SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Consumer Behavior

Ponašanje potrošača se odnosi na kupovne navike pojedinca ili određene grupe ljudi sa sličnim karakteristikama i praćenje njihovog ponašanja, interesovanja i generalno faktora koji utiču na njih prilikom kupovine. Kompanije razvijaju čitave strategije i troše dosta resursa kako bi razumele svoje kupce na adekvatan način i pružile im relevantan proizvod ili uslugu.

Ovaj kurs ne treba da vam ukaže tačno na osobu koja će obaviti kupovinu, već da vam pomogne da odredite kako dolazi do vaše prodavnice, na koji način obavlja kupovinu, koliko često, koje su njegove navike, interesi i sl. i kako to da iskoristite u poslovanju. Razumevanje načina na koji se potrošači ponašaju jeste od ključne važnosti za kompaniju i brendove, jer svaki potrošač ima drugačiji način razmišljanja, drugačiji proces kroz koji prolazi prilikom kupovine, reakcije i sl., zato razumevanje ovih i još mnogih drugih stvari omogućava kompanijama da komuniciraju sa ciljnom grupom na jedan produktivan način i isporuče im ono što žele. 

U okviru kursa Consumer Behaviour polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi, faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe će se polaznici upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

Opis i cilj kursa Consumer Behaviour

Kurs Customer Behaviour je podeljen u dva modula – ponašanje krajnjih potrošača i ponašanje organizacija kao potrošača. U prvom modulu, na samom početku kursa biće jasnije objašnjeno zašto je veoma bitno poznavati potrošače dobro, definisaće se karakteristike ponašanja potrošača, koje sve vrste potrošača postoje, kako se opredeljuju za kupovinu, kao i koja je ključna razlika između kupca, korisnika i potrošača. Dalje, biće prikazana teorija hijerarhija potreba prema Maslovu, proces motivacije, njen značaj iz ugla potrošača, kao i kako to može uticati na njegovo donošenje odluke o kupovini. Poslednja nastavna jedinica prvog modula govori o faktorima ponašanja krajnjih potrošača, tačnije koji su to sve osnovni faktori koji utiču na ponašanje potrošača i kako izgleda proces odlučivanja prilikom kupovine.

Na početku drugog modula biće objašnjen pojam organizacije, njene osnovne karakteristike, karakteristike poslovnih tržišta i izvedene tražnje na tržištu, gde će takođe biti obrađeni tipovi organizacija kao potrošača, a poseban fokus će biti na proizvodno-uslužnim, trgovinskim, neprofitnim i državnim organizacijama. Dalje, biće detaljno predstavljeni osnovni ciljevi koje organizacija kao potrošač može da ima prilikom kupovine, gde će fokus biti na osnovnim motivima za kupovinu, tačnije racionalnim i emocionalnim motivima koji imaju veoma bitnu ulogu u procesu kupovine. Na samom kraju kursa biće prikazani interni i eksterni faktori ponašanja organizacije koja se nalazi u ulozi potrošača, odnosno biće objašnjen uticaj individualnih, grupnih i organizacionih faktora, kao i uticaj faktora makrookruženja.

Cilj kursa jeste da se polaznik upozna sa osnovama ponašanja krajnjih potrošača, osnovnim potrebama i motivima koji utiču na ponašanje krajnjih potrošača, osnovnim faktorima koji uslovljavaju ponašanje krajnjih potrošača, kao i da se upozna sa procesom donošenja odluke o kupovini na finalnom tržištu. Pored toga, cilj je i da se polaznik sa osnovama ponašanja organizacija u ulozi potrošača, sa osnovnim potrebama i motivima koji utiču na ponašanje organizacija, kao i da sazna koji su osnovni faktori koji uslovljavaju ponašanje organizacija u ulozi potrošača. 

Kurs Consumer Behaviour će vam odgovoriti na pitanja:

Zašto je veoma bitno da kompanija dobro poznaje ponašanje ciljnih grupa?

Veoma prosto, na osnovu informacija koje imate o ciljnoj grupi imate mogućnost da razumete svoje potrošače, da saznate i, što je još bitnije, predvidite šta je to što će ih motivisati i koji su to faktori koji utiču na donošenje odluke o kupovini. Kada govorimo o motivima krajnjih potrošača, odnosno o načinu kako da ih motivišemo da izvrše određenu akciju, neophodno je da naglasimo da svaka potreba mora biti stimulisana adekvatno pre nego što postane motiv. Stimulisanje određenih potreba možemo prouzrokovati internim, ali i eksternim stimulansima. Interni stimulansi obuhvataju fiziološke i emocionalne motive, dok eksterni stimulansi podrazumevaju racionalne i neracionalne motive.

Koji su faktori ponašanja potrošača i kako ih možemo grupisati?

Suština marketinga jeste da zadovolji određenu potrebu potrošača, što znači da je potrebno da sprovede istraživanje tržišta pre puštanja bilo kog proizvoda ili usluge. Istraživanje, u zavisnosti od potrebe, može da obuhvati različite informacije i podatke, životni stil potrošača, godine, pol, grad u kojem žive, čime se bave, koja su im interesovanja itd. Neka uopštena analiza potrošača će najčešće podrazumevati da o svojim potrošačima saznate sledeće: šta kupuju, ko i gde, razlog kupovine, na koji način donose odluku, koliko često kupuju itd. Upravo iz ovog razloga, definisano je šest grupa različitih faktora koji utiču na ponašanje potrošača, a to su: geografski, psihološki, demografski, ekonomski, društveni i situacioni faktori. 

Koja tri osnovna tipa organizacije kao potrošača razlikujemo?

Razlikujemo tri osnovna tipa organizacije kao potrošača, a to su profitne organizacije iliti proizvodno-uslužne organizacije, neprofitne organizacije i državne organizacije.

  • Profitne organizacije se odnose na sve organizacije koje obavljaju kupovinu različitih resursa kako bi proizvodile i prodavale svoje proizvode ili usluge, a da pritom ostvaruju neku vrstu profita.
  • S druge strane imamo neprofitne organizacije, koje takođe obavljaju kupovinu i koriste proizvode ili usluge drugih kompanija, ali s ciljem obavljanja humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti. Za razliku od profitnih organizacija, neprofitne nisu orijentisane na ostvarenje profita prodajom.
  • Treća i poslednja podela – državne organizacije – odnosi se na državne institucionalne jedinice koje postoje na svim nivoima države, fondove socijalnog osiguranja i neprofitne institucije koje kontrolišu i finansiraju državne jedinice.

Plan i program predavanja

1. Ponašanje krajnjih potrošača

  • Uvod u ponašanje potrošača – koje vrste potrošača postoje i definisanje ponašanja potrošača
  • Potrebe i motivi krajnjih potrošača
  • Faktori ponašanja i proces odlučivanja krajnjih potrošača prilikom kupovine

2. Ponašanje organizacija kao potrošača

  • Organizacije kao potrošači
  • Potrebe i motivi organizacija kao potrošača
  • Faktori ponašanja i proces odlučivanja organizacija kao potrošača

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se