Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs PR and Business Communication

PR kurs se sastoji iz pet oblasti koje su grupisane u module: Osnove odnosa s javnošću, Onlajn odnosi s javnošću, Krizni odnosi s javnošću, Korporativni identitet i Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija. Na samom početku će biti razjašnjeno kako je uopšte nastao PR, zatim kako se razvijao kroz godine kao disciplina za sebe, kao i koji su to sve osnovni elementi PR-a. Kako su neki od glavnih ciljeva PR-a stvaranje, održavanje, unapređivanje i zaštita reputacije jedne organizacije, kurs kroz nastavne jedinice objašnjava i prikazuje različite načine i aktivnosti u okviru kojih se kreira reputacija, na koji način se razvijaju poslovni odnosi u kompaniji, ali i sa drugim kompanijama i pojedincima.

Zatim, definiše načine na koje će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti. Pored toga, prikazuje koji su to koraci koje treba da preduzmemo kako bismo mogli da isplaniramo i uspešno organizujemo poslovni događaj. Cilj ovog kursa jeste pre svega da objasni kako se PR uklapa kao deo marketinške strategije i koje su ključne razlike između oglašavanja i PR-a. Na osnovu toga cilj jeste da osposobi polaznike da planiraju i organizuju poslovne događaje i različite akcije.

Na ovaj način će moći da efektivno grade i poboljšaju korporativni imidž i veštine komunikacije s ciljnom javnosti, kao i da uspešno kreiraju strategiju nastupa kompanije, pišu i prezentuju saopštenja za javnost, kao i da identifikuju krizu i upravljaju kriznom situacijom u kompaniji. Polaznici će steći sposobnost izrade osnovne strukture knjige standarda, identifikovanja i kreiranja kako primarnih, tako i sekundarnih korporativnih elemenata, kao i sposobnost odabira korporativnih boja prema njihovom značenju i svojstvima. Takođe, jedan od bitnih ciljeva jeste da nauče koja je uloga PR menadžera, koji su njegovi zadaci, kao i koje su to osobine i veštine koje on treba da poseduje kako bi uspešno obavljao svoj posao.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa PR and Business Communication

Tokom PR and Business Communication kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, naučićete kako da predstavljate kompaniju u javnosti. Kurs PR i poslovna komunikacija čini pet oblasti koje su grupisane u module: Osnove odnosa s javnošću, Onlajn odnosi s javnošću, Krizni odnosi s javnošću, Korporativni identitet i Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija. Na samom početku će biti razjašnjeno kako je uopšte nastao PR, zatim kako se razvijao kroz godine kao disciplina za sebe, kao i koji su to sve osnovni elementi PR-a.

PR kurs kroz nastavne jedinice objašnjava i prikazuje različite načine i aktivnosti u okviru kojih se kreira reputacija, tj. na koji način se razvijaju poslovni odnosi u kompaniji, ali i sa drugim firmama i pojedincima. Zatim, definiše načine na koje će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti. Pored toga, prikazuje koji su to koraci koje treba da preduzmemo kako bismo mogli da isplaniramo i uspešno organizujemo poslovni događaj.

Cilj ovog kursa jeste pre svega da objasni kako se PR uklapa kao deo marketinške strategije i koje su ključne razlike između oglašavanja i PR-a. Na osnovu toga cilj jeste da osposobi polaznike da planiraju i organizuju poslovne događaje i različite akcije, efektivno grade i poboljšaju korporativni imidž i veštine komunikacije s ciljnom javnosti, da uspešno kreiraju strategiju nastupa kompanije, pišu i prezentuju saopštenja za javnost, kao i da identifikuju krizu i upravljaju kriznom situacijom u kompaniji.

Polaznici će steći sposobnost izrade osnovne strukture knjige standarda, identifikovanja i kreiranja kako primarnih, tako i sekundarnih korporativnih elemenata, kao i sposobnost odabira korporativnih boja prema njihovom značenju i svojstvima. Takođe, jedan od bitnih ciljeva jeste da nauče koja je uloga PR menadžera, koji su njegovi zadaci, kao i koje su to osobine i veštine koje treba da poseduje jedan PR menadžer kako bi uspešno obavljao svoj posao predstavljanja brenda i kompanije.

Kurs PR i poslovna komunikacija će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je ciljna javnost?

Ciljnu javnost možemo definisati kao skup potencijalnih kupaca ili klijenata, odnosno skup onih prema kojima ćemo kreirati i prilagođavati strategiju nastupa, prateći njihove potrebe, odlike, navike... Ciljna javnost ima presudan uticaj na to kako će poruka biti plasirana, šta će ona govoriti, kada će biti plasirana... Ciljnu javnost možemo podeliti na internu i eksternu. U internu javnost spadaju zaposleni, rukovodstvo, članovi sindikata, dok u eksternu javnost spadaju kupci, dobavljači, distributeri, mediji, istraživački instituti, investitori...

Svaka organizacija bi trebalo da teži tome da bude u kontaktu sa svakom od navedenih ciljnih grupa, ali je gotovo nemoguće istovremeno ostvariti uspešnu komunikaciju sa svima, pa je zbog toga neophodno napraviti prioritete i proceniti koja je grupa najrelevantnija u određenom trenutku.

Šta su odnosi s medijima?

Odnose s medijima možemo definisati kao planiranu i redovnu komunikaciju koju obavlja osoba zadužena za odnose s javnošću. Ova oblast je zasnovana na uspostavljanju i održavanju kvalitetnih i dugoročnih odnosa sa urednicima ili novinarima medija. Imajući u vidu to da organizacija medije koristi kao osnovno sredstvo za prenos poruka ciljnoj javnosti, sasvim je jasno zašto se ovoj oblasti posvećuje znatna pažnja.

Važno je uspostaviti odnose obostranog poverenja i razumevanja zarad uspešnog predstavljanja javnosti. Mediji se mogu podeliti po brojnim kriterijumima, a u zavisnosti od osnovnih karakteristika, mediji se odabiraju, ali im se i prilagođavaju poruke koje se žele saopštiti.

Koja je osnovna razlika između odnosa sa javnošću i onlajn odnosa sa javnošću?

Prilikom izučavanja kursa „PR i poslovna komunikacija” veoma je važno istaknuti razliku između odnosa sa javnošću i onlajn odnosa sa javnošću. Odnosi sa javnošću se definišu kao komunikacioni strateški proces kojim se grade odnosi organizacija sa njihovom ciljnom javnošću. Dakle, reč je o upravljanju komunikacijom organizacija sa njihovom ciljnom publikom radi izgradnje pozitivne slike organizacije u javnosti, odnosno upravljanje reputacijom organizacije predstavlja cilj odnosa sa javnošću.

Za razliku od odnosa sa javnošću, onlajn odnosi sa javnošću akcenat stavljaju na onlajn-okruženje i predstavljaju skup posebnih aktivnosti u okviru klasičnog upravljanja odnosima sa javnošću, kojima se kreira pozitivna slika o organizaciji, ali ovaj put u onlajn-okruženju. Dakle, najkraće rečeno, reč je o skupu svih akcija koje preduzima PR menadžer, koji koristi internet kao osnovni alat rada kako bi prenosio poruke publici koja bi za njih bila zainteresovana.

poslovna komunikacija i PR kurs

Šta je kompanijski blog?

Za razliku od korišćenja veb-sajta, blog je jednostavniji i lakši za korišćenje, na njemu korisnici lakše učestvuju i lakše mogu deliti sadržaj. Upravo iz navedenih razloga kompanije pribegavaju njegovom korišćenju, tako je i nastao kompanijski blog. Kompanijski blog predstavlja u stvari automatizovani veb-sajt, čiji se sadržaj unosi i prikazuje hronološki, a predstavlja neformalnije sredstvo komunikacije kompanije sa njenim ciljnim javnostima, jer su njegovi sadržaji ličniji, prisniji i ne moraju biti u direktnoj vezi sa poslovanjem kompanije.

Kompanijski blog se deli na interni i eksterni prema kriterijumu slanja poruke, dakle prema tome kome se obraćamo putem bloga. Tako imamo interni blog, kod koga su sadržaji bloga posvećeni isključivo zaposlenima u kompaniji, i eksterni blog, koji je u stvari češći vid kompanijskog bloga, čiji su sadržaji namenjeni i javno dostupni svim eksternim javnostima. Dve osnovne vrste eksternih blogova su: produkt blog ili blog namenjen uslugama – namenjen proizvodima/uslugama kompanije i CEO (Chief Executive Officer) blog – blog koji vodi izvršni direktor ili neki drugi top-menadžer određene kompanije.

Šta je onlajn-kriza i da li se krizom može upravljati?

Pod krizom u kompaniji generalno se podrazumevaju okolnosti u kojima je ugrožena sigurnost ili opstanak kompanije. Kriza u kompaniji se još može definisati kao neobičan događaj ili serija događaja koji loše utiču na imidž, reputaciju ili finansijsku stabilnost organizacije. Krizom se može upravljati i upravljanje kriznim situacijama je proces osmišljen da spreči ili smanji štetu koju kriza može naneti organizaciji, kao i njenim učesnicima.

Upravljanje krizom ne predstavlja samo jedan proces, već se deli u faze upravljanja: pre krize, za vreme krize, ali i nakon krize. Pre krizne situacije kompanija treba da se bavi prevencijom i pripremom. Tokom krize treba da primenjuje planove, reaguje i spreči dalje širenje krize, a nakon krize da traži načine da se bolje pripremi za sledeću krizu, koriguje greške ukoliko su postojale i ispunjava obaveze napravljene tokom krize.

Šta predstavlja korporativni identitet i kako se on izražava?

Korporativni identitet predstavlja skup elemenata koje kompanija koristi kako bi stvorila potrošačima vizuelnu sliku o brendu i kako bi na taj način komunicirala sa njima. Ti elementi su na primer: logo, slogan, promo-materijali, enterijer kompanije, dekor, uniforme itd. Ovaj identitet jedne kompanije se najčešće izražava kroz ime i logo kompanije, kao i putem dizajna komunikacionog materijala.

Stoga je veoma važno obratiti pažnju na tipografiju i na dizajn korporativnih elemenata. Za tipografiju je veoma važan odabir fonta, koji se u potpunosti uklapa sa dizajnom korporativnih elemenata, odabir kako znakova, tako i veličina, dužina, razmaka između slova, reči, linija i svih elemenata koji zajedno čine tipografiju. Pored tipografije, važne su i boje, jer bez efikasnih boja gotovo je nemoguće dizajnirati efektivan korporativni identitet. Svaka boja ima svoje značenje i svaka boja opisuje različite svrhe i ideju i toga se treba pridržavati.

Koji su osnovni koraci dobrog planiranja događaja?

Kako bismo dobro isplanirali događaj, neophodno je sačiniti strateški i operativni plan, što predstavlja kompleksan proces, koji obuhvata definisane korake. Prilikom sačinjavanja strateškog plana sledimo nekoliko osnovnih koraka. To su – kreiranje vizije i misije događaja, formulisanje osnovnih ciljeva događaja, razvijanje strategija za događaj i sačinjavanje SWOT analize. Ova poslednja stavka obuhvata proces analize slabosti, snaga, šansi i pretnji internog i eksternog okruženja.

Dakle, polaznu osnovu i u definisanju strategije planiranja predstavljaju definisanje namere, misije, ciljeva i analize eksternog i internog okruženja. Slično strateškom planu, prilikom sačinjavanja operativnog plana neophodno je pratiti određene korake, u ovom slučaju su to poboljšanje postavljenog plana (procedure, metode, pravila), programi, projekti i budžeti plana, organizaciona struktura.

Plan i program predavanja

1. Osnove odnosa s javnošću

 • Definicija i delokrug odnosa s javnošću
 • Odnos marketinga, oglašavanja i odnosa s javnošću
 • Ciljna javnost
 • Funkcije PR menadžera
 • Odnosi s medijima i vrste medija 
 • Definisanje strategija i taktika
 • Evaluacija i merenje efikasnosti i efektivnosti odnosa s javnošću

 Onlajn PR

 • Pojam i strategija onlajn odnosa s javnošću
 • Veb-sajt kao PR alat
 • Upravljanje kompanijskim blogom
 • Društveni mediji i društvene mreže

2. Krizni PR

 • Pojam i vrste krize
 • Krizna situacija za PR i cilj kriznog PR-a
 • Komunikacija pre krize
 • Komunikacija za vreme i nakon krize
 • Krizni PR i mediji

 3. Korporativni identitet

 • Pojam korporativnog identiteta
 • Logo
 • Korporativne boje i tipografija
 • Vizitkarta i poslovna dokumentacija
 • Direktna prezentacija u skladu sa korporativnim identitetom
 • Korporativni dizajn vozila, uniformi, enterijera i eksterijera

 4. Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija

 • Pojam, vrste i organizatori specijalnih događaja
 • Planiranje i organizovanje događaja
 • Poslovni događaji
Kurs PR and Business Communication
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se