Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Introduction to Digital Marketing

U uvodnom delu kursa Introduction to Digital Marketing biće obrađene osnove digitalnog marketinga, zbog čega ćete biti u prilici da se bliže upoznate sa svim glavnim konceptima savremenog digitalnog marketinga, kakvog danas poznajemo. Svedoci smo da u današnjem vremenu internet postaje neophodan alat za učenje, komunikaciju, informisanje, ali i za rukovođenje savremenim poslovanjem. Internet možemo prepoznati i kao jedan od glavnih uzroka razvojnih tehnoloških procesa na globalnom nivou. Zahvaljujući internetu danas govorimo o novim zanimanjima, imamo mogućnost da brže pristupimo informacijama, da kupujemo, komuniciramo, obavljamo svakodnevne poslove itd. Drugim rečima, u digitalnom dobu može se reći da je došlo do promene načina razmišljanja ne samo u sferi edukacije već i poslovanja. 

U korak sa savremenim promenama i tokovima, marketing je dobio nove kanale komunikacije, ali i precizne alate koji u velikoj meri unapređuju ciljeve promocije i prodaje. Još na ovom mestu trebalo bi istaći da se pod terminom digitalni marketing misli na sve marketinške aktivnosti koje se izvode preko novih kanala komunikacije, kao što su: mobilni telefoni, tableti, interaktivni televizori, internet, video-igre, itd. Usled toga možemo reći da smo danas okruženi različitim kanalima koji se upotrebljavaju u marketinške svrhe i preko kojih se danas razmenjuje veliki broj digitalnih marketinških poruka.

Poznavanje osnova digitalnog marketinga podrazumeva znanje o načinu kreiranja sadržaja koji dovodi do željenih i merljivih poslovnih rezultata. Pored toga, osnovna znanja o digitalnom marketingu podrazumevaju i poznavanje karakteristika kanala e-komunikacije i tehnika digitalnog marketinga. I, konačno, u osnove digitalnog marketinga spada i razumevanje ponašanja korisnika i odabir optimalnih načina i medija komunikacije sa korisnicima preko kojih korisnik dobija ono što želi, a zbog čega kompanija ostvaruje svoje poslovne rezultate. 

Opis i cilj kursa Introduction to Digital Marketing

Kurs Uvod u digitalni marketing sastoji se iz četiri dela. U okviru prvog dela uvoda imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim terminima digitalnog marketinga, bez čijeg poznavanja nije moguće razumeti niti interpretirati ovu oblast. Sa tim u vezi, u okviru ovog dela biće pomenute različite marketinške tehnike sa njihovim različitim terminološkim odrednicama i definicijama, ali i formulacijama kao što su: cilj, strategija, planiranje, zadatak, taktika, tehnika. Kao što su se zahvaljujući internetu dogodile veće promene u globalnim okvirima, tako je i savremeno poimanje marketinga u većoj meri izmenilo poslovne prakse. 

Pod osnovama digitalnog marketinga biće obrađeni koncepti promovisanja, advertajzing, ali i osnovna pitanja marketinga, odnosno prodaje. Sa tim u vezi, imaćete priliku da se upoznate sa terminima kao što su push i pull advertajzing, inbound marketing, brand advertajzing i dr. U okviru ovog dela biće predstavljeno šta se sve danas podrazumeva kao online nastup, odnosno koje sve medijske kanale može imati jedno poslovanje. Poseban deo kursa Introduction to Digital Marketing posvećen je detaljnijem objašnjenju tehnika digitalnog marketinga i njegovoj ulozi u savremenom poslovnom kontekstu. 

U pretposlednjem delu Uvoda u digitalni marketing bavićemo se strateškim postavkama i načinima marketinškog razmišljanja u savremenom poslovnom kontekstu. Usled toga, imaćete priliku da se upoznate sa različitim metodologijama kreiranja internet marketing strategija. Procesu strateškog planiranja online nastupa savremene poslovne prakse, počev od definisanja ciljeva online nastupa, preko strategijskih planova i procesa, do konačne realizacije savremene online poslovne prakse, posvećena je posebna pažnja tokom ovog dela kursa. Zahvaljujući brojnim primerima iz prakse spoznaćete značaj dobre strateške postavke i razmišljanja, kako za samo planiranje tako i za sve kasnije korake izvođenja različitih poslovnih praksi. 

Kao poseban deo posvećen digitalnom marketingu biće predstavljen marketinški koncept „value-driven” ili koncept marketinškog upravljanja koji ističe dodatnu vrednost i stvara poverenje potrošača. Preko interpretacije različitih poslovnih praksi i upoređivanja njihove poslovne komunikacije i prezentacije na internetu prepoznaćete sve ključne faktore koji se smatraju osnovnim preduslovima za ostvarenje dobrih poslovnih rezultata na internetu. Kroz uvodni kurs digitalnog marketinga biće predstavljene različite strategije marketinškog nastupa i promovisanja poslovanja, ali i pokretanja jednog online poslovanja. 

Kurs Introduction to Digital Marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je najbolja praksa postavljanja poslovanja na internet i njegove promocije?

Analiziranjem savremenih poslovnih modela i njihovih online nastupa i promocije pokazalo se da najbolja praksa podrazumeva karakteristike koje se dovode u vezu sa: 

 • fokusom na potrebama korisnika; 
 • fokusom na upotrebnoj vrednosti proizvoda/usluge za korisnika;
 • fokusom na rešavanju konkretnih problema koje korisnik može da ima;
 • fokusom na proaktivnom poslovnom pristupu;
 • fokusom na ostvarivanju zadovoljnog korisnika nakon kupovine, sa ciljem da postane verni kupac. 

Drugim rečima, poslovne prakse koje su svoja poslovanja uspešno postavila i plasirala u online prostor nisu se u većoj meri bavile tehničkim izvođenjima i funkcionalnošću na svojim sajtovima i platformama. Umesto toga, oni su ciljeve svog online nastupa predstavili profesionalnim licima koja su znala da ih izvedu. Uspešne poslovne prakse nisu u prvi plan postavljale svoje potrebe, niti su veću važnost pridavale online prodaji. Umesto toga, uspešna poslovanja težila su kreiranju željene reputacije i da se kao pouzdane kompanije pozicioniraju u svesti potrošača.  

Šta podrazumeva proces strateškog planiranja online nastupa?

Proces strateškog planiranja online nastupa jednog poslovanja ili online marketinškog nastupa podrazumeva cilj, strategiju, planiranje, zadatke i taktike. Cilj podrazumeva generalne, željene rezultate koji se žele postići u jasno definisanom vremenskom periodu. Cilj se ostvaruje jasnim postavljanjem strategije. Drugim rečima, strategija je adaptibilni pristup preko kog se postiže zadati cilj. Planiranje u tom slučaju jeste jasno definisan šablon preko kog se ostvaruju zadati ciljevi. U okviru jedne strategije postoji više zadataka koji podrazumevaju merljive korake koji vode ka ostvarenju prethodno postavljene strategije. I, konačno, taktika jeste alat koji se koristi kako bi se ostvarili zadaci koji su, kao što je već rečeno, upravljani i definisani strategijom.

Koje su osnovne marketinške ili prodajne faze?

Osnovne faze u okviru prodaje ili marketinškog plasmana proizvoda/usluge mogu biti formulisane kao pretprodajna faza ili obećanje pred prodaju, zatim kao prodajna faza i konačno postprodajna faza. Pretprodajne faze podrazumevaju situacije u kojima kompanija preko kanala komunikacije obećava korisniku/kupcu određeno iskustvo korišćenja usluge ili proizvoda nakon prodaje. Usled toga, u ovoj fazi korisnik ili kupac ima određena očekivanja. 

Druga faza podrazumeva prodajnu fazu i ona se odnosi na momenat kada se korisnik odlučio na kupovinu. Drugim rečima, kupac/korisnik je poverovao obećanju kompanije ili brenda u pretprodajnoj fazi. Treća faza je postprodajna faza i dovodi se u vezu sa iskustvom koje kupac/korisnik ima nakon konzumiranja proizvoda/usluge. Iskustvo nakon prodaje podrazumeva da korisnik/kupac ima prvi utisak nakon kupovine. Ovo je ujedno i faza u kojoj poslovanje može da očekuje odgovor kupca o tome da li su njegova očekivanja ispunjena. 

Plan i program predavanja

1. Osnove digitalnog marketinga

 • Uticaj interneta i novih tehnologija na savremeno poslovanje
 • Definicije digitalnog marketinga 
 • Kako kompanije nastupaju na internetu (nastupi kompanije  sa i bez web sajta)
 • Najbolja praksa postavke poslovanja na internetu i njegovog online promovisanja (Važne marketinške aktivnosti)

2. Osnove digitalne promocije

 • Termini digitalnog marketinga (Push vs. Pull Advertising, ROI vs. Brand Advertising, Osnovna pitanja marketinga, Prodaja, Brending, Unique Selling Proposition (USP), Tehnike digitalnog marketinga)

3. Strategija

 • Metodologije kreiranja digitalnih marketing strategija
 • Proces strateškog planiranja online nastupa
 • Definisanje ciljeva online nastupa
 • Primeri digitalnih marketing strategija
 • Obrasci za kreiranje digitalne marketing strategije

4. Value-Driven Marketing

 • Evolucija menadžerskog razmišljanja
 • Koncept „Unique Selling Proposition”
 • Koncept „Value Proposition”
 • Koncept „Lifecycle Marketing”
 • Vrste online medija poslovne organizacije
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • Kako se promovisati i zarađivati online?
 • Šta je zadatak digitalnog marketinga?

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se