. Kada se uzmu u obzir sve dobre strane koje brendiranje može da donese jednom poslovnom modelu, kao što su: dodatna vrednost, dodatni profit na tržištu, ali i reputacija, superiornost u odnosu na konkurenciju, prepoznatljivost, identitet, sasvim je jasno zašto uspešne kompanije posebnu pažnju posvećuju ovom segmentu poslovanja i znatna sredstva izdvajaju za njega.

Opis i cilj Branding kursa

Kurs Branding pruža priliku da se upoznate sa svim faktorima koji utiču na izgradnju brenda. Brendiranje, kao dug i zahtevan proces, predstavlja i vrlo dinamičnu poslovnu praksu tokom koje vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta, vrednosti i prepoznatljivosti brendiranog identiteta. Stoga kurs Branding, pored pojmovnog definisanja, govori i o svim elementima koji grade brend i doprinose njegovoj prepoznatljivosti i autentičnosti. Poseban deo kursa posvećen je faktorima brenda koji daju dodatnu vrednost poslovanju. 

Usled toga, biće obrađeni određeni načini predstavljanja brenda koji se može pozicionirati prema konkurenciji, funkcijama i osobenim emocijama. Nastup na tržištu jedne kompanije vrlo često jeste faktor u planiranju brenda, te se ova tema zasebno obrađuje u okviru kursa. Kako bi se bliže ukazalo na značaj brendinga u uspešnom poslovanju, tokom ovog kursa detaljnije će biti objašnjen termin brend portfolio, elementi koje on obuhvata, ali i hijerarhijski elementi u njemu. Takođe, biće reči i o promotivnim aktivnostima u funkciji brenda. Promotivne strategije zasnivaju se na skupu različitih komunikacijskih aktivnosti pomoću kojih organizacija, služeći se različitim medijima, ličnim ili opštim uveravanjem, nastoji da svoj proizvod/uslugu učini poznatim/poznatom kupcima, sa ciljem da obezbedi određenu potražnju za njim/njome. 

Cilj kursa Branding jeste da upozna polaznike sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, polaznici se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju sa strateškim mehanizmima kreiranja brenda i njegovog pozicioniranja na tržištu. Zahvaljujući brojnim primerima iz savremenog poslovanja, nakon završenog kursa, polaznici će biti u prilici da definišu, prepoznaju, ali i kreiraju brend strategije za različite poslovne modele. 

Pored toga, jedna od ideja ovog kursa jeste i da se kroz različite primere sagledaju plasmani inostranih brendova na različitim tržištima. S tim u vezi, zahvaljujući različitim praksama brendiranja koje su sagledane tokom kursa, jasnije će moći da se diferenciraju, te i determinišu globalne prakse brendiranja u okviru različitih industrija na inostranom tržištu.

Kurs Branding će vam odgovoriti na pitanja:

Koji su osnovni elementi brenda?

Osnovni elementi brenda jednog poslovanja jesu identitet brenda, ime brenda, logo i slogan brenda i boja brenda. Pod identitetom brenda se misli na ona svojstva koja mogu biti opipljiva i funkcionalna i neopipljiva i emocinalna. Drugim rečima, identitet brenda jedan je od glavnih činilaca prepoznatljivosti vizuelnih i verbalnih karakteristika kojima se simbolizuje određeno poslovanje. Ime brenda predstavlja osnovni prepoznatljivi i komunikacioni opis zahvaljujući kom se ostvaruje funkcionalnija komunikacija između brenda i budućih kupaca. 

Zahvaljujući imenu, odnosno snazi njegove prepoznatljivosti i jasne diferencijacije brend se izdvaja na tržištu brojnih sličnih ili istih proizvoda. Logotip je jedan od elemenata brenda koji podrazumeva dugoročno kreativno rešenje, koje je potrebno standardizovati i zaštiti. Za razliku od imena brenda, logotip se može menjati. Još jedan od elemenata brenda jeste slogan brenda, koji predstavlja kratku asocijaciju na brendirani proizvod ili uslugu. Boja brenda čini još jedan element koji je, kao i logotip, potrebno standardizovati, jer stvara efekat prepoznatljivosti.

Šta je brend portfolio?

Brend portfolio podrazumeva više različitih brendova u vlasništvu jedne poslovne organizacije. Preciznije rečeno, kompanije mogu imati više brendova u okviru svog poslovanja, ali i više različitih delatnosti. Stoga, osnovne delatnosti brend portfolija mogu biti širina, dužina, dubina i konzistentnost. Širina brend portfolija predstavlja više linija proizvoda u okviru jedne kompanije. Primera radi, u okviru jedne kompanije mogu postojati brendovi prehrane, brendovi lične higijene i brendovi higijene za domaćinstvo. Pod dubinom brend portfolija misli se na tačan broj brendova u okviru jedne linije brenda. 

Dužina brend portfolija označava kalkulacijsku vrednost do koje se dolazi tako što se širina pomnoži sa prosečnom dubinom brend portfolija, prilikom čega se dolazi do ukupanog broja brendova jedne kompanije. Pod konzistentnošću brend portfolija smatra se povezanost linija brend portfolija sa stanovišta proizvodnje i naknadne distribucije datih brendova. 

Koji sve pristupi postoje u međunarodnom brendingu?

Globalni tokovi trgovinske razmene proizvoda i usluga doprineli su određenim promenama na ekonomskom, finansijskom, političkom i kulturalnom nivou, a onda i promenama u kreiranju i plasmanu brendova u međunarodnim okvirima. Stoga, kada je reč o internacionalnom brendingu, mogu se razlikovati dva glavna pristupa. Reč je o nacionalnom pristupu brendiranja roba i usluga i o globalnom pristupu. 

Nacionalni ili državni pristup prepoznaje se kod proizvoda koji imaju istaknute nacionalne i kulturalne dimenzije, zatim kod proizvoda/usluga sa jasno određenim geografskim poreklom ili sa specifičnim osobenostima lokaliteta, ali i kod proizvoda koji potpadaju pod industrijske proizvode. Cilj ovog pristupa u brendiranju jeste da stvori prepoznatljivost pre svega u međunarodnim razmerama. 

Drugi pristup ili globalni pristup tipičan je za one grane ili delatnosti koje su zahvaljujući dugoj istoriji poslovanja stekle status globalnog i autentičnog brenda. Reč je brendiranim proizvodima koji su tržišno rasprostranjeni i globalno poznati po njihovom brendiranom iskazu, u svim elemenata koje ima jedan brend. 

Kurs Branding

Plan i program predavanja

1. Pojam i elementi brenda

 • Funkcije brenda
 • Koncept vrednosti brenda
 • Elementi brenda

2. Brend kao faktor dodatne vrednosti

 • Načini predstavljanja brenda na tržištu
 • Elementi pozicioniranja brenda na tržištu
 • Vrste pozicioniranja brenda 

3. Razvoj i strategije plasiranja brenda

 • Brending strategije
 • Elementi izgradnje brenda

4. Upravljanje strukturom brenda

 • Brend portfolio
 • Hijerarhije brenda

5. Globalno usmerenje brenda

 • Strategije globalnog brendiranja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se