Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Modul Management and Business

Za pokretanje bilo kog poslovnog modela neophodno je poznavati osnove upravljanja. Menadžment i biznis jesu dve oblasti koje su neraskidivo povezane. Zato upravljanje poslovanjem jeste osnovna oblast koju svaki budući preduzetnik mora da savlada i usvoji. Dobro upravljanje poslovanjem podrazumeva jasno definisanje okruženja i organizacione kulture jednog poslovanja. 

Osnovno znanje o menadžmentu je važno, bilo da se govori o različitim poslovnim okvirima, bilo da je reč o tradicionalnim ili digitalnim modelima poslovanja. Zato je važno da i najmanje poslovno angažovanje, pa čak i upravljanje jednim projektom, odgovara sistemima poslovnog upravljanja, odnosno da na najbolji mogući način odgovori uslovima, tendencijama i potrebama tržišta.

Usled toga, pre pokretanja jednog biznisa važno je da se odgovori na sva pitanja koja se tiču definisanja menadžerske sredine i organizacione kulture, ali i da se ovlada funkcijama planiranja i organizovanja radnih aktivnosti i resursa u okviru jednog poslovanja, kao i funkcijama rukovođenja njima. I konačno, posebnu pažnju svaki menadžment i biznis moraju da posvete funkciji precizne i konstantne kontrole. 

Menadžment se tumači kao multidisciplinarna naučna oblast preko koje se može doći do saznanja na koji način je moguće analizirati, formulisati, izvoditi i kontrolisati radne aktivnosti zarad postizanja konkretnih poslovnih (menadžerskih) ciljeva. 

Bilo da ste pokrenuli samostalni poslovni projekat, tj. biznis, ili planirate da ga pokrenete, u okviru ove oblasti imaćete priliku da se susretnete sa svim važnim konceptima zahvaljujući kojima se uspešno definišu menadžerski ciljevi jednog poslovanja. 

Opis i cilj modula Management and Business

Jedno od prvih pitanja na koja je neophodno da se odgovori jeste pitanje u kom okruženju se nalazi organizacija. Definisanje menadžerske sredine i organizacione kulture podrazumeva nekoliko oblasti tumačenja koje je potrebno proučiti pre pokretanja bilo kakvog poslovnog modela. 

Prva oblast odnosi se na analizu okruženja organizacije. Sa tim u vezi, trebalo bi uzeti u obzir definisanje svih onih elemenata koji se tiču eksternog okruženja, a potom i internog okruženja. Okruženja u kojima nastaje jedan biznis najčešće jesu osnovni preduslovi i imaju posebnu važnost za putanju razvoja jednog poslovanja, ali i za oblike upravljanja njime. Koliko je važno detaljno preispitati okruženje jednog biznisa, toliko je bitno i minuciozno analizirati i definisati sve one snage, slabosti, prilike i pretnje u jednom poslovnom okviru. Način kako se upravlja jednim poslovanjem pitanje je pojma organizacione kulture, zbog čega će posebna pažnja biti posvećena definisanju, ali i jasnom objašnjenju oblika organizacione kulture. 

Kako se svaki preduzetnik prilikom upravljanja jednim biznisom susreće sa nekoliko funkcija, i oblast pred vama će biti koncipirana tako da jasno definiše nekoliko važnih upravljačkih funkcija. Prva funkcija koja će ovom prilikom biti razmatrana jeste funkcija planiranja. Planiranje jednog biznisa obuhvata postavljanje ciljeva, stvaranje posvećenosti za potrebe realizacije ciljeva, pripremanje efektivnih akcionih planova, zatim praćenje napredovanja u ostvarivanju tih ciljeva, dok se paralelno teži održavanju fleksibilnosti u ukupnoj funkciji planiranja. 

Naredna funkcija je jedna od složenih aktivnosti menaždmenta i tiče se organizovanja. U okviru organizovanja obuhvaćeno je više aktivnosti koje se odnose na definisanje poslova, podelu rada, kreiranje strukture, tj. departmentalizaciju, koordinaciju i, konačno, organizovanje razvoja i svih promena u jednoj organizaciji. 

Funkcija rukovođenja tiče se ponašanja pojedinaca u radnom procesu. Osnova funkcije rukovođenja je organizaciono ponašanje koje podrazumeva teme kao što su ličnost, karakter, temperament, stavovi, motivacija, učenje, stilovi rukovođenja, organizaciona sredina itd. 

Funkcija kontrole u menadžmentu odnosi se na različita shvatanja, među kojima je i ono u okviru kog se kontrola posmatra kao vlast iza koje stoje propisi, ali i sankcije. Kontrola je važna jer se zahvaljujući njoj proverava učinak u odnosu na prethodno postavljene standarde u jednom menadžmentu i biznisu. Zahvaljujući ovoj funkciji, moguće je okončati određeni menadžerski proces, ali i započeti nov.

U modulu pred vama imaćete priliku da se kroz jedan sažet i vrlo intenzivan predavački okvir upoznate ne samo sa osnovnim pojmovima i istorijatom menadžmenta već i sa svim funkcionalnostima koje menadžment i biznis podrazumevaju. 

Modul Menadžment i biznis odgovoriće vam na pitanja: 

Kako se klasifikuju menadžeri?

Menadžere je moguće klasifikovati u tri linije. Prva linija menadžera podrazumeva one pozicije koje se nalaze na najnižem nivou organizacije. Ova menadžerska linija upravlja radom zaposlenih koji ne pripadaju menadžerskim formacijama. Reč je o upravljanju radnim učinkom zaposlenih najnižeg nivoa – onih koji su odgovorni za proizvodnju robe i usluga. Uloga ove menadžerske linije jeste da nadgleda, podučava i nagrađuje, ali i da definiše i raspoređuje poslove i pravi operativne planove zasnovane na ciljevima srednjeg menadžmenta.

Menadžeri srednjeg nivoa jesu menadžeri odgovorni za definisanje i usklađivanje operativnih ciljeva sa opštim ciljevima. Menadžeri srednjeg nivoa zaduženi su za planiranje i raspoređivanje resursa, zatim za nadgledanje i upravljanje performansama pojedinaca i pojedinih menadžera koji im podnose izveštaj. Poslednja i najviša linija jeste top menadžment. Reč je o menadžerima koji su odgovorni za donošenje odluka za celu organizaciju i utvrđivanje planova koji utiču na celokupnu organizaciju.

Kakav je koncept novih (tradicionalno-digitalnih) poslovnih organizacija? 

U okviru savremenih poslovnih organizacija došlo je do promene u organizacionim i upravljačkim okvirima. Savremena poslovanja postala su znatno dinamičnija i fleksibilnija u odnosu na ranije tradicionalne organizacije. Nove organizacije veći fokus stavljaju na veštine, a rad je definisan u smislu obaveza koje treba izvršiti. Za razliku od tradicionalnih organizacija, u kojima je orijentacija bila na pojedincu, kod novijih organizacionih modela veći fokus je na timskoj orijentisanosti. Privremeni poslovi su nešto što dominira u konceptu novih organizacija.

Vrlo je čest slučaj da zaposleni učestvuju u donošenju odluka, koje su u tradicionalnijim modelima organizovanja poslova bile prevashodno namenjene menadžerima. Savremeni koncept organizovanja poslovanja se sve manje oslanja na fiksno radno vreme, tj. radni dan nema jasno definisane radne sate. Novu organizaciju odlikuju i lateralni i umreženi odnosi, suprotno tradicionalnom organizacionom konceptu, koji je počivao na hijerarhijskim odnosima.

Koji su sadašnji trendovi i pitanja u okvirima menadžmenta?

Postoji nekoliko aktuelnih trendova i pitanja u vezi sa savremenim upravljanjem poslovanjima. Jedan od njih je trend globalizacije, odnosno uloga menadžmenta u internacionalnim organizacijama – vrlo često se susreće sa različitim političkim i kulturnim izazovima u poslovanju na umreženim tržištima. Posebno pitanje koje se sve više potencira jeste pitanje etike. Naglašeno je učenje etike, ali je i povećano kreiranje i korišćenje pravila etike u okvirima samih organizacionih struktura.

Osim toga, savremeni trendovi doveli su do različitosti kada je u pitanju radna snaga, te povećanja heterogenosti na radnom mestu. Preduzetništvo je proces u kome se pojedinac ili grupa organizovano trudi da stvori vrednost kako bi se kretala ka inovativnosti i jedinstvenosti. Stoga proces preduzetništva ima tendencije ka traganju za novim povoljnim prilikama, ka unošenju inovacija u proizvode ili usluge, pa čak i u načine poslovanja, a nezaobilazna je i tendencija ka stalnom rastu i praćenju savremenih tendencija u razvoju organizacija. 

Plan predavanja:

1. Uvod u menadžment i biznis tendencije

  • Definisanje posla menadžera 
  • Definisanje pojma menadžmenta
  • Model i osnovne funkcije menadžmenta
  • Osnovne podele menadžmenta
  • Definisanje pojma organizacije

2. Istorijat menadžmenta

  • Klasične teorije o menadžmentu
  • Bihevioralne teorije o menadžmentu 
  • Kvantitativne teorije o menadžmentu
  • Situaciona teorija mendžmenta

3. Sadašnji trendovi i pitanja o menadžmentu 
4. Definisanje menadžerske sredine i organizaciona kultura
5. Funkcija planiranja
6. Funkcija organizovanja
7. Funkcija rukovođenja
8. Funkcija kontrole 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se