Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online Consumer Behavior & UX

Na internetu se mogu prepoznati određene novine koje su u direktnoj vezi sa savremenim poslovanjem, a u teorijskim interpretacijama o internet marketingu i online poslovanju uopšte sve češće se susrećemo sa novim terminima kao što su Online Consumer Behavior ili online ponašanje potrošača i User Experience design (UX dizajn) ili korisničko iskustvo i njegovo dizajniranje. Jedna od tih novina u vezi je sa poimanjem online ponašanja potrošača, odnosno sa percipiranjem korisničkog iskustva na sajtu jedne kompanije. Sajt kao kanal komunikacije, prezentacije i promocije jednog poslovanja postao je nezaobilazan i podrazumevan medij. Kompanije koje drže do svoje reputacije i koje teže unapređenju svog odnosa sa klijentima ovom kanalu komunikacije posvećuju posebnu pažnju. Takve kompanije ulažu dodatne resurse kako bi na pravi način odgovorile sve zahtevnijim potrebama svojih klijenata. Zato je jedna od oblasti na koje posebno treba obratiti pažnju online ponašanje potrošača na veb-prezentaciji jednog poslovanja. 

U virtuelnom svetu sve je više različitih poslovnih modela kojima se uspešno ostvaruje promocija i prenosi željena poruka velikom broju internet korisnika. S razvojem, unapređenjem i prenošenjem, odnosno transformisanjem, različitih servisa offline sveta u virtuelni svet stvorile su se i nove mogućnosti za kreiranje različitih modela dodatne zarade. Međutim, kako bi se sve to uspešno realizovalo, važno je da se ispuni osnovni preduslov, odnosno veoma je bitno da se na pravi način odgovori na potrebe i očekivanja internet korisnika. Zadovoljenje korisničkog iskustva na sajtu smatra se jednim od osnovnih koraka ili preduslova svakog uspešnog online poslovanja.

Opis i cilj kursa Online ponašanje potrošača & UX

Kurs je posvećen online ponašanju potrošača, tačnije svim onim faktorima na jednom sajtu koji mogu uticati na ponašanje potrošača. Kurs se bavi korisnikom i njegovim iskustvom na internetu, odnosno njegovim iskustvom prilikom posete jednom sajtu, zatim korisničkim kretanjem kroz sajt i, konačno, ponašanjem korisnika prilikom donošenja definitivne odluke o kupovini putem internet prodavnice. Zato centralno mesto ovog kursa jesu značaj i uloga online kupovine, odnosno prednosti i mane u savremenom kontekstu. Osim što se bavi glavnim karakteristikama online kupovine, poseban deo kursa posvećen je savremenim terminima i tendencijama u istraživačkoj praksi kada je reč o ovoj oblasti online poslovanja. Jedan deo kursa je zato posvećen trenutku istine i neuromarketingu. Drugo pitanje koje se obrađuje u okviru kursa tiče se konkretnog ponašanja kupaca ili korisnika na internetu. Posebno pitanje na koje će biti odgovoreno tokom kursa u vezi je sa elementima i faktorima koji se smatraju krucijalnim za korisničko iskustvo i za korisničko donošenje odluke o kupovini. Budući da odluka o kupovini zavisi od ponašanja kupca i njegovog iskustva, biće govora i o značaju prepoznavanja bihevioralnih radnji potencijalnih kupaca na internetu.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je da pruži informacije o glavnim faktorima koji mogu da utiču na online ponašanje potrošača. Drugim rečima, cilj ovog kursa je da pomogne u identifikaciji svih faktora i elemenata koji se direktno ili indirektno mogu dovesti u vezu sa ponašanjem kupaca na internetu. Kako kreiranje online prodavnice podrazumeva ozbiljan posao u kom se zahtevaju jasnost i preciznost u pristupu, jedna od ideja ovog kursa je da se naglasi važnost poznavanja ne samo korisnika već i njihovog ponašanja na internetu. Poznavanje kupaca je bitno za prodaju. Međutim, poznavanje ponašanja kupaca i njihovog kretanja na sajtu predstavlja suštinski element koji treba uzeti u obzir prilikom pokretanja jednog online poslovanja. Poznavanje ponašanja korisnika ili potencijalnih kupaca na internetu (i to tokom svih njihovih faza koje su vezi sa donošenjem odluke o kupovini) omogućava pokretanje poslovanja, unapređuje ga, a samim tim utiče i na razvoj novih poslovnih modela i modela zarade. 

Kurs Online ponašanje potrošača & UX odgovoriće na pitanja:

Zašto je važno preispitivanje UX-a prilikom kreiranja sajta?

Korisničko iskustvo na internetu, odnosno na sajtovima, predstavlja jedan od vrlo bitnih faktora zahvaljujući čijem se proučavanju može unaprediti savremeno poslovanje. Na online ponašanje potrošača mogu uticati prikaz i raspored sadržaja na veb-stranicama jednog sajta ili jedne veb-aplikacije, veb-dizajn, boje, oblik, upotrebljivost, tj. funkcionalnost. Korisničko iskustvo i online ponašanje potrošača zavise od lake i jednostavno ostvarene interakcije internet korisnika sa kompanijom koja ga interesuje. Zato u osmišljavanju jednog sajta ili aplikacije treba težiti jednostavnim kreativnim rešenjima sa intuitivno postavljenom navigacijom. Naime, vrlo je važno da sajt bude jasan za korišćenje kako bi se svaki posetilac lako snalazio i samim tim našao ono što želi da kupi. 

Zašto je važan koncept Consumer Behavior?

Koncept Consumer Behavior ili ponašanje potrošača odnosi se na detaljno posmatranje i proučavanje potrošača u različitim fazama prilikom odlučivanja o kupovini. Naime, pod terminom Consumer Behavior danas se najčešće podrazumeva online ponašanje potrošača, odnosno ceo proces donošenja odluke pri kupovini proizvoda ili usluge – od stvaranja interesovanja, preko informisanja, pa sve do konačne odluke o kupovini. Zahvaljujući poznavanju koncepta ponašanja online potrošača, iskusni marketar zna preko koje forme i medija da plasira sadržaj koji se prodaje pred potrošača. Znanje o ponašanju potrošača može se smatratii neophodnim, kako u sferi digitalnog marketinga tako i u oblasti osmišljavanja, kreiranja i izvođenja dizajnerskih rešenja za veb-prezentacije. 

Zašto je važno imati svest o kupcu prilikom osmišljavanja veb-dizajna?

Prilikom kreiranja jedne veb-prezentacije od posebnog značaja jeste dobro poznavanje kupaca. Svako poslovanje bi pre kreiranje online prezentacije trebalo da zna ko su kupci, koje potrebe imaju i šta očekuju od proizvoda ili usluge. Sve ove informacije predstavljaju, u stvari, uvid u potrebe i uverenja online potrošača, do kojih poslovanje dolazi preko stalnog praćenja, prikupljanja i analize različitih informacija o ciljnim grupama. Sve ove informacije koje kreiraju jasan uvid jednog poslovanja u potrebe kupaca proizašle su iz pažljivog praćenja online ponašanja potrošača. Drugim rečima, preko korisničkog kretanja, putanja, reakcija i interesovanja online poslovanje postaje spremnije da razume, ali i da u skladu sa tim odgovori na aktuelne zahteve i potrebe kupaca i tržišta.

Plan i program predavanja

1. Ponašanje online korisnika – Online User Behavior

  • Promene ponašanja korisnika/kupca – Customer Insights

2. Od uvida u karakteristike korisnika (Customer Insights) do korisničkog doživljaja (UX)

3. Korisnički doživljaj – UX (User Experience)

4. Percepcije korisničkog doživljaja u kompaniji

5. UX 

  • Funkcionalna specifikacija
  • Funkcionalni elementi stranice
  • Funkcionalni dizajn informacija

6. Razumevanje korisničkog doživljaja

  • Korisnički doživljaj i provociranje akcije korisnika
  • Korisnički doživljaj – Mapa putanje korisnika

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se