Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels

Kako bi jedno poslovanje bilo vidljivo danas, neophodno je da ono bude predstavljeno na što većem broju marketinških kanala, o čemu govori integrisani marketing. Ti kanali mogu biti tradicionalni, zatim offline mediji, kakvi su bilbordi, štampani materijali, novine, časopisi i dr., a mogu biti i online, tj. virtuelni kanali komunikacije. Posedovanje kanala može biti od velikog značaja za jedno poslovanje – misli se pre svega na kreiranje i funkcionalno korišćenje online kanala pri komunikaciji sa kupcima/korisnicima. U takve online kanale spadaju sajtovi kompanija, blogovi, email marketing, ali i poslovni profili na različitim društvenim medijima. 

Plasiranje prodajnih i drugih poruka preko ovih kanala doprinosi poslovanju, pre svega u smislu bolje komunikacije sa korisnicima/kupcima, ali i u kontekstu veće svesti potrošača o poslovanju, njegovoj poslovnoj politici, ideji, kvalitetu i dr. Potrošači danas preferiraju da na jednostavan i brz način stignu do relevantnih podataka o određenom poslovanju, te ne čudi što jedno ozbiljno poslovanje mora imati više kanala komunikacije koje će koristiti u marketinške svrhe. Pritom, svi medijski kanali u komunikaciji jednog poslovanja moraju biti adekvatno udruženi i sinhronizovani. Na taj način se ostvaruje integrisan marketing, koji preko različitih kanala ostvaruje potrebe i ciljeve poslovanja. Međutim, ovde se postavlja pitanje na koji način upravljati različitim digitalnim i tradicionalnim kanalima ali tako da oni budu funkcionalno sinhronizovani i da svi odgovore na strateške ciljeve poslovanja. Ovo je jedno od osnovnih pitanja na koje će odgovoriti kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels.

Opis i cilj kursa Integrating Digital Media and Marketing Channels

Integrisani marketing na digitalnim medijima i marketinškim kanalima objašnjava detaljnije i o razdvojenim terminima kao što su marketinški kanali i tehnike promocije. Zato ćete na samom početku kursa moći da se upoznate sa različitim tehnikama promocije na različitim kanalima komunikacije. Od posebne važnosti za razumevanje integrisanog marketinga u savremenom digitalnom kontekstu jeste pravljenje jasne distinkcije između različitih tipova medijskih kanala kao što su plaćeni kanali, zarađeni kanali, posedovani kanali i društveni mediji. 

Integrisani marketing na digitalnim kanalima može da bude predstavljen kao komunikacija koja se vodi preko jednog ili više kanala. Međutim, integrisani marketing, posebno kada je reč o razvijenim poslovnim modelima i kompleksnim marketinškim strategijama, može biti i cross-channel (ukršteni) i omni-channel (sveobuhvatno prožeti) oblik izvedene komunikacije između kompanije i korisnika/kupca. U okvirima cross-channel komunikacije biće reči o različitim načinima preko kojih jedna kompanija može ostvariti komunikaciju sa klijentima, ali i o optimizaciji različitih online nastupa. Kao nešto kompleksniji oblik integrisane marketinške komunikacije, omni-channel komunikacija predstavljena je kroz sinhronizaciju marketinga i prodaje, ali i preko objedinjene baze podataka kako online, tako i offline prodaje u okvirima jednog automatizovanog softvera CRM-a.

Zahvaljujući ovom kursu, uverićete se zbog čega je bitno dobro poznavati kupca, odnosno korisnika jednog poslovanja. Osim toga, od posebne važnosti za integrisanje marketinških kanala jeste i poznavanje putanja korisnika i svih onih dodirnih tačaka koje klijent poslovanja ima sa kompanijom koja se reklamira. Poznavanje klijenta poslovanja podrazumeva ne samo poznavanje njegovih kupovnih navika ili putanja online kretanja već i online kanala kojima se služi i preko kojih komunicira. Kao i u svakij komunikaciji, i u integrisanom marketingu na digitalnim kanalima mogu se pojaviti različiti problemi. Jedan od njih može biti integracija društvenih medija i poslovanja. 

Zato je jedan od glavnih ciljeva ovog kursa da predstavi različite načine povezivanja digitalnih marketinških kanala, da ukaže na kompleksnost postupka njihove integracije, ali i da detektuje koristi koje savremena poslovanja mogu da imaju kroz ulaganje u ove marketinške strategije. Osim toga, zamisao kursa je da omogući samostalno osmišljavanje poslovnog nastupa preko integrisanih digitalnih medijskih i marketinških kanala. 

Kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels odgovoriće na pitanja:

Koji medijski kanali se smatraju zarađenim medijima?

Pod zarađenim medijima (earned media) mogu se smatrati svi medijski kanali i sadržaji koji su posledica dugogodišnjeg građenja reputacije brenda ili poslovanja kod korisnika, kao i poverenja korisnika. Ovo mogu biti čak i sadržaji preko kojih je kompanija želela da edukuje svoje korisnike ili da im pruži određenu dodatnu korist. Pod zarađenim sadržajem ili medijem podrazumevaju se i pregledi, servisi za lokacijsko obeležavanje poslovanja, ali i sve kreirane objave koje se odnose na jedno poslovanje i koje, kao medijski sadržaji, utiču na kreiranu sliku o poslovanju u javnosti. Dakle, zarađeni mediji jednog poslovanja jesu svi oni mediji koji podrazumevaju neplaćene objave koje je neko drugi pokazao na svom kanalu komunikacije i time promovisao ili reklamirao poslovanje.

Kako se mogu ostvariti promotivni ciljevi preko multi-channel komunikacije?

Pod multi-channel komunikacijom i tehnikama promocije misli se na korišćenje pojedinačnih kanala komunikacije, što zahteva strateško poznavanje i pozicioniranje svakog planiranog kanala prema načinu komunikacije i tehnici promocije. Takođe, multi-channel komunikacija i tehnike promocije podrazumevaju i iskustvo u definisanju ciljeva koji treba da budu usaglašeni sa mogućnostima pojedinačnih kanala komunikacije i tehnikama promocije. Jedno od neophodnih iskustava prilikom kreiranja multi-channel komunikacije poslovanja jeste poznavanje načina komunikacije na različitim digitalnim kanalima komunikacije, kao i metoda i načina prilagođavanja sadržaja ili poruka konkretnom mediju, a zatim i definisanje adekvatnih (kvalitativnih) načina praćenja efekata i konačne optimizacije efekata svakog pojedinačnog kanala komunikacije i tehnike promocije.

Kako se optimizuje cross-channel komunikacija?

Unakrsni kanali komunikacije jednog poslovanja podrazumevaju korišćenje više digitalnih kanala komunikacije. Ovi kanali komunikacije trebalo bi da imaju definisane strategije koje se objedinjuju upotrebom različitih promotivnih aktivnosti. Osim toga, ono što karakteriše dobro optimizovane online nastupe kompanija jesu ciljevi koji mogu da povećaju i poboljšaju efekte različitih kanala komunikacije i tehnika promocije. Cross-channel komunikacija jedne kompanije podrazumeva objedinjavanje načina komunikacije kroz različite promotivne aktivnosti, ali i unapređivanje sadržaja/poruka upotrebom onih najboljih praksi sa različitih kanala komunikacije. I konačno, dobro optimizovana komunikacija preko unakrsnih kanala komuniciranja podrazumeva praćenje unapređenih efekata i optimizaciju kanala komunikacije i tehnika promocije pojedinačnim unapređivanjem svake promotivne akcije na osnovu prethodnog iskustva iz drugih promotivnih aktivnosti.

Plan i program predavanja

1. Marketing Channels & Media Channels

2. Single-Channel komunikacija (platforme)

3. Multi-Channel komunikacija (sajt)

4. Cross-Channel komunikacija

  • Optimizacija kanala
  • Integracija kanala komunikacije – Multikanali/Omnikanali

5. Omnikanali komunikacije

  • Integracija kanala komunikacije preko dodirnih tačaka sa korisnikom
  • Jedinstveno praćenje korisnika – Single Customer View (SCV)

6. Selekcija online kanala komunikacije 

7. Studija slučaja – Integrisani pristup vođenju online medija 

  • Proces integracije digitalnih medija

8. Problemi integracije društvenih medija sa biznisom

9. Strategija integracije online kanala komunikacije

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se