Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Agilno liderstvo

Postoje različite metodologije upravljanja projektima. Jedna od metodologija kojima je posvećen poseban kurs jeste metodologija agilnog upravljanja projektima. Agilno upravljanje ili agilno liderstvo je metoda upravljanja projektima koje su u osnovi vodeće tehnike, procesi i pravila upravljanja projektom. 

Agilno liderstvo je jedna od prepoznatljivih metodologija rukovođenja projektima i smatra se najprikladnijom metodom za one projekte koji zahtevaju iterativno i inkrementalno rukovođenje. Agilno upravljanje je vrsta procesa u kom se teži izdavanju zahteva i rešavanju zadatog uz pomoć samoorganizovanih i višefunkcionalnih timova. Svrha agilnog upravljanja se posebno istakla u isporuci rezultata složenih projekata. 

Agilno upravljanje projektima prihvata promene, te sadrži alate koji projektnim timovima omogućavaju da iterativnim načinom rada brzo reaguju i bolje odgovore na neizvesnost izvođenja projekata. 

Projektni timovi različitih industrija sve više koriste agilni pristup u realizaciji projekata. Tako se praksa agilnog upravljanja, koja je nekada bila svojstvena za razvoj softvera, danas upotrebljava i na projektima u oblasti obrazovanja, zdravstva, farmacije, građevine i dr. Zahvaljujući agilnom upravljanju moguće je već u početnim, ranim fazama postići isporuku željenog proizvoda ili usluge koja se projektom želi postići. Osim toga, agilnost u upravljanju podrazumeva i brzu adaptaciju i evolutivni razvoj proizvoda projekta, zbog čega ova metoda danas jeste jedna od vodećih kada je reč o savremenom upravljanju projektima

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Agilno liderstvo

Kurs Agilno liderstvo je organizovan u četiri celine. U okviru prve celine biće obrađene različite tematske oblasti koje se tiču uspešnosti projekata i izazova interdisciplinarnih znanja koja svaki projekat ima. Osim toga, govoriće se i o različitim oblastima koje se primenjuju u slučajevima agilnog liderstva, kao i o onim najzastupljenijim metodama.

Druga celina kursa Agilno liderstvo predstaviće one metode koje se smatraju suprotnim agilnom upravljanju, kakva je Waterfall metoda. Biće reči o prednostima agilnih metoda nad Waterfall metodom. U okviru ove celine biće ukazano i na ono što se najčešće izostavlja u obukama o agilnom liderstvu, a što je veoma važno usvojiti. 

Treća celina kursa tiče se osnovnih principa i primera agilnih pristupa prilikom upravljanja projektom. Neki od pristupa u okviru agilnog upravljanja o kojima će biti više reči jesu PMI Agile, Scrum (i Scrum-ban) metoda, zatim Lean metoda, XPM i Kanban metoda agilnog upravljanja projektima. 

Četvrta celina kursa posvećena je perspektivama integrisanih pristupa različitih metodologija, kao što su Agile-Waterfall i Agile-PMI. Tako će u okviru ove celine biti obrađene teme kao što je ona koja se odnosi na savremene trendove integracija metodologija. Biće priče o mogućnosti korišćenja agilnog pristupa i o njegovim prednostima. Osim toga, upoznaćete se i sa nekim od segmenata u kojima može doći do tzv. hibridizacije sa PMI PMBOK, tj. PMI standardima za upravljanje programom ili portfoliom. Jedna od tema u okviru četvrte celine tiče se i uloge PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravljanju projektima. Osim toga, predstavićemo i različite primere upravljanja integrisanom metodologijom (odnosno PMI i Scrum). 

Jedan od ciljeva ovog kursa je da vam približi terminologiju i primenu agilnih metoda u praksi. Zahvaljujući ovom kursu bićete u prilici da prevaziđete probleme koji mogu nastati u radu projektnih timova. Pored toga, kroz različite prakse spoznaćete na koji način je moguće razviti sopstveni hibridni model, ali i na koji način unaprediti komunikaciju sa drugim učesnicima u primeni agilnih metoda. 

Kurs Agilno liderstvo odgovoriće na pitanja:

Zbog čega je mali procenat projekata koji budu uspešni?

Neki od najčešćih problema na koje projektni timovi nailaze usled rada na projektu jesu nejasni i nedefinisani ciljevi projekta koji su postavljeni. Takođe, jedan od razloga mogu biti nekompletni i nejasno postavljeni zahtevi pred učesnike na projektu. Osim ovih, navode se i nedefinisani i nejasni zahtevi za promenama u situacijama kada su one neophodne. Problem pokretne mete ili ciljeva koji se menjaju tokom izvođenja projekta može biti jedan od razloga zbog kojih jedan projekat nema uspešnu realizaciju i izvršenje. Nerealne procene resursa i nepostojanje podrške menadžmenta samo su neki u nizu problema koji ometaju uspešnu realizaciju projekta. Ovome svemu treba dodati i lošu komunikaciju i tehnološku nekompetentnost. 

Koji su osnovni principi agilnog liderstva?

Moguće je pobrojati nekoliko osnovnih principa agilnog liderstva. Takav je fokus na vrednosti za korisnika, odnosno stavljanje u istu ravan vizije projekta, proizvoda i tima kako bi se brže i povoljnije isporučila bolja vrednost. Drugi agilni princip jesu male serije, odnosno kreiranje toka vrednosti ka korisniku, deleći isporuke u male inkremente. Osnovni principi agilnog liderstva jesu i mali integrisani timovi koji intenzivno sarađuju direktnu komunikaciju, sa različitim ulogama u integrisanim, samoorganizovanim i samodisciplinovanim timovima. Jedan od agilnih principa jesu i mala, kontinuirana poboljšanja, kroz koje se timovi prilagođavaju promenama i uče iz njih. Isporuka vrednosti korisniku zahvaljujući agilnom projektnom upravljanju jeste pravi proizvod u pravo vreme i po pravoj ceni, sa očekivanim kvalitetom. 

Koje su promene u razmišljanju neophodne kako bi se prešlo sa tradicionalnog na agilan pristup u upravljanju projektima?

Za razliku od tradicionalnog upravljanja projektima, u kom je fokus na planovima i artefaktima, agilni projektni menadžment usredsređuje se na zadovoljstvo korisnika i interakciju sa njima. Promene se kontrolišu putem korektivnih akcija u okviru tradicionalnog upravljanja projektima, dok se kod agilnog liderstva odgovor na promenu događa putem adaptivne akcije. Progresivna obrada i parcijalno planiranje jesu nešto što je svojstveno agilnom upravljanju, što je u suprotnosti sa monumentalnim planiranjem unapred. Kod tradicionalnog projektnog upravljanja pregovarana je isporuka, dok se u slučaju agilnog upravljanja prioritizuje isporuka prema potrebi korisnika. Za agilno upravljanje svojstvena je saradnja u samodisciplinovanim i samoorganizovanim timovima, dok je u slučaju tradicionalnog upravljanja reč o kontroli koja se odvija odozgo nadole. Jedna od posebno bitnih promena koje je potrebno izdvojiti jesu promene u tumačenju metrika. Kod agilnog liderstva smatra se da je suštinska metrika bazirana na vrednosti za korisnika, dok u slučaju tradicionalnog upravljanja projektima nema kontrole dodatne vrednosti za korisnika. 

Polaznik pohađa kurs Agilno liderstvo

Plan predavanja:

 • Uvod o agilnom upravljanju projektima
  • Uspešnost projekata
  • Izazovi višedomenskih znanja
  • Nastanak, razvoj, savremeni pristup
  • Oblasti najčešće primene
  • Najzastupljenije agilne metode – udruženja, sertifikacije i sl.
 • Agilne metode nasuprot Waterfall pristupu
  • Prednosti
  • Šta se preskače u obukama za agilno upravljanje
 • Osnovni principi i primeri agilnih pristupa upravljanja projektom
  • PMI Agile
  • SCRUM
  • Lean
  • XPM
  • Kanban
 • Perspektive integrisanih pristupa Agile-Waterfall i Agile-PMI
  • Savremeni trendovi integracije metodologija
  • Mogućnosti korišćenja i prednosti agilnog pristupa
  • Segmenti u kojima može doći do „hibridizacije” sa PMI PMBOK, odnosno PMI segmentima za upravljanje programom/portfoliom
  • Uloga PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravljanja projektima
 • Case Study

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se