Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Marketing istraživanje i MIS

Istraživanje tržišta ili marketing istraživanje podrazumeva skup aktivnosti i tehnika koje se koriste radi prikupljanja informacija o ciljnoj grupi i generalno boljem razumevanju ciljnog tržišta na kojem kompanija želi da istupi. Kompanije ove podatke koriste radi kreiranja proizvoda ili usluga, unapređivanja već postojećih proizvoda ili usluga, poboljšanja korisničkog iskustva, privlačenja novih, potencijalnih kupaca, povećanja prodaje itd.

Istraživanje tržišta treba da bude obavezan proces u svakoj kompaniji, jer bez ikakvog istraživanja ne možete da razumete svoju ciljnu grupu. Možete imati informacije u nekim opštim njihovim karakteristikama, ali suštinski podaci ko su oni, šta ih zanima, na šta reaguju i sl. zahtevaju ozbiljno istraživanje i prikupljanje podataka.

Istraživanje tržišta može direktno da vrši kompanija ili može unajmiti posebne agencije koje su usko specijalizovane za različite procese istraživanja. Sam proces istraživanja se može vršiti na različite načine, u zavisnosti od toga koji je cilj istraživanja. Postoje anketa, različite vrste fokus grupa gde se vrši interakcija sa određenom grupom ljudi, više vrsta intervjua, testovi i drugi slični procesi.

Bez obzira na to o kojem se tipu istraživanja radi, primaran cilj svake kompanije koja sprovodi ispitivanje sama ili pomoću neke agencije jeste da se adekvatno razume i ispita tržište koje je povezano sa njihovim proizvodom i uslugom. Pomoću dobijenih podataka možemo videti reakciju potencijalnih kupaca, na osnovu čega se mogu prilagoditi marketinške i prodajne aktivnosti i utvrditi koje su to ključne karakteristike proizvoda ili usluga koje treba istaći, kao i koju poruku treba komunicirati.

Opis i cilj kursa Marketing istraživanje i MIS

Na samom početku kursa očekuje vas prvi modul koji se bavi marketing istraživanjem. U okviru njega pre svega biće objašnjeno šta u stvari predstavlja jedno marketing istraživanje i marketing analiza, koji je značaj marketing istraživanja, područja, organizacija i sam postupak marketing istraživanja, celokupan proces jednog istraživanja, kao i na koji način se rade uzorci i kako se mogu prikupljati podaci.

U drugom modulu se obrađuje sistem marketing istraživanja. Ovde će biti detaljno predstavljeno kroz konkretne primere kako se vrši istraživanje tržišta, na koji način se radi segmentacija i izbor ciljnog tržišta, kao i kako doći do podataka o potrošačima, odnosno o njihovom zadovoljstvu. Pored toga, biće prikazani različiti načini istraživanja i merenja tražnje, analiziranja konkurencije, kao i istraživanje konkurentnosti jedne organizacije.

Treći modul se fokusira na međunarodna marketing istraživanja, tačnije na sam proces obavljanja međunarodnog istraživanja, ali i na faze i izvore podataka koje možemo prikupiti u međunarodnom marketing istraživanju. Takođe, biće objašnjen odnos međunarodnih marketing istraživanja i međunarodnog marketing informacionog sistema (MMIS), kao i istraživanje međunarodnog okruženja.

Četvrti modul obrađuje različite marketing informacione sisteme, tačnije koje su ključne karakteristike i komponente marketing informacionih sistema, kako se implementira, na koji način se vrši analiza korišćenjem ovog sistema, kao i koji sve informacijski podsistemi postoje.

Poslednji i peti modul objašnjavaju koja je uloga informacionih tehnologija u marketing istraživanju, koji sve sistemi za automatizaciju prodaje postoje, kao i šta predstavlja Data Mining. Cilj kursa je da se polaznici upoznaju pre svega sa značajem marketinškog istraživanja i koja je njegova uloga u poslovanju jedne kompanije, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Pored toga, polaznici će biti upoznati sa procesom marketinškog istraživanja i biti u mogućnosti da sprovode ceo proces marketinškog istraživanja u okviru određene organizacije, uz stečena znanja i veštine. Pored toga, jedan od ciljeva je takođe da se polaznici upoznaju i nauče da rade u marketing informacionim sistemima, da znaju koje su ključne karakteristike i komponente, kao i da primene dobijene podatke u praksi.

Kurs Marketing istraživanje i MIS će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je marketing istraživanje i kako izgleda njegov proces?

Marketing istraživanje obuhvata različite vrste istraživanja, gde kompanija koja sprovodi istraživanje ima mogućnost, pored praćenja trendova na tržištu, da prati gde je i šta radi konkurencija, da prikupi podatke o svojoj ciljnoj grupi. To se odnosi na neke opšte karakteristike, kao što su godine, pol, mesto stanovanja i sl., neka interesovanja, hobiji, vrednosti za koje se oni zalažu, način na koji obavljaju kupovinu i sl. Kada govorimo o samom procesu marketing istraživanja, u kursu će biti objašnjen pristup Filipa Kotlera, a on obuhvata sledeće faze:

 • definisanje ciljeva i predmeta istraživanja;
 • razrada plana istraživanja;
 • prikupljanje podataka;
 • obrada i analiza podataka;
 • prezentacija rezultata i izrada izveštaja.

Na koji način možemo segmentirati i definisati ciljnu grupu?

S obzirom na trenutno stanje u ekonomiji, adekvatno i precizno definisana ciljna grupa je važnije nego ikada pre. Ukoliko čujete od neke kompanije da su im ciljni kupci svi, to prosto nije tačno, niti je dobro, jer se resursi troše na grupe ljudi koji nisu zainteresovani za taj proizvod ili uslugu. Ciljanje određene grupe ljudi ne znači nužno da u potpunosti isključujete ostale ljude koji ne odgovaraju postavljenim kriterijumima i da ne mogu u nekom trenutku da obave kupovinu proizvoda ili usluge, već da sve marketinške resurse usmeravate ka određenoj grupi ljudi za koje postoji najveća mogućnost da će obaviti kupovinu i postati stalni potrošači brenda. Kriterijumi za segmentaciju tržišta mogu biti:

 • demografski,
 • geografski,
 • ekonomski,
 • sociološki i
 • psihološki.

Kako vodeće internacionalne kompanije razvrstavaju svoja marketinška istraživanja i koje su faze procesa međunarodnih marketing istraživanja?

Ukoliko kompanija želi da posluje van svoje matične države, neophodno je da se obavi adekvatno istraživanje na tržištima na koja kompanija širi svoje poslovanje, prilagođavanje određenom tržištu, kao i primena međunarodne marketinške strategije. Vodeće internacionalne kompanije svoje marketing istraživanja dele u 5 grupa:

 • I grupa istraživanja obuhvata istraživanja ekonomske propagande;
 • II grupa istraživanja obuhvata istraživanja ekonomičnosti poslovanja i kompanijska istraživanja;
 • III grupa istraživanja obuhvata istraživanja kompanjske odgovornosti;
 • IV grupa obuhvata istraživanja proizvoda;
 • V grupa obuhvata istraživanja prodaje i tržišta;

Sam proces međunarodnih marketing istraživanja podrazumeva 5 faza, a to su definisanje problema i ciljeva istraživanja, razrada plana istraživanja, prikupljanje informacija, analiza, sinteza i prognoziranje i prezentacija rezultata istraživanja.

Šta je MIS i koje su ključne faze procesa razvoja?

Danas je poslovanje bilo koje kompanije nezamislivo bez upotrebe savremenih tehnologija. MIS je skraćeno od Marketing Information Systems (marketing informacioni sistem). Marketing informacioni sistem je način organizovanog i kontinuiranog praćenja informacija i njihove obrade. Jedan od osnovnih ciljeva marketing informacionog sistema jeste da se zadovolji potreba kompanije za neophodnim informacijama, tačnije da podrži kompletan proces pri donošenju marketinških odluka. Ključne komponente su kadrovi, softver, hardver, postupci, podaci i informacije.

Da bi jedan marketinški informacioni sistem bio uspešan, on se stvara kroz duži vremenski period poslovanja jedne kompanije, a sam proces se sastoji iz četiri faze, a to su:

 • faza projektovanja;
 • faza primene;
 • faza evaluacije;
 • faza modifikacije.

Koja je uloga savremenih tehnologija u marketingu?

Informacione tehnologije su promenile svaku industriju rada i način na koje kompanije posluju. Takođe, na marketing industriju razvoj novih tehnologija je imao značajan uticaj, jer upotreba savremenih tehnologija u svakodnevnim aktivnostima marketinga direktno utiče i na korisnike. Moderne kompanije koje idu u korak sa svakodnevnim dešavanjima su prepoznale na koji način mogu upotrebiti savremene tehonologije kako bi, pre svega, kreirali proizvod ili uslugu po zahtevima i željama ciljne grupe, a zatim i stvorili vezu sa kupcima, jer kupci danas žele mnogo više od kupovine.

Oni žele da se povežu sa brendom koji propagira vrednosti za koje se kupci zalažu. Generalno, brendovi danas koriste marketing kako bi pokazali ciljnoj grupi zašto nešto rade na način na koji rade umesto da samo prenesu neku poruku bez povratnog feedbacka i dvosmerne komunikacije.

Plan i program

1. Marketing istraživanja

 • Pojam i značaj marketing istraživanja
 • Područja, organizacija i postupak marketing istraživanja
 • Proces marketing istraživanja
 • Uzorkovanje i prikupljanje podataka

2. Sistem marketing istraživanja

 • Istraživanje tržišta
 • Segmentacija i izbor ciljnog tržišta
 • Istraživanje potrošača i njihovog zadovoljstva
 • Istraživanje i merenje tražnje
 • Istraživanje konkurencije
 • Istraživanje konkurentnosti organizacije

3. Međunarodna marketing istraživanja

 • Proces međunarodnih marketing istraživanja
 • Faze procesa međunarodnih marketing istraživanja
 • Izvori podataka u međunarodnom marketing istraživanju
 • Informacione osnove međunarodnih marketing istraživanja
 • Odnos međunarodnih marketing istraživanja i MMIS-a
 • Istraživanje međunarodnog marketing okruženja

4. Marketing informacioni sistemi

 • Karakteristike MIS-a
 • Implementacija MIS-a
 • Analiza i komponente MIS-a
 • Informacijski podsistemi MIS-a

5. Marketing istraživanja i IT

 • Uloga informacionih tehnologija u marketing istraživanju
 • Sistemi za automatizaciju prodaje
 • Sistemi za podršku odlučivanju u marketingu
 • Data Mining

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se