Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs B1 Level German

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Plan i program

1. Modul 1 – Wünsche und Träume

 • Reflexiv- und Reziprokpronomen – Povratne i recipročne zamenice
 • Das Interview
 • Äsop Fabeln – Ezopove basne
 • Konjunktiv II Präteritum - Konjunktiv II preterit
 • Konjunktiv II Präteritum Modalverben – Konjunktiv II preterit modalnih glagola
 • Die drei Faulen

2. Modul 2 – Studieren und Feiern

 • Passiv mit Modalverben – Pasiv sa modalnim glagolima
 • Der Text
 • Der Text
 • Präpositionen der Zeit – Vremenski predlozi
 • Komparation der Adjektive – Poređenje prideva
 • Der Text

3. Modul 3 – Lebensräume

 • Relativsatz – Relativne rečenice
 • Der Text
 • Korrelation mit “wenn” und “je desto” – Korelacija veznika “wenn” i “je desto”
 • ”Weil” und “denn” Sätze -  “Weil” i “denn” rečenice
 • Der Text
 • “Obwohl” und “trotzdem” Sätze – “Obwohl” i “trotzdem” rečenice

4. Modul 4 – Arbeit und Schlaf

 • “Wenn” und “als” Sätze – “Wenn” i “als” rečenice
 • Plusquamperfekt – Pluskvamperfekat
 • Der Text
 • Konjunktiv II der Vergangenheit – Konjunktiv II prošlog vremena
 • Der Text
 • Antonyme – Antonimi

5. Modul 5 – Nacht und Sterne

 • Finalsätze – Finalne rečenice
 • Der Text
 • Das gleiche Verb mit verschiedenen Vorsilben – Isti glagoli sa različitim prefiksima
 • Fit für das Leseverstehen – Spremni za testove čitanja na nivou B1
 • Fit für das Schreiben – Spremni za pisanje tekstova na nivou B1
 • Fit für das Sprechen – Spremni za usmeni deo ispita B1

    4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

    Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.