SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima

Upravljanje projektima podrazumeva aktivnosti osmišljavanja, planiranja, realizacije, monitoringa i kontrole procesa rada i njegovog izvršenja. Sve ove aktivnosti vode ka ostvarenju projekta, odnosno ka željenom cilju. Projekti na kojima se radi su različiti i mogu biti specifični. Međutim, sve njih je moguće pratiti kroz određene aktivnosti preko kojih se oni planiraju i prate, ali i kontrolišu njihovi rezultati. 

Svaki projekat je proces kog čine određene aktivnosti koje su raspoređene po fazama rada na projektu i koje zahtevaju određene resurse u vidu vremena, ljudstva i troškova. Osim toga, u okviru svakog projekta postoje različite oblasti znanja kojima pripadaju različite aktivnosti. Aktivnosti u okviru jednog projekta su privremene i završavaju se kreiranjem proizvoda ili izvršavanjem usluge za potrebe projekta. Kao što svaka aktivnost u okviru projekta, u skladu sa fazom projekta, ima svoj startnu i završnu tačku, tako i svaki projekat, kao jedinstven poduhvat, mora imati svoj početak i kraj. 

Prema PMI metodologiji, moguće je razlikovati nekoliko oblasti znanja. Tako se u okviru upravljanja projektima može govoriti o deset oblasti znanja, među kojima su upravljanje integracijama, upravljanje obimom projekta, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje resursima. Posebne oblasti znanja jesu i upravljanje rizicima i upravljanje nabavkom, kao i upravljanje zainteresovanim stranama. Ovom prilikom predstavićemo neka od mesta koja se tiču oblasti znanja upravljanje ključnim učesnicima i upravljanje kvalitetom u okviru jednog projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima

Kurs koji ovom prilikom predstavljamo podeljen je u dve celine, tako da se kroz njih obrađuju dve oblasti PMI metodologije. U okviru prve celine kurs će govoriti o temama u vezi sa upravljanjem zainteresovanim stranama ili ključnim učesnicima projekta. Jedno od osnovnih pitanja na koja će kurs odgovoriti tiče se razloga zbog kojih je važno dobro i pažljivo identifikovati zainteresovane strane u okviru projekta. 

Zainteresovane strane u okviru jednog projekta jesu svi učesnici projekta, odnosno pojedinci i organizacije koji su aktivno uključeni u projekat i čiji se interesi tiču aktivnosti u okviru projekta i upravljanja njime. Dakle, u okviru projekta se identifikuju interesi i zahtevi ključnih učesnika kako bi se moglo njima upravljati u toku jednog projekta. Jedan projekat zavisi od interesnih strana, te je upravo zbog toga važno odmah na početku jasno prepoznati ko su oni i koje interese imaju u okviru projekta. 

Nakon što se upoznate sa tim ko sve može biti ključni učesnik u projektu, upoznaćete se i sa daljim fazama u upravljanju zainteresovanih strana. Tako će poseban deo kursa biti posvećen pitanjima planiranja upravljanja interesnim grupama, kao procesom razvoja odgovarajućih upravljačkih strategija, sa ciljem uključenja interesnih grupa. Naredni problemski nivo koji će biti sagledan u okviru ove prve celine tiče se i procesa komunikacije i rada sa interesnim grupama sa ciljem realizovanja njihovih očekivanja. Poslednji problemski krug u okviru ove oblasti znanja posvećen je kontroli interesnih grupa. Drugim rečima, spoznaćete šta podrazumeva proces nadgledanja celokupnog odnosa sa interesnim grupama, kao i na koji način je moguće prilagoditi strategije i planove upravljanja ključnim učesnicima. 

Druga celina kursa posvećena je oblasti znanja koja se odnosi na upravljanje kvalitetom u okviru projekta. Na samom početku ovog dela kursa biće reči o cilju i svrsi upravljanja kvalitetom, što ćete imati priliku da prepoznate kako u teorijskom, tako i u praktičnom objašnjenju. Nakon što se odgovori na pitanje šta je kvalitet i na koji način se kvalitet sagledava u okviru jednog projekta, uvideće se jasna razlika između onoga što karakteriše dobar i onoga što karakteriše loš kvalitet u okviru jednog projekta. Osim toga, upoznaćete se i sa svim potencijalnim uzrocima zbog kojih dolazi do lošeg kvaliteta u okviru projekta, ali i sa svim posledicama koje mogu da se jave usled lošeg kvaliteta u okviru projekta. 

Posebno mesto u okviru kursa posvećeno je koracima putem kojih je moguće postići željeni kvalitet u okviru projekta. Osim toga, ovde će biti reči i o zaduženjima ili zadacima koji se podrazumevaju prilikom upravljanja kvalitetom. Zahvaljujući ovom kursu, bićete u prilici da se odlučite za načine putem kojih je moguće voditi računa o ekonomici kvaliteta, da se upoznate sa savremenim kretanjima i novostima u projektnom upravljanju kvalitetom, da saznate kako se kreira jedan plan upravljanja kvalitetom, da saznate koji alati mogu biti korisni prilikom upravljanja kvalitetom, da naučite kako se izvode korektivne mere i kontrola kvaliteta i dr. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je Išikava dijagram?

Išikava dijagram ili, kako se još zove, dijagram riblje kosti ili uzročno-posledični dijagram je dijagram koji je načinio japanski profesor i teoretičar organizacionih nauka Kaoru Išikava. Reč je o dijagramu koji se koristi kako bi predstavio sve nivoe uzroka koji su doveli do određenog problema. Zahvaljujući postavci problema, odnosno njegovih uzroka i posledica kroz dijagram, moguće je preventivno delovati na potencijalne faktore koji mogu dovesti do neželjenih rezultata. Svaki uzrok je grupisan u neku od glavnih kategorija na osnovu kojih se identifikuju i klasifikuju izvori i njihove varijacije.

Neke od prednosti ovog dijagrama su: jasno i pregledno sagledavanje svih uzroka koji mogu dovesti do problema, brzo identifikovanje onog glavnog uzroka koji će se manifestovati na više različitih uzročnih stabala dijagrama, jasna vizuelizacija za predstavljanje problema interesnim stranama. Kao glavna mana dijagrama navodi se složeni prikaz uzroka koji mogu postati vizuelni nered, a osim toga, treba pomenuti i da nije jednostavno predstaviti i identifikovati međuljudske odnose kao uzrok.

Koji su ključni pojmovi upravljanja kvalitetom?

Upravljanje projektnim kvalitetom usmerava rukovođenje projektom i projektnim isporukama. Ključni pojmovi upravljanja kvalitetom su quality (kvalitet) i grade (nivo kvaliteta), koji se ne mogu smatrati istim terminima. Važan pojam u upravljanju kvalitetom je svakako cena kvaliteta (COQ), koja se odnosi na sve troškove koji mogu nastati tokom korišćenja projektne isporuke, zbog čega se ulaganjem sprečava da dođe do nedostataka u okviru projekta. Sa tim u vezi, treba istaći da postoji pet nivoa uvećanja efikasnosti upravljanja kvalitetom: uobičajeni, zatim nivo kontrole kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta, uključivanje kvaliteta u planiranje i oblikovanje projekta i projektne isporuke i, konačno, stvaranje organizacione kulture koja je posvećena upravljanju kvalitetom kroz postupke i proizvode koje isporučuje. 

Ko su ključni učesnici u okviru jednog projekta?

Ključni učesnici ili interesne grupe/strane su osobe ili organizacije koje su aktivno uključene u projekat i mogu uticati na tok i završetak projekta, budući da imaju svoje interese u okviru projekta. Dakle, interesne grupe mogu pozitivno ili negativno delovati na ishod projekta. Razlikuju se interni i eksterni učesnici u okviru projekta. U internet interesne strane spadaju: top menadžement, funkcionalni menadžer, program menadžer, članovi projektnog tima, korisnici, sponzori i dr. U eksterne stejkholdere se ubrajaju klijenti, konkurencija, dobavljači, javnost, vlada, prodavci i dr. Svaka od ovih zainteresovanih strana ima svoj uticaj na projekat, ali i svoje zahteve u vezi sa projektom. Usled toga, kao rezultat identifikacije interesnih strana, sačinjava se registar interesnih strana, koji sadrži sve neophodne podatke.

Plan i program predavanja

1. Upravljanje interesnim stranama projekta

2. Identifikacija interesnih strana

3. Planiranje upravljanja i uključivanja interesnih strana

4. Registar interesnih strana 

5. Upravljanje kvalitetom projekta

  • Šta je kvalitet
  • Projekti i kvalitet

6. Neki od uzroka lošeg kvaliteta u okviru projekta

  • Neke od posledica lošeg kvaliteta u okviru projekta
  • Koraci u postizanju kvaliteta

7. Savremeni koncept upravljanja kvalitetom

  • Savremena kretanja i novosti u vezi sa upravljanjem projektnim kvalitetom

8. Osnovni zadaci osobe zadužene za kvalitet u okviru projekta

  • Ključni pojmovi upravljanja kvalitetom 
  • Razvoj plana upravljanja kvalitetom
  • Alati za upravljanje kvalitetom 
  • Kontrola kvaliteta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se