Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Internet Law Basics + GDPR

Pri započinjanju ili vođenju bilo kakvog posla neophodno je ispoštovati određene pravne aspekte koji će sugerisati da je poslovanje u skladu sa zakonom. Isto tako, važe i zakonska pravila na internetu koja bi svako ko se bavi online, koje propisuje GDPR, poslovanjem trebalo da zna.

Internet pravo obuhvata različite oblasti prava kao što su internet trgovina, reklamiranje na internetu, zaštita podataka o ličnosti, autorsko pravo na internetu, zaštita prava žiga, pravna zaštita, primeri kodeksa i dobre poslovne prakse. Ukoliko govorimo o zakonskim okvirima, razlikujemo:

 • Zakon o obligacionim odnosima,
 • Zakon o privrednim društvima,
 • Zakon o trgovini i Zakon o elektronskoj trgovini,
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o oglašavanju,
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima,
 • Zakon o žigovima.

Polaznici kursa će saznati osnovne pravne obaveze, odgovornosti, ali i prava, i naučiti više o pravnim sredstvima kojima mogu zaštititi svoju svojinu, zatim o pojmu ugovora, pravu na zaštitu podataka, o bezbednom poslovanju itd. Takođe, značajan deo predavanja posvećen je GDPR-u (General Data Protection Regulation) – tome šta predstavlja, na koga se odnosi, tačnije na koje države i koje građane, šta je obaveza svakog rukovaoca podacima, koje su kazne za nepoštovanje pravila.

Opis i ciljevi kursa Internet Law + GDPR

Ovaj kurs podrazumeva upoznavanje sa različitim internet zakonima u nekim od mnogobrojnih oblasti u kojima se ovi zakoni sprovode. Pored toga, podrazumeva i adekvatno razumevanje potreba za postojanjem zakona, specifičnosti internet zakona, objašnjenje prevara na internetu i načina da se korisnici zaštite od njih, zakone elektronske trgovine, elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa, prava koja potrošači imaju prilikom internet trgovine, zaštitu privatnosti i zaštitu autorskih prava u online okruženju.

Takođe, značajan deo predavanja se odnosi na analiziranje zakona, standarda i procedura u okviru GDPR-a (General Data Protection Regulation). Pre svega, biće objašnjeni neki osnovni pojmovi i gde se GDRP primenjuje trenutno, zatim zakonitost obrade podataka, tačnije kada je obrada podataka zakonita, i koje uslove morate ispuniti da biste mogli obrađivati podatke korisnika, kao i koje su obaveze o obaveštavanju o obradi podataka korisnika i šta je pravilnik o obaveštavanju načina na koji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju. Pored toga biće objašnjeno koji podaci nisu dozvoljeni da se obrađuju i koja sve prava postoje u vezi sa obradom podataka. 

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama prava na internetu, naročito u segmentima koji se najviše koriste, poput trgovine, oglašavanja na internetu, prikupljanja podataka od korisnika prilikom dolaska na sajt, zaštite autorskih prava i slično, kako bi na adekvatan način mogli da se zaštite prilikom ovih akcija, ali i da zaštite druge korisnike tako što neće kršiti njihova prava. Nakon završetka kursa, polaznici bi trebalo da razumeju potrebe za zakonima ove vrste, da shvate njihovu fleksibilnost i stalno menjanje, uoče na koji način se mogu kršiti prava putem interneta, kao i da shvate pojam cenzure i načine pomoću kojih je moguće zaštititi se od neželjenog sadržaja na internetu. Takođe, polaznici će biti u stanju da prepoznaju kada i koje vrste podataka koje dobijamo od korisnika putem interneta mogu na pravilan način prikupljati, obrađivati i skladištiti.

Kurs Internet Law + GDPR će vam odgovoriti na pitanja:

Odakle potreba za internet pravom i šta je internet pravo?

Svako okruženje, bilo koje vrste – fizičko, sajber i dr., mora biti regulisano određenim zakonima, propisima i pravilima kako bi se funkcionisanje i život u njemu mogli odvijati normalno. Okruženje bez zakona i pravila je anarhija i u njemu nije moguće normalno funkcionisati, zbog čega se javila potreba za GDPR uredbom. Internet je specifično okruženje koje je podložno konstantnim promenama. Zbog ovoga zakoni koji regulišu ponašanje pojedinaca na internetu moraju biti izuzetno fleksibilni, a to je razlog njihovog stalnog menjanja. Internet pravo reguliše razne oblasti, a zakoni koji ih regulišu su dosta slični zakonima u tradicionalnom smislu, samo su prilagođeni okruženju koje regulišu i u kome se sprovode. Neki od zakonskih okvira koji su regulisani internet pravom su:

 • Zakon o elektronskoj trgovini,
 • Zakon o elektronskom dokumentu,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Zakon o informacionoj bezbednosti,
 • Zakoni za kreiranje web stranica,
 • Zakon o rešavanju sukoba nad imenima domena,
 • Zakoni koji regulišu pružaoce internet usluga,
 • Zakoni o zaštiti autorskih prava i drugi.

Pored ovih, naravno, postoje i mnogi drugi, ali su prethodno navedeni okviri, zbog protoka velikog broja informacija i online poslovanja, od velike važnosti. Potrebno je napomenuti da zbog nedostatka ograničenja interneta, u svakom smislu, ne postoji jedinstveni zakon na globalnom nivou koji kontroliše internet. Zakoni se uglavnom donose na nacionalnom nivou, sa raznim varijacijama, u zavisnosti od zemlje u kojoj se sprovode.

Šta je cenzura?

Cenzuru možemo definisati kao ograničen pristup raznim informacijama. Cenzura ne postoji samo na internetu, ona se javlja u raznim oblicima. Pored interneta, mogu se cenzurisati i svi drugi mediji, štampa, televizija, radio i ostali. Konkretno, na primeru interneta, pod cenzurom podrazumevamo ograničen pristup informacijama blokiranjem raznih sajtova, kao i ograničen pristup samom internetu. Cenzura ne mora uvek biti negativnog karaktera. Ona je jako bitna prilikom zaštite dece i osetljivih grupa od raznih vrsta neadekvatnog sadržaja. Postoje razni alati koji pomažu cenzurisanju sadržaja, a koji mogu biti od velike pomoći, npr. ukoliko roditelji žele da zaštite decu od određenog sadržaja.

Neki od najčešće korišćenih alata u ove svrhe su firewall i web filteri (cenzurisanje reči koje se pretražuju i blacklist). Cenzura, takođe, može pomoći u suzbijanju govora mržnje na internetu, kriminala različitih vrsta i slično. Međutim, ona ima i svojih negativnih strana. U mnogim zemljama cenzura je na izuzetno visokom nivou i njenom upotrebom se krše osnovna ljudska prava poput prava slobodnog govora, prava na informisanja, prava na obrazovanje i slično. 

Šta je elektronski dokument?

Elektronski dokument se definiše kao „skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video zapisa sadržanih u podnesku, pismenu, rešenju, ispravi ili bilo kom drugom aktu koji sačine pravna i fizička lica ili organi vlasti radi korišćenja u pravnom prometu ili u upravnom, sudskom ili drugom postupku pred organima vlasti, ako je elektronski izrađen, digitalizovan, poslat, primljen, sačuvan ili arhiviran na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju“. Elektronski dokument ima potpuno istu važnost i validnost kao i dokument u tradicionalnom smislu. To što je on u drugom formatu, ne umanjuje mu vrednost u odnosu na tradicionalni, niti tradicionalni ima prednost u odnosu na elektronski. Oba dokumenta su podjednake snage. Elektronski ugovori takođe. Dakle, jednom zaključen ugovor, bilo da se radi o tradicionalnom ili elektronskom, ima istu snagu pred sudom. Elektronski ugovori potpisuju se elektronskim potpisom. Kao i kod elektronskog dokumenta i elektronskog ugovora, i elektronski potpis ima apsolutno istu validnost kao i fizički svojeručni potpis. Ovo je jako bitno zapamtiti zato što, čak i danas, mnogi pojedinci ne shvataju pravne aspekte poslovanja na internetu i smatraju da mnoge akcije koje se odigraju u sajberokruženju nisu regulisane zakonom bilo koje vrste, što je velika greška i neistina. Zato je bitno poznavati internet zakone kako bi pojedinci bili u stanju da zaštite i sebe i druge.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Internet Law Basics

1. Internet Law Basics – uvod u internet pravo i zakonske okvire i stavke koje regulišu internet pravo

2. Prava internet trgovine – zakoni u okviru elektronske trgovine i zakoni u okviru Evropske unije

3. Zaštita privatnosti i autorskih prava na internetu

4. Cenzura, nedostupnost interneta i zaštita od neželjenog sadržaja na internetu

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se