SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs B1 Level German

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Plan i program

1. Modul 1 – Wünsche und Träume

 • Reflexiv- und Reziprokpronomen – Povratne i recipročne zamenice
 • Das Interview
 • Äsop Fabeln – Ezopove basne
 • Konjunktiv II Präteritum - Konjunktiv II preterit
 • Konjunktiv II Präteritum Modalverben – Konjunktiv II preterit modalnih glagola
 • Die drei Faulen

2. Modul 2 – Studieren und Feiern

 • Passiv mit Modalverben – Pasiv sa modalnim glagolima
 • Der Text
 • Der Text
 • Präpositionen der Zeit – Vremenski predlozi
 • Komparation der Adjektive – Poređenje prideva
 • Der Text

3. Modul 3 – Lebensräume

 • Relativsatz – Relativne rečenice
 • Der Text
 • Korrelation mit “wenn” und “je desto” – Korelacija veznika “wenn” i “je desto”
 • ”Weil” und “denn” Sätze -  “Weil” i “denn” rečenice
 • Der Text
 • “Obwohl” und “trotzdem” Sätze – “Obwohl” i “trotzdem” rečenice

4. Modul 4 – Arbeit und Schlaf

 • “Wenn” und “als” Sätze – “Wenn” i “als” rečenice
 • Plusquamperfekt – Pluskvamperfekat
 • Der Text
 • Konjunktiv II der Vergangenheit – Konjunktiv II prošlog vremena
 • Der Text
 • Antonyme – Antonimi

5. Modul 5 – Nacht und Sterne

 • Finalsätze – Finalne rečenice
 • Der Text
 • Das gleiche Verb mit verschiedenen Vorsilben – Isti glagoli sa različitim prefiksima
 • Fit für das Leseverstehen – Spremni za testove čitanja na nivou B1
 • Fit für das Schreiben – Spremni za pisanje tekstova na nivou B1
 • Fit für das Sprechen – Spremni za usmeni deo ispita B1

    4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

    Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

    Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

    Prijavite se