Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Web Project – Introduction

Jedna od vrlo traženih poslovnih oblasti poslednjih nekoliko godina je online projektni menadžment ili upravljanje web projektima. Delimično ili potpuno izmeštanje poslovanja kompanija u online sferu samo je jedna od praksi koje su u velikoj meri olakšale, ali i ubrzavale radne procese. Tako su i nekadašnji tradicionalni projekti zamenjeni nekim novim (ili istim, samo digitalizovanim) projektima tzv. web projektima. 

Web projekti podrazumevaju projekte u kojima je upotrebljena ili implementirana informaciono-komunikaciona tehnologija za različite potrebe i svrhe. Pod online projektima može se podrazumevati i sajt, online platforma, intranet itd. Online upravljanje projektima stoga jeste fraza koja se vrlo često koristi kao termin za projekte kojima se upravlja pomoću internet tehnologija. Bilo da je reč o tradicionalnom ili online projektnom menadžmentu, oba se temelje na istim osnovama upravljanja projektima. U oba slučaja potrebno je da se prođe kroz faze projektnog menadžmenta, odnosno kroz iste procese, mada se način upravljanja projektom može razlikovati prema prirodi projekta. 

Ipak, pogrešno bi bilo u potpunosti poistovetiti tradicionalni i online projektni menadžment. E-projekti ili web projekti poznaju intenzivniju upotrebu internet tehnologija, a često podrazumevaju i brzu realizaciju. U online projektima može se pribeći različitim bilo tradicionalnim ili agilnim metodologijama, a to zavisi od kompleksnosti projekta, od specifikacije konačnog proizvoda, zatim od veličine tima, prirode organizacije i dr. Online upravljanje projektima podrazumeva učestale promene i fleksibilnost, ali i težnju ka testiranju proizvoda projekta tokom trajanja njegove izrade i konačno za ovakvo upravljanje neophodne su nove veštine članova tima, ali i projektnog menadžera. 

Opis i cilj kursa Web Project – Introduction

Uvodni deo posvećen online upravljanju projektima podeljen je u nekoliko segmenata. Osnovna ideja ovog dela je da vas upozna sa osnovama i terminološkim odrednicama koje je neophodno usvojiti, a zahvaljujući kojima ćete lakše ispratiti, nadograditi i kompletirati oblast online projektnog menadžmenta. 

Na samom početku upoznaćete se sa glavnim trendovima u online projektnom upravljanju. Osim toga, biće reči o osnovnim razlikama između tradicionalnog i online projektnog menadžmenta. Kroz uvodni kurs govoriće se i o različitim metodama upravljanja i njihovoj primeni kako u tradicionalnom, tako i digitalnom agilnom upravljanju projektima

U kursu će biti predstavljen i bitan standard u projektnom upravljanju, odnosno PMI standard, ili standard Project Management Institute. Usled toga, poseban segment kursa biće posvećen različitim područjima znanja u projektnom upravljanju, koje čine jedan od najprepoznatljivijih standarda u oblasti upravaljanja projektima. 

Osnovno pitanje na koje ovaj kurs pruža odgovor jeste pitanje o tome šta je projekat, koje su njegove karakteristike i šta podrazumeva upravljanje projektima, kao i kako se ono izvodi. 

Kako postoje različiti alati i tehnike upravljanja projektima, neke od njih biće pomenute u okviru uvodne priče o upravljanju web projektima. Ipak, poseban akcenat postavljen je na agilne i lean metode upravljanja IT projektima. Verujemo da je na samom početku neophodno ukazati i na sve važne terminološke, metodološke i praktične pojmove, te ćete se već u uvodnom delu susresti sa nekim od važnijih alata koji se koriste u vođenju online projekata. U okviru ovog kursa upoznaćete se sa tim šta znači portfolio, programi i projekti i kako se oni međusobno razlikuju, kao i na koji način se ostvaruje upravljački pristup. 

Jedno od pitanja kojima se bavi ovaj kurs tiče se i Menadžmenta portfolija projekata (PPM), njegovog cilja i resursa za postizanje strateških ciljeva. Sa tim u vezi, upoznaćemo vas sa time šta znači projekat, program, portfolio i kako se objedinjeno upravlja radi postizanja strateških ciljeva. Upravljanje portfoliom je integrisano upravljanje jednim portfoliom ili s više njih radi postizanja strateških ciljeva. 

Nakon razjašnjenih termina i jasno prezentovanih ciljeva online projektnog menadžmenta, lakše ćete moći da ispratite ostale prakse i oblasti koje se tiču projektnog menadžmenta. 

Kurs Web Project – Introduction odgovoriće na pitanja:

Koja su svojstva i karakteristike projekta?

Projekat je složen i neponovljiv poduhvat, koji se ostvaruje u skladu sa postavljenim ciljevima, a u okviru zadatih rokova i troškova. Drugim rečima, projekat jeste tehnološki niz radnih aktivnosti i zadataka, koji se izvršavaju radi postizanja zadatih ciljeva. Stoga, svojstva jednog projekta jesu jedinstvenost po pitanju sadržaja i rezultata, koji su neponovljivi. Inovativnost je takođe jedno od svojstava projekta, a pre svega se odnosi na čin stvaranja novih vrednosti. Privremenost projekta podrazumeva još jedno od svojstava projekta budući da se projekat odvija u jasno utvrđenim vremenskim okvirima. Složenost projekta je posebna odlika budući da se kroz njega zahteva saradnja više strana. Jedna od odlika projekta je neizvesnost, jer projekat podrazumeva donošenje odluka u uslovima nesigurnog i promenljivog okruženja. Kao poslednju odliku projekta treba istaći ograničenost projekta, budući da se granice projekta prepoznaju u trajanju, novcu, ljudskim i materijalnim resursima. 

Koje su prednosti povezivanja projekata sa korporativnom strategijom?

Neke od osnovnih prednosti stvaranja konekcije između projekata i korporativne strategije moguće je razgraničiti u nekoliko tematskih oblasti. Prednost povezivanja projekta i korporativne strategije ogleda se u povećanju motivacije zaposlenih ili članova tima. Veza između projekta i korporativne strategije doprinosi boljoj saradnji u kompaniji između funkcionalnih i projektnih timova. Osim toga, jednaka raspodela resursa između stvarnih projekata i regularnih poslova jedna je od prednosti povezivanja projekata sa korporativnom strategijom. Ovim povezivanjem, projektni menadžer ima jasan pregled vremena, ciljeva i metrike uspeha. U najkraćem, projekat se može interpretirati alatom za sprovođenje strateških planova jedne kompanije i ovo je ujedno i jedna od najvećih prednosti povezivanja projekata sa korporativnom strategijom. 

Šta je program menadžment?

Upravljanje program menadžmentom je primena znanja, umeća, veština i načela nad programom, a sa namerom da se postignu programski ciljevi i ostvari uvećana vrednost objedinjenim pristupom upravljanja različitim delovima programa. Za razliku od upravljanja projektom, koji se usredsređuje na upravljanje uslovljenošću celina na projektu, program menadžment se fokusira na upravljanje uslovljenošću projekata u okviru njega, odnosno on pomaže u usklađivanju pristupa na različitim projektima. Program menadžment predstavlja proces upravljanja na nekoliko povezanih projekata. Program menadžmentom se upravlja velikim, složenim i međuzavisnim setom projekata, pri čemu je integracioni aspekt upravljanja projektom važniji od upravljanja jednim pojedinačnim projektom. Uspeh program menadžmenta se meri stepenom zadovoljenja potreba zbog kojih je program preduzet.

Polaznik pohađa kurs Web Project

Plan predavanja:

 • Trend online projektnog menadžmenta
 • Upravljanje IT projektima – izazovi
  • Projektni menadžment u IT oblasti
 • Od tradicionalnog do agilnog upravljanja projektima
 • PMI (Project Management Institute) standard
  • Važni termini online projektnog upravljanja
 • Alati i tehnike upravljanja projektima
 • Agilne i Lean metode upravljanja IT projektima
  • Online alati za vođenje projekata
 • Web projekti i aspekti vođenja 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se