Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs B2 Level German

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B2 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B2 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B2. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B2 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B2 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B2. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Plan i program 

1. Modul 1 – Sprache und Studium

 • Negation – Negacija
 • Relativsätze mit wer, was und wo – Relativne rečenice sa wer, was i wo
 • Der Text
 • Partizip I und II – Particip I i II
 • Erweiterte Partizipien - Prošireni participi
 • Der Text

2. Modul 2 – Leben in Deutschland

 • Infinitiv mit und ohne zu – Infinitiv sa i bez zu
 • Indefinitpronomen – Neodređene zamenice
 • Der Text
 • Indirekte Rede – Neupravan govor
 • Passiversatzformen – Alternativni oblici pasiva
 • Der Text

3. Modul 3 – Arbeit und Freizeit

 • Rektion der Verben – Rekcija glagola
 • Nomen und Adjektive mit Präpositionen – Imenice i pridevi sa predlozima
 • Der Text
 • Konditionalangaben – Kondicionalni veznici
 • Konzessivangaben – Koncesivni veznici
 • Der Text

4. Modul 4 – Gesundheitsförderung

 • Konsekutivangaben – Konsekutivni veznici
 • Das Pronomen „es“ – Zamenica „es“
 • Der Text
 • Präpositionen mit Genitiv – Predlozi sa genitivom
 • Funktionen von „werden“ – Upotreba glagola „werden“
 • Der Text

5. Modul 5 – Literaturwelten

 • Zweiteilige Konjunktionen – Dvodelni veznici
 • Der Text
 • Nomen-Verb-Verbindungen – Verbalne i nominalne fraze
 • Fit für das Leseverstehen – Spremni za testove čitanja na nivou B2
 • Fit für das Schreiben – Spremni za pisanje tekstova na nivou B2
 • Fit für das Sprechen – Spremni za usmeni deo ispita B2

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se